[LAW] The Decker Family Code 2020

od Kate. Kate. upraveno 9x naposledy 20.11.2022 13:00
23.03.2021 22:02

img


The Decker Family Code 2020

Autor: Chloe Decker M.D.

Novelizoval: Ing. Steven Mall, Richard Legette

ZÁKON Č. 20-2020

Tento dokument slouží jako hlavní soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

Obsah:

ČÁST 1 - MANŽELSTVÍ
§ 1 Všeobecné ustanovení o manželství
§ 2 Vznik manželství
§ 3 Zákonné překážky manželství
§ 4 Neplatnost manželství
§ 5 Povinnosti a práva manželů
§ 6 Manželské majetkové právo
§ 7 Zánik manželství
§ 8 Následky zániku manželství


ČÁST 2 - REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
§ 1 Všeobecné ustanovení o registrovaném partnerství
§ 2 Vznik registrovaného partnerství
§ 3 Zákonné překážky registrovaného partnerství
§ 4 Neplatnost registrovaného partnerství
§ 5 Práva a povinnosti registrovaných partnerů
§ 6 Partnerské majetkové právo
§ 7 Zánik registrovaného partnerství
§ 8 Následky zániku partnerství


ČÁST 3 - PŘÍBUZENSTVÍ
§ 1 Mateřství a otcovství
§ 2 Práva a povinnosti
§ 3 Jméno a příjmení
§ 4 Rodičovská odpovědnost
§ 5 Zastoupení dítěte
§ 6 Péče o jmění dítěte
§ 7 Vyživovací povinnost


______________________________________________________________________________________________


ČÁST 1 - MANŽELSTVÍ

§ 1.
Všeobecné ustanovení o manželství

A) Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

§ 2.
Vznik manželství

A) Manželství vzniká svobodným souhlasným projevem vůle muže a ženy (dále jen „snoubenci“), kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.
B) Manželství se uzavírá v přítomnosti dvou a více svědků.
C) Manželství se uzavírá tak, že oprávněná osoba položí snoubencům otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.
D) O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají senátora v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství.
E) Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Dále snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí, že:
1e) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným,
2e) si oba svá příjmení ponechají, nebo
3e) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a ten, jehož příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.

§ 3.
Zákonné překážky manželství

A) Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.
B) Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla omezena.
C) Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství a toto manželství nebo registrované partnerství stále trvá.
D) Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

§ 4.
Neplatnost manželství

A) Manželství nevznikne, pokud nebyly splněny všechny náležitosti.
B) Soud prohlásí manželství za neplatné, pokud jeden z manželů vstoupil do manželství pod nátlakem nebo vyhrožováním násilím nebo byl učiněn v důsledku omylu o totožnosti snoubence.

§ 5.
Povinnosti a práva manželů

A) Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.
B) Manželé si jsou navzájem povinni projevovat úctu, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se a společně pečovat o děti.
C) Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.
D) Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech.

§ 6.
Manželské majetkové právo

A) To, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu je součástí společného jmění manželů.
B) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství.
C) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.
D) Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství.
E) Povinnosti a práva spojená se společným jměním náleží oběma manželům společně a nerozdílně.
F) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listin.
G) V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.

§ 7.
Zánik manželství

A) Manželství automaticky zaniká smrtí jednoho z manželů.
B) Manželství zaniká rozvodem.
1b) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
2b) Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.
3b) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství.

§ 8.
Následky zániku manželství

A) Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.
B) Zanikne-li manželství rozvodem, spravují se majetkové povinnosti a práva rozvedených manželů dohodou.
C) Nedohodnou-li se rozvedení manželé o vypořádání, může bývalý manžel podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu.
D) Zaniklo-li manželství smrtí a manželé měli společné nájemní právo k domu nebo bytu, zůstane nájemcem bytu pozůstalý manžel. Svědčilo-li manželům k domu nebo bytu společně jiné závazkové právo, zůstane oprávněným pozůstalý manžel.
E) Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli k domu nebo bytu stejné, nebo společné právo, a nedohodnou-li se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, rozhoduje soud.

ČÁST 2 - REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

§ 1.
Všeobecné ustanovení o registrovaném partnerství

A) Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen "partnerství").

§ 2.
Vznik registrovaného partnerství

A) Partnerství vzniká svobodným souhlasným projevem dvou osob stejného pohlaví, kteří hodlají vstoupit do partnerství.
B) Partnerství se uzavírá v přítomnosti dvou a více svědků.
C) Partnerství se uzavírá tak, že oprávněná osoba položí osobám vstupujícím do partnerství otázku, zda spolu chtějí vstoupit do partnerství; kladnou odpovědí vznikne partnerství.
D) O provedení obřadu osoby vstupující do partnerství požádají senátora v jehož správním obvodu má být partnerství uzavřeno a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření partnerství.
E) Osoby při obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít partnerství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření partnerství.

§ 3.
Zákonné překážky registrovaného partnerství

A) Partnerství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.
B) Partnerství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla omezena.
C) Partnerství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela partnerství nebo vstoupila do registrovaného partnerství a toto partnerství nebo registrované partnerství stále trvá.
D) Partnerství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

§ 4.
Neplatnost registrovaného partnerství

A) Partnerství nevznikne, pokud nebyly splněny všechny náležitosti.
B) Soud prohlásí partnerství za neplatné, pokud jeden z partnerů vstoupil do partnerství pod nátlakem nebo vyhrožováním násilím nebo byl učiněn v důsledku omylu o totožnosti snoubence.

§ 5.
Práva a povinnosti registrovaných partnerů

A) Partneři mají rovné povinnosti a rovná práva.
B) Partneři si jsou navzájem povinni projevovat úctu, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se a společně pečovat o děti.
C) Partner má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.
D) Partner má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech.

§ 6.
Partnerské majetkové právo

A) To, co partnerům náleží a má majetkovou hodnotu je součástí společného jmění partnerů.
B) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z partnerů nebo čeho nabyli oba partneři společně za trvání partnerství.
C) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z partnerů.
D) Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání partnerství.
E) Povinnosti a práva spojená se společným jměním náleží oběma partnerům společně a nerozdílně.
F) Partneři si mohou ujednat partnerský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smlouva o partnerském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listin.
G) V režimu oddělených jmění smí partner nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého partnera.

§ 7.
Zánik registrovaného partnerství

A) Partnerství automaticky zaniká smrtí jednoho z partnerů.
B) Partnerství zaniká zrušením.
1b) partnerství může být rozvedeno, je-li soužití partnerů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
2b) Soud, který rozhoduje o zrušení partnerství, zjišťuje existenci rozvratu partnerství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.
3b) Připojí-li se partner k návrhu na zrušen partnerství, který podá druhý z partnerů, soud partnerství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu partnerství.

§ 8.
Následky zániku partnerství

A) Partner, který přijal příjmení druhého partnera, může do šesti měsíců po zrušení partnerství oznámit úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.
B) Zanikne-li partnerství zrušením, spravují se majetkové povinnosti a práva rozvedených partnerů dohodou.
C) Nedohodnou-li se rozvedení partneři o vypořádání, může bývalý partner podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu.
D) Zaniklo-li partnerství smrtí a partneři měli společné nájemní právo k domu nebo bytu, zůstane nájemcem bytu pozůstalý partner. Svědčilo-li partnerům k domu nebo bytu společně jiné závazkové právo, zůstane oprávněným pozůstalý partner.
E) Zaniklo-li partnerství zrušením, a partneři měli k domu nebo bytu stejné, nebo společné právo, a nedohodnou-li se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, rozhoduje soud.

ČÁST 3 - PŘÍBUZENSTVÍ

§ 1.
Mateřství a otcovství

A) Matkou dítěte je žena, která je porodila.
B) Narodí-li se dítě v manželství, má se za to, že otcem je manžel matky.
C) Narodí-li se dítě mimo uzavřené manželství, má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže.

§ 2.
Práva a povinnosti

A) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát.
B) Dítě je povinno dbát svých rodičů.
C) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními.
D) Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.
E) Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.

§ 3.
Jméno a příjmení

A) Osobní jméno dítěte určují rodiče.
B) Rodiče volí pro dítě příjmení jednoho z nich.
C) Není-li žádný z rodičů znám, určí soud i bez návrhu osobní jméno a příjmení dítěte.

§ 4.
Rodičovská odpovědnost

A) Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti.
B) Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům.
C) Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti závažná okolnost a lze-li se domnívat, že je toho v souladu se zájmy dítěte třeba, může soud rozhodnout o pozastavení rodičovské odpovědnosti.
D) Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví.
E) Spáchal-li rodič proti svému dítěti úmyslný trestný čin, nebo použil-li rodič své dítě, které není trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem, soud zvlášť posoudí, nejsou-li tu důvody pro zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti.
F) Pozastavení ani zbavení výkonu rodičovské odpovědnosti nemá vliv na plnění vyživovací povinnosti k dítěti.

§ 5.
Zastoupení dítěte

A) Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé.

§ 6.
Péče o jmění dítěte

A) Rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat. S peněžními prostředky musí bezpečně nakládat.
B) Poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři, nahradí dítěti škodu.
C) Co rodiče získají použitím majetku dítěte, nabývá dítě.

§ 7.
Vyživovací povinnost

A) Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.
B) Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.
C) Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
D) Výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba výživou povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak.
E) Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení.
______________________________________________________________________________________________


Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (tj. 30.3.2020 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 23. Března 2020 v 20:00.
Isabella Harper
Governor of San Andreas

Zákon podepsán dne 23. Března 2020 v 22:00.
John Bryant
Governor of San Andreas


______________________________________________________________________________________________

Kate. Kate.      1868x      0