[LAW] The Seal Aviation Act of 2022

Od pawel pawel Upraveno: 9x | Poslední úprava: 20.11.2022 12:54
19.06.2022 01:30

img


The Seal Aviation Act of 2022

Autor návrhu: Barry Seal, Dean Howard

ZÁKON Č. 1-2022

The Seal Aviation Act of 2022 zajišťuje standardy pro provoz motorových i nemotorových leteckých prostředků po celém letovém prostoru státu San Andreas.
CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

Obsah:

ČÁST 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 Definice
§ 2 Základní podmínky účasti provozu v leteckém prostoru
§ 3 Povinnosti účastníka leteckého provozu
§ 4 Povinnosti pilota
§ 5 Užití omamných či psychotropních látek
§ 6 Povinnosti přepravované osoby
§ 7 Povinnosti provozovatele letounu
§ 8 Směr a způsob pohybu na letištích


ČÁST 2 - ZPŮSOBILOSTI LETADLA K LÉTÁNÍ
§ 9 Způsobilost letadla
§ 10 Kontroly letové způsobilosti
§ 11 Rozdělení druhů letišť
§ 12 Plochy určené k vzletům a přistáním vrtulníků


ČÁST 3 - LETIŠTĚ
§ 11 Rozdělení druhů letišť
§ 12 Plochy určené k vzletům a přistáním vrtulníků


ČÁST 4 - UŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU
§ 13 Létání vojenských a policejních letadel
§ 14 Letecké služby pro vojenské účely
§ 15 Let v leteckém prostoru
§ 16 Povinné opuštění vzdušného prostoru
§ 17 Minimální výška letu
§ 18 Maximální výška letu
§ 19 Rychlostní limity vůči vzduchu
§ 20 Vzdálenost a výška od bezletových prostor


ČÁST 5 - LETECKÉ ČINNOSTI
§ 21 Obchodní letecká doprava
§ 22 Podmínky vydání leteckého průkazu
§ 23 Bezúhonnost
§ 24 Odborná způsobilost
§ 25 Vydání licence
§ 26 Omezení obchodní letecké dopravy
§ 27 Odejmutí licence
§ 28 Letecké práce
§ 29 Letecké veřejné vystoupení


ČÁST 6 - OSTATNÍ USTANOVENÍ
§ 30 Řízené a neřízené prostory
§ 31 Rádio
§ 32 Let ve formaci
§ 33 Doplňování paliva
§ 34 Přednost bezpečnostních sborů
§ 35 Imatrikulace
§ 36 Osvětlení letounu a světelná signalizace
§ 37 Překážka v leteckém provozu
§ 38 Omezení letu
§ 39 Letecká nehoda
§ 40 Přeprava osob nebo materiálu
§ 41 Letištní značení
§ 42 Letecké oprávnění
§ 43 Technický stav letounů
§ 44 Servisní prohlídky
§ 45 Prostor LSIA
§ 46 Prostor SSA
§ 47 Prostor ZAB
§ 48 Letecké výcviky se řídí
§ 49 Dohled komisaře SAA
§ 50 Zvláštní ustanovení

______________________________________________________________________________________________


ČÁST 1- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
______________________________________________________________________________________________


§ 1.
Definice

A) Účastník leteckého provozu je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu v leteckém prostoru státu San Andreas.
B) Provozovatel letounu je osoba, která je v registru zapsána jako vlastník leteckého prostředku.
C) Pilot letounu je účastník leteckého provozu, který pilotuje motorový nebo bezmotorový letecký prostředek kategorie letadel nebo vrtulníků.
D) Motorový letoun je letadlo nebo vrtulník poháněný vlastní pohonnou jednotkou.
E) Nemotorový letoun je letadlo pohybující se pomocí lidské síly nebo klouzáním.
F) SA Zone je prostor nad celým územím státu San Andreas rozdělený do 3 okrsků (Los Santos International Airport, Sandy Shores Airfield, Zancudo Air Base).
G) Air Traffic Control (dále ATC) je služba poskytovaná letadlům pohybujícím se v řízeném vzdušném prostoru.
H) Controlled Traffic Region (dále CTR) je prostor řízený letištěm ohraničený výškovou hranicí letiště a vzdáleností od středu letiště.
I) Los Santos International Airport (dále LSIA) Zone je prostor ve správě letiště LSIA.
J) Sandy Shores Airfield (dále SSA) Zone je prostor ve správě letiště SSA.
K) Zancudo Air Base (dále ZAB) Zone je prostor ve správě letiště ZAB.
L) Neřízený prostor je prostor, kde se piloti řídí letovým plánem nebo změnami dle ohlášení na příslušné letiště daného území.
M) Runaway je betonová, prašná nebo travnatá plocha určená pro přistání, vzlet nebo popojíždění letounu.
O) Heliport je plocha určená pro přistání a vzlet vrtulníku.
P) Tísňové hlášení je označováno imatrikulací a 3x slovy “MAY DAY”.
Q) Letiště LSIA je mezinárodní letiště Los Santos s vertikální hranici 3000 ft.
T) Letiště SSA je vnitrostátní letiště určené pouze pro vnitrostátní lety a jeho vertikální a horizontální hranice je 2000 ft.
U) Letiště Grapeseed (dále GSX) je vnitrostátní letiště bez aktivního ATC. Komunikace pouze oznamováním přes rádio do prostoru SSA. Vertikální a horizontální hranice je 1500 ft.
V) Letiště ZAB je prostor letecko-vojenské základny na území státu SA ohraničený do výšky 4000 ft a horizontální hranice 2500 ft.
W) Pilotní průkaz je doklad, kterým občan státu San Andreas nebo cizinec prokazuje své oprávnění pilotáže leteckého prostředku. Pilotní průkaz obsahuje fotku, jméno a příjmení, datum narození, typ licence, rozšíření licence a platnost
X) Podpůrné vozidlo je vozidlo zabezpečující plynulý provoz v prostorách letištního areálu.
Y) Letka ZAB jsou piloti obsluhující letouny FA18F, Besra, LAZER, Hunter zajišťující bezpečnost leteckého prostoru a jeho ochranu.


§ 2.
Základní podmínky účasti provozu v leteckém prostoru

A) Leteckého provozu ve vzdušném prostoru SA se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.
B) Řídit letoun může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení letounu a v potřebném rozsahu ovládá řízení letounu a předpisy o leteckém prostoru.
C) Pilotovat letecký prostředek může
1c) osoba, která je držitelem leteckého oprávnění vydaného státem San Andreas.
2c) osoba, která se pod dohledem instruktora podrobuje výcviku v letecké škole.
D) V leteckém prostoru SA je zakázáno provozovat letadlo, jehož technický a provozní stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti létání.
E) Pilot letadla je odpovědný za určení, zda je letoun ve stavu pro bezpečný let.
1a) Pilot letadla musí přerušit let, dojde-li k mechanicky, elektricky nebo strukturálně nepříznivým podmínkám.
F) Let v prostorech SA podléhá technickým možnostem daného letounu.


§ 3.
Povinnosti účastníka leteckého provozu

A) Při užívání leteckého prostoru je každý povinen
1a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
2a) řídit se pravidly leteckého provozu ve vzdušném prostoru danými tímto zákonem, pokyny ATC, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích určených k pojíždění leteckých prostředků.
3a) řídit se světelným letištním značením a vodorovným letištním značením.
4a) dodržovat všechny bezpečnostní postupy před/při/po letu.


§ 4.
Povinnosti pilota

A) Pilot letounu je kromě povinností uvedených v § 3. dále povinen
1a) užít pouze letoun, který splňuje technické požadavky stanovené tímto zákonem.
2a) věnovat se plně řízení a sledovat situaci kolem sebe.
3a) dbát zvýšené opatrnosti v místech, kde je častý výskyt jevů znesnadňujících rozhled nebo zhoršenou viditelnost a povětrnostní podmínky.
4a) po zjištění vážné závady provést nouzové přistání nebo navedení letounu do neobydlené oblastí a provedení postupu pro minimalizování ztrát na majetku nebo života.
5a) podrobit se na výzvu leteckého inspektora nebo řídícím letového prostoru k vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
6a) instruovat posádku pro použití záchranných systémů, obsluhu systémů na palubě a o únikových východech.
7a) mít, po dobu letu a při pojíždění, zapnutý odpovídač, který informuje ATC o každém jeho pohybu v prostoru SA. Bez zapnutého odpovídače se vystavuje ukončení letu a přinucení přistání.
8a) splňovat podmínky pro let stanovené tímto zákonem.
9a) být za letu připoután na sedadle bezpečnostním pásem, nemá-li vážný důvod k opuštění sedadla
B) Pilot letounu nesmí
1b) pilotovat letoun, jestliže jeho zdravotní stav může ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu ve vzduchu nebo na zemi.
2b) ohrozit nebo omezit ostatní letouny, osoby nebo podpůrná vozidla v prostoru nebo na letišti.
3b) vyhazovat předměty z letounu.
4b) ovládat letoun, který je znečištěný takovým způsobem, že by pilot letounu neměl dostatečný výhled z oken.
C) Pilot odpovídá za kontrolu platných servisních prohlídek před započetím letu.
D) Musí mít platnou zdravotní prohlídku leteckým lékařem.
E) Musí mít platný psychologický posudek.
F) Čistý trestní rejstřík.


§ 5.
Užití omamných či psychotropních látek

A) Pilot letounu a jakýkoliv jiný účastník leteckého provozu
1a) nesmí při své činnosti užít omamných či psychotropních látek.
2a) se musí podrobit na výzvu leteckého inspektora vyšetření pro zjištění přítomnosti omamných či psychotropních látek.


§ 6.
Povinnosti přepravované osoby

A) Přepravovaná osoba je povinna
1a) být za letu připoutána na sedadle bezpečnostním pásem.
2a) užívat po dobu letu prostředky pro komunikaci na palubě nebo služeb stewarda nebo hlášení pilota.
3a) neohrožovat svým chováním pilota nebo ostatní členy posádky.


§ 7.
Povinnosti provozovatele letounu

A) Provozovatel letounu nesmí
1a) přikázat ani dovolit, aby byl v provozu užit letoun, který nesplňuje podmínky dané zákonem.
2a) svěřit řízení letounu osobě, která nesplňuje podmínky dané §2.
3a) svěřit řízení letounu osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.
B) Provozovatel letounu musí zajistit, aby jeho letoun splňoval technický stav dle zákona.
C) Provozovatel letounu musí zajistit, aby při užití letounu v leteckém prostoru nedocházelo k porušení povinností pilota.
D) Provozovatel odpovídá za technický stav letounu.


§ 8.
Směr a způsob pohybu na letištích

A) Na pozemních komunikacích se jezdí vpravo nebo dle instrukcí ATC nebo letištního diagramu.
B) Mimo určené prostory může pilot vyjet pouze na povolení ATC nebo do prostorů tomu určených.

______________________________________________________________________________________________


ČÁST 2 - ZPŮSOBILOSTI LETADLA K LÉTÁNÍ

§ 9.
Způsobilost letadla

A) O způsobilosti letadla k létání (dále jen letová způsobilost) rozhoduje úřad SAA na základě:
1a) žádosti provozovatele, jedná-li se o letadlo již provozované.
1b) žádosti výrobce, jedná-li se o letadlo nově vyrobené.


§ 10.
Kontroly letové způsobilosti

A) Letadla evidovaná úřadem SAA podléhají kontrolám letecké způsobilosti, které zajišťuje na svůj náklad provozovatel letadla.
B) Zjistí-li při kontrole úřad SAA, že letadlo nesplňuje podmínky letové způsobilosti, zadrží osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti.

______________________________________________________________________________________________


ČÁST 3 - LETIŠTĚ

§ 11.
Rozdělení druhů letišť

A) Letiště se rozděluje podle charakteru na:
1a) civilní - letiště pro potřeby civilní letecké dopravy; rozumí se jimi letiště veřejná, jimiž jsou letiště přijímající v mezích své technické a provozní způsobilosti všechna letadla, a letiště neveřejná, jimiž jsou letiště přijímající na základě předchozí dohody provozovatele nebo velitele letadla s provozovatelem neveřejného letiště
2a) vojenská - letiště pro potřeby ozbrojených sil státu San Andreas a jiných oprávněných osob pověřených Governmentem.


§ 12.
Plochy určené k vzletům a přistáním vrtulníků

A) K vzletům a přistáním vrtulníků při leteckých činnostech lze použít jakékoliv plochy,pokud zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání.
B) Při přistání vrtulníků mimo plochu letišť zodpovídá za bezpečné provedení vzletu nebo přistání pilot.

______________________________________________________________________________________________


ČÁST 4 - UŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU


§ 13.
Létání vojenských a policejních letadel

A) Létání vojenských, policejních a celních letadel se řídí tímto zákonem.
B) Pro létání ve stejné části vzdušného prostoru jsou jednotná pravidla létání pro vojenská, policejní a civilní létání.
C) Nelze-li jinak zajistit bezpečnost osob, majetku či veřejný pořádek, lze se výjimečně při létání policejních letadel v rozsahu zcela nezbytném odchýlit od pravidel létání.


§ 14.
Letecké služby pro vojenské účely

A) Letecké služby pro vojenské účely mohou být sloučeny s leteckými službami pro civilní létání.

§ 15.
Let v leteckém prostoru

A) Let v prostoru podléhá letovému plánu nebo jeho zkrácené verzi.
B) Let v prostoru podléhá příkazům od ATC nebo pravidly v prostoru.
C) Let v prostoru podléhá technickým možnostem daného letounu.


§ 16.
Povinné opuštění vzdušného prostoru

A) Letadlo, které se dostalo do části vzdušného prostoru, kde je zakázaný průlet, musí, jakmile to zjistí, co nejrychleji prostor opustit. Pokud letadlo tento prostor neopustí, může být z důvodů zajištění bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru k opuštění prostoru donuceno.

§ 17.
Minimální výška letu

A) Pilot může nejníže letět 150 ft v neobydlených oblastech, v obydlených oblastech 400 ft.
B) Pilot musí dbát příkazy od ATC nebo mimo ATC se řídit pravidly pro bezpečný prostor v leteckém prostoru.
C) Podmínky výšky se netýkají bezpečnostních sborů a armády San Andreas.

D) Vstup do nižší letové hladiny je povoleno jen při nácviku přistání v terénu nebo v mimořádných událostech pro vyhnutí se nehodě nebo po povolení přistání od ATC.

§ 18.
Maximální výška letu

A) Maximální výška je omezena dle schopností daného letounu
B) Maximální výška letu může být omezena řídícím letového prostoru (ATC)§ 19.
Rychlostní limity vůči vzduchu

A) V obydlených prostorách platí rychlosti limit do 160 Mph
B) V neobydlených prostorách platí rychlostí limit do 300 Mph nebo ve výšce nad 400 ft
C) Do výšky 400 ft je rychlost omezena do 160 Mph
D) Rychlosti jsou uváděny v místním standardu.
E) Rychlosti neplati pokud ATC uvede jinou rychlost pro let


§ 20.
Vzdálenost a výška od bezletových prostor

A) Pilot letounu musí svůj let provést tak aby se vyhnul minimálně 1 míli od zakázaného prostoru.
B) Pilot nesmí prostor narušit průletem do výšky 4000 ft
C) Pilot smí prostor překonat obletem nebo přeletem nad vertikální hranici 4000 ft
D) Pilot se nesmí přiblížit blíže jak 2 míle od letadlové lodi USS Luxington kotvící na východě od LSIA.
E) Pilot smí překonat výškové budovy v LSIA s minimální výškou 200 ft nad nejvyšším bodem budovy. Zde neplatí výška 4000 ft.
F) Vstup do bezletové zóny je povoleno jen v mimořádných událostech na povolení ATC.

______________________________________________________________________________________________

ČÁST 5 - LETECKÉ ČINNOSTI

§ 21.
Obchodní letecká doprava

A) Obchodní leteckou dopravu lze provozovat pouze na základě licence vydané úřadem SAA.

§ 22.
Podmínky vydání leteckého průkazu

A) Úřad SAA vydá v souladu s The Licensing Act of 2019 licenci k provozování obchodní letecké dopravy na základě žádosti za těchto podmínek:
1a) žadatel dosáhl věku 21 let, je plně způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a odborně způsobilý
2a) žadatel má potvrzení o úspěšném splnění teoretických a praktických zkoušek


§ 23.
Bezúhonnost

A) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s obchodní leteckou dopravou, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze obchodní letecké dopravy a osobě žadatele o vydání licence je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování obchodní letecké dopravy, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.
B) Za účelem zjištění, zda osoba podle § 22 splňuje podmínky bezúhonnosti, si úřad SAA vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.


§ 24.
Odborná způsobilost

A) Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právního zaměření.

§ 25.
Vydání licence

Úřad SAA v rozhodnutí o vydání licence uvede:
druh obchodní letecké dopravy
rozsah a četnost obchodní letecké dopravy v časovém období
počet a druhy provozovaných letadel
datum zahájení provozování obchodní letecké dopravy
dobu, na kterou se licence uděluje
podmínky provozování obchodní letecké dopravy


§ 26.
Omezení obchodní letecké dopravy

Úřad SAA může rozhodnout o omezení obchodní letecké dopravy na nezbytně nutnou dobu z důvodů:
A) bezpečnosti létání
B) veřejného zájmu na jiné mimořádné letecké činnosti


§ 27.
Odejmutí licence

A) Úřad SAA licenci odejme, jestliže držitel licence:
1a) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,
2a) neplní podmínky stanovené v licenci
3a) o odejmutí licence požádal.


§ 28.
Letecké práce

A) Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. Leteckými pracemi se dále rozumějí vyhlídkové lety, využití letadla leteckým provozovatelem při výuce v leteckých školách a činnost leteckých škol.
A) Letecké práce může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem a právnická osoba se sídlem ve státu SA jen na základě povolení. Povolení může vydat na základě žádosti úřad SAA.
1a) Povolení lze vydat, splňuje-li žadatel podmínky stanovené tímto zákonem pro žadatele o vydání licence k provozování obchodní letecké dopravy podle § 22.
2b) Letecké práce smí vykonávat pouze osoba s pilotním průkazem třídy obchod


§ 29.
Letecké veřejné vystoupení

Letecké veřejné vystoupení lze provozovat jen se souhlasem úřadu SAA. Úřad udělí souhlas, nebude-li ohrožena bezpečnost létání ve vzdušném prostoru.
Cvičné lety pilotů ZAB nevyžadují povolení od SAA.

______________________________________________________________________________________________


ČÁST 6 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

§ 30.
Řízené a neřízené prostory

A) V okrsku LSIA za bezpečné provedení letu zodpovídá ATC.
B) V ostatních okrscích neprobíhá řízení letového provozu - za bezpečné provedení letu zodpovídá pilot. Užitím radiokomunikace skrze frekvenci AIR TAC 1 musí každý pilot informovat ostatní piloty o své pozici vůči letišti/význačným bodům a jeho další aktivitě.
B) Při pohybu na zemi musí pilot dbát pohybu kolem letounu tak aby nedošlo k poškození majetku nebo újmě na životu.


§ 31.
Rádio

A) Pilot musí mít před letem zprovozněnou frekvenci dle prostoru a ohlásit svoji přítomnost pro ATC(LSIA), nebo polohu a aktivitu ostatním letadlům (SSA)
B) Pilot komunikuje stručně a výstižně dle předpisů letecké radiotelekomunikace.
C) Pilot neblokuje zbytečně komunikaci.
D) Pilot musí při každé své změně nebo odchylce od původního letového plánu hlásit na ATC před provedením manévru.


§ 32.
Let ve formaci

A) Při letu ve formaci se piloti řídí vedoucím letounem ve formaci nebo svým nejbližším letounem po levé nebo pravé straně.
B) Hlášení o pohybu skupiny udává pouze vedoucí letoun
C) Komunikace mezi letouny probíhá na AIR TAC 2 nebo v urgentních případech na AIR TAC 1.


§ 33.
Doplňování paliva

A) Pilot doplňuje palivo pouze v prostorech tomu určených s ochranou proti úniku nebo vzplanutí leteckého paliva.
B) Pilot je povinen doplnit pouze tolik paliva, aby nepřekročil maximální vzletovou hmotnost.


§ 34.
Přednost bezpečnostních sborů

A) Pokud neurčí ATC jinak, musí každý účastník leteckého provozu v bezpečné vzdálenosti obletět pohybující se letoun bezpečnostních sborů vykonávající službu v leteckém prostoru.

§ 35.
Imatrikulace

A) Každý letoun musí obsahovat na boku letounu imatrikulaci označující jeho volací znak
B) Pilot musí při radiotelekomunikací užívat celou délku imatrikulace pokud ATC nepoužije zkrácenou verzi jako první. Příklad N-LS123 na 123
C) Místní úprava dovoluje stávajícím letounům použití imatrikulace dle SAA, bez označení na boku letounu.
D) Imatrikulace musí být ve formátu N-LSXX s výjimkou bezpečnostních sborů.


§ 36.
Osvětlení letounu a světelná signalizace

A) Pilot musí mít při letu vždy zapnuté orientační osvětlení a vypnutá světla potkávací a dálková. Vyjma pozicí pro přistání nebo vzlet.
B) Pilot musí při pojíždění používat pouze potkávací osvětlení.
C) Pilot musí při vzletu a přistání použít dálkové osvětlení.


§ 37.
Překážka v leteckém provozu

A) Technická překážka zabraňující bezpečnému letu.
B) Ohrožující povětrnostní podmínky.
C) Ohrožující nedostatečná viditelnost.


§ 38.
Omezení letu

A) ATC může kdykoliv váš let ukončit a donutit k přistání na nejbližším letišti jak z bezpečnostního nebo zákonného důvodu.
B) Letka ZAB vás může signalizací z kabiny nebo na vysílačce donutit k následování nebo určení místa přistání.


§ 39.
Letecká nehoda

A) Letecká nehoda je událost v leteckém prostoru nebo na zemi, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata ve vzdušném prostoru nebo pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem letounu v pohybu.
B) Účastníky letecké nehody jsou piloti, pasažéři a svědci nehody.
C) Účastníci dopravní nehody jsou povinni:
1c) Pokusit se zabránit větším škodám nebo újmě na životech.
2c) Zachránit ostatní bez ohrožení vlastního života.
3c) Poskytnout první pomoc osobám na místě havárie.
4c) Piloti jsou povinni zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před letem nebo během letu požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku.
5c) Prokázat bezpečnostním sborům svoji totožnost a svoji roli v nehodě.


§ 40.
Přeprava osob nebo materiálu

A) Pilot nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob překročil počet povolených míst určených k přepravě osob.
B) Pilot nesmí připustit, aby součet váhy přepravovaného materiálu překročil maximální vzletovou hmotnost.
C) Pilot nesmí převážet osoby bez povolení vstupu na půdu SA nebo nelegálního materiálu.
D) Pilot musí před letem zabezpečit materiál před nepředvídatelným pohybem na palubě.
E) Pilot musí v případě poškození obalu materiálu nebo narušením bezpečnosti letu informovat o vzniklé události ATC.


§ 41.
Letištní značení

A) Pilot letounu je povinen řídit se značením v prostoru letiště.

§ 42.
Letecké oprávnění

A) Nabytí
1a) Zaplacení administrativního poplatku a úspěšné složení teoretické zkoušky.
2a) Zaplacení administrativního poplatku a úspěšné složení praktické zkoušky pro danou skupinu.
B) Skupiny
1b) PPL-A Pilotní průkaz soukromého pilota letadla
2b) CPL-A Pilotní průkaz obchodního pilota letadla
3b) PPL-H Pilotní průkaz soukromého pilota vrtulníku
4b) CPL-H Pilotní průkaz obchodního pilota vrtulníku
5b) AFF Pilotní průkaz pro parašutistu
C) Rozšíření skupin
1c) NIGHT - proškolení pro lety v noci dle přístrojů
2c) MEP - proškolení pro užití vícemotorových letounů
3c) ACR - proškolení pro provádění akrobacie
4c) DIF TRNG - proškolení pro daný typ letounu
D) Pilot musí udržovat platnost přezkoušení každých 6 měsíců.
E) Pilot musí na vyzvání doložit typovou zkoušku na daný typ.
F) Odebrání leteckého oprávnění se řídí dle THE PENAL CODE OF THE STATE OF SAN ANDREAS, Hlava 5.2 - Činy proti bezpečnosti leteckého provozu.
1f) Vždy se odebírá letecké oprávnění pro všechny kategorie.
2f) Letecké oprávnění se odebírá vždy na dobu neurčitou.
G) Obnovení leteckého oprávnění.
1g) Žádost o obnovení leteckého oprávnění je možné podat po měsíci od odebrání.
2g) Žádosti o obnovení se podává na SAA
3g) Žadatel vždy musí zaplatit administrativní poplatek 5000 $.
4g) Složit obnovovací zkoušky.
H)Úřad SAA může udělit certifikaci letecké škole na vydávání leteckých oprávnění.


§ 43.
Technický stav letounů

A) Provozu v leteckém prostoru se nesmí účastnit letoun, který
1a) svým technickým stavem ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2a) nemá platnou servisní prohlídku dle § 27
3a) nemá letoun dostatečně očistění pro zajištění viditelnosti.
4a) nemá funkční radio pro přihlášení do AIR TAC 1.
5a) není schválené pro provoz v leteckých prostorech SA.
B) Při nesplnění podmínek technických je provozovatel povinen zajistit provedení následných oprav pro uvedení letounu do provozního stavu.


§ 44.
Servisní prohlídky

A) Servisní prohlídky každého letounu jsou prováděny pouze certifikovaným lokálním servisním centrem.
B) Servisní prohlídka je vždy platná 1 měsíc od dne provedení prohlídky.
C) Při vzletu bez platné servisní prohlídky, se provozovatel vystavuje pokutě 50 000$ a ukončení činnosti.
D) Úřad SAA uděluje certifikaci servisním centrum na opravu leteckých strojů.


§ 45.
Prostor LSIA

A) Prostor se nachází jižně od hranice s SSA, která kopíruje Route 68
B) Prostor je plně řízený prostor z věže LSIA
C) Prostor má mezinárodní letiště LSIA určené pro přílet nebo odlet z ostrova.


§ 46.
Prostor SSA

A) Prostor se nachází severně od hranice s LSIA, která kopíruje Route 68
B) Prostor je plně řízený prostor z věže SSA
C) Prostor má vnitrostátní letiště SSA určené pro ostrovní lety.
D) Prostor má malé sportovní letiště GSA určené pro zemědělské účely a nácviky přistání na kratší runaway.


§ 47.
Prostor ZAB

A) Prostor se nachází severně od Zancudo River na západní straně ostrova.
B) Prostor je střežen vzdušně i pozemně.
C) Prostor má vojenské letiště pouze pro armádu SA a výjimky schválené governmentem nebo základnou.
D) Narušení prostoru může vyústit v krajním případě až k sestřelení.


§ 48.
Letecké výcviky se řídí

A) Letecké výcviky se řídí dle platných nařízení z SAA.
B) Postupů certifikované letecké školy dle SAA.


§ 49.
Dohled komisaře SAA

A) State Aviation Administration je pod dohledem komisaře pro letecký provoz
B) Komisař musí schválit odebrání oprávnění k poskytování leteckých prací právnímu subjektu.


§ 50.
Zvláštní ustanovení

A) S účinností tohoto zákona je každý provozovatel na základě §35 povinen počas prvního měsíce od nabytí platnosti zákona č. 007-21 zaregistrovat letecký stroj na úřadě SAA.

______________________________________________________________________________________________


Pokud je tento návrh zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 14. 06. 2022 v 22:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 06.06. 2022 v 20:30.
Billy Jay
Speaker of The House of Representatives


Potvrzuji, že výše uvedený návrh změny zákona byl schválen Senátem státu San Andreas dne 07.06. 2022 v 20:40.
Richard Legette
Chairman Pro Tempore


Návrh zákona podepsán dne 07.06.2022 ve 22:00.
Andrew Stokes
Governor of San Andreas

pawel pawel      1294x      0