[LAW] The Firearms Act of 2020

Od kate.6666 kate.6666 Upraveno: 21x | Poslední úprava: 28.07.2023 10:46
23.03.2021 22:04

img


The Firearms Act of 2020

Autor: John Bryant

Podporovatel: John Bryant

Novelizoval: Ing. Steven Mall

ZÁKON Č. 005-20

The Firearms Act of 2020 zajišťuje standarty pro držení a manipulaci se střelnými zbraněmi, střelivem a příslušenstvím ke střelným zbraním.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________§ 1.
Právo na držbu střelné zbraně, střeliva a příslušenství ke střelným zbraním

A) Na držbu střelné zbraně, střeliva a příslušenství má právo každý občan státu San Andreas, který je držitelem platného zbrojního průkazu vydaného jednou ze státních ozbrojených složek či splňuje jiné tímto zákonem uvedené podmínky.

§ 2.
Zbrojní průkaz

A) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání, vlastnictví a držení střelné zbraně nebo střeliva v rozsahu stanoveným zákonem.

§ 3.
Typy zbrojních průkazů

A) Zbrojní průkazy se dle potřeb státu San Andreas dělí na
a) ZP T1 opravňující nositele k nabývání, vlastnictví a držení Combat pistol, Pistol a Pistol MK II a to včetně střeliva.
b) ZP T2 opravňující nositele k nabývání, vlastnictví a držení Vintage Pistol, Perrico Pistol, Navy Revolver a Double action revolver a to včetně střeliva.
c) ZP T3 opravňující nositele k nabývání, vlastnictví a držení Pump Shotgun, Musket a Sniper Rifle a to včetně střeliva.

§ 4.
Podmínky držení zbrojního průkazu ZP T1, ZP T2 a ZP T3

A) Zbrojní průkaz ZP T1, ZP T2 a ZP T3 může být držen pouze osobou, která
a) nemá záznam v rejstříku trestů,
b) je starší 18ti let,
c) neléčí se ze závislosti na alkoholu nebo drogách,
d) je občanem státu San Andreas a
e) je plně způsobilá k právním úkonům.
V případě nenaplnění těchto podmínek platnost zbrojního průkazu ZP T1, ZP T2 či ZP T3 automaticky zaniká a státní ozbrojená složka jej bez zbytečného odkladu osobě odebere.

§ 5.
Nedovolené střelné zbraně, střelivo, příslušenství ke zbraním a oděvní doplňky.

A) Jakékoliv nabývání, vlastnictví a držení střelné zbraně vyjma zbraní dle § 3 je považováno za naplnění skutkové podstaty dle §46 Nedovolené ozbrojování PCoSA.
B) Jakékoliv nabývání, vlastnictví a držení střeliva pro střelné zbraně vyjma střeliva pro zbraně dle §3. je považováno za naplnění skutkové podstaty dle §46 Nedovolené ozbrojování PCoSA.
C) Jakékoliv nabývání, vlastnictví a držení příslušenství ke zbraním vyjma příslušenství baterka pro zbraně je považováno za naplnění skutkové podstaty dle §46 Nedovolené ozbrojování PCoSA.
D) Jakékoliv nabývání, vlastnictví, používání a držení oděvních doplňků typu podkošilová vesta, plátová vesta, balistická vesta a taktická vesta je považováno za naplnění skutkové podstaty dle §46 Nedovolené ozbrojování PCoSA.
E) Výjimku pro nabývání, vlastnictví a držení uvedené v pís. a), b), c) a d) mají zaměstnanci státních ozbrojených složek ve službě a osoby s povolením státních ozbrojených složek.

§ 6.
Doklady k žádosti

A) Státní ozbrojená složka má možnost požadovat pro hodnocení žadatele tyto přílohy k žádosti
a) vypracovaný psychologický posudek, který nesmí být starší více než 7 dní, a který bude vypracován a potvrzený akreditovaným psychologem a nebude negativně vypovídat o psychickém zdraví žadatele.
b) vypracovaný toxikologický rozbor, který nesmí být starší více než 7 dní, a který bude vypracován a potvrzený akreditovaným zdravotnickým pracovištěm a nebude negativně vypovídat o požívání omamných látek.
c) doklad o absolvování proškolení na užívání zbraní pro licenci ZP T3 vydaný a potvrzený výdělečnou činností s licencí H-45, která má akreditaci Vlády San Andreas na vydávání dokladu o absolvování proškolení na užívání zbraní pro licenci ZP T3.

§ 7.
Vydání zbrojního průkazu ZP T1

A) Zbrojní průkaz ZP T1 vydává státní ozbrojená složka za předpokladu že žadatel splňuje podmínky dle § 4. a žadatel
a) si žádá o vydání ZP T1 poprvé pak žadatel platí poplatek 500$ státní ozbrojené složce a ZP T1 je mu vydán.
b) si žádá o vydání ZP T1 opakovaně pak žadatel k žádosti přiloží doklady dle § 6 a) a b), platí poplatek 2.000$ státní ozbrojené složce a ZP T1 je mu vydán.

§ 8.
Vydání zbrojního průkazu ZP T2

A) Zbrojní průkaz ZP T2 vydává státní ozbrojená složka za předpokladu že žadatel splňuje podmínky dle § 4. a žadatel
a) si žádá o vydání ZP T2 poprvé pak žadatel k žádosti přiloží doklady dle § 6 b), platí poplatek 5.000$ státní ozbrojené složce a ZP T2 je mu vydán.
b) si žádá o vydání ZP T2 opakovaně pak žadatel k žádosti přiloží doklady dle § 6 a) a b), platí poplatek 20.000$ státní ozbrojené složce a ZP T2 je mu vydá.

§ 9.
Vydání zbrojního průkazu ZP T3

A) Zbrojní průkaz ZP T3 vydává státní ozbrojená složka za předpokladu že žadatel splňuje podmínky dle § 4. a žadatel.
a) si žádá o vydání ZP T3 poprvé pak žadatel k žádosti přiloží doklady dle § 6 b) a c), platí poplatek 5.000$ státní ozbrojené složce a ZP T3 je mu vydán.
b) si žádá o vydání ZP T3 opakovaně pak žadatel k žádosti přiloží doklady dle § 6 a), b) a c), platí poplatek 20.000$ státní ozbrojené složce a ZP T3 je mu vydán.

§ 10.
Povinnosti držitele zbrojního průkazu

A) Držitel zbrojního průkazu je povinen
a) předložit tento, popřípadě licenci opravňující k viditelnému nošení zbraně na žádost příslušníka státní ozbrojené složky.
b) zabezpečit zbraň proti krádeži nebo nedovolené manipulaci.
c) neprodleně oznámit ztrátu nebo krádež zbraně, střeliva, příslušenství ke zbraní či zbrojního průkazu státním ozbrojeným složkám.
d) při nošení zbraně nebo při manipulaci se zbraní mít u sebe zbrojní průkaz.
e) ohlásit bez zbytečného odkladu státním ozbrojeným složkám použití zbraně na obranu svou či jiných osob.

§ 11.
Viditelné nošení zbraně

A) Viditelně nosit zbraň smí soukromá osoba, která je zaměstnancem státní ozbrojené složky a vykonává činnost spojenou se svou funkcí nebo povoláním. Pro tyto osoby neplatí omezení z bodů b) až e).
B) Viditelně nosit zbraň smí soukromá osoba, která je držitelem oprávnění a splňuje podmínky dle zákona The Licensing Act of 2019 § 21 Open Carry License (OC-01)
C) Viditelně nosit zbraň smí soukromá osoba, která je pracovníkem či majitelem společnosti, která vlastní licenci Č. 003-19 § 23 Security Agency License a zároveň splňuje podmínky oprávnění dle zákona Č. 003-19, § 21 Open Carry License (OC-01), přičemž se musí chovat a zajistit zbraň tak, aby nevznikla újma na zdraví a majetku a musí se řídit nařízeními správců či majitelů objektů, pozemků.
D) Vstup s viditelnou zbraní je zakázán do budov státem zřízených institucí s výjimkou kdy tato státem zřízená instituce povolí konkrétní společnosti, která vlastní licenci Č. 003-19 § 23 Security Agency License, jejichž zaměstnanci jsou smluvně přiřazení k výkonu své práce v tomto objektu či bezprostřední blízkosti, t.j. 100 yardů kolem hranice objektu či pozemku a zároveň je tento zaměstnanec držitelem oprávnění dle zákona Č. 003-19, § 21 Open Carry License (OC-01) a je ve výkonu služby v dané budově a je jasně rozpoznatelný, t.j. má stejnokroj s nápisem Security.
E) Osoba se vždy musí řídit nařízeními správců či majitelů objektů a pozemků, zda je či není povolen vstup se zbraní.

§ 12.
Skryté nošení zbraně

A) Skrytě nosit zbraň smí každý držitel zbrojního průkazu, který při skrytém nošení zbraně není pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek.
B) Při skrytém nošení zbraně musí být zbraň skryta částí oblečení či ne průhledným obalem nebo pouzdrem.

§ 13.
Střelba v obydlených oblastech

A) Držitel zbrojního průkazu nesmí aktivně využívat střelnou zbraň v obydlených oblastech a poblíž komunikací s výjimkou ochrany zdraví a majetku.
B) Držitel zbrojního průkazu smí aktivně využívat střelnou zbraň v obydlených oblastech pouze na místech s povolením od San Andreas State Government.

§ 14.
Registrace střelných zbraní

A) Jakákoliv nabývání, vlastnictví a držení střelné zbraně podléhá kontrole a registraci státních ozbrojených složek, vyjma registrace při koupi ve společnosti AmmuNation, kdy je tato provedena na kupujícího.
B) Vlastník střelné zbraně má povinnost mít svoji střelnou zbraň registrovanou a vždy mít kontrolu nad jejím držením.
C) Úkon registrace u státní ozbrojené složky je zpoplatněn 1.000$.Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (tj. 25.12.2020 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 18. prosince 2020 v 20:00.
Isabella Harper
Governor of San Andreas

Zákon podepsán dne 18. prosince 2020 v 22:00.
Isabella Harper
Governor of San Andreas


______________________________________________________________________________________________

kate.6666 kate.6666      7025x      0