[LAW] The Civil Code

Od kate.6666 kate.6666 Upraveno: 24x | Poslední úprava: 03.07.2023 19:55
23.03.2021 22:02

img


The Civil Code

Autor: Chloe Decker M.D.

Novelizoval: Ing. Steven Mall, Richard Legette,Frank Waterford,Maurizio Cesar, Emma Foster

ZÁKON Č. 020-20

Tento zákon slouží jako občanský zákoník, tedy jako hlavní soubor právních norem upravující občanská práva ve věci osobních a majetkových vztahů mezi členy rodiny, dědictví, autorského práva a občanskoprávního řízení.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

Obsah:

ČÁST 1 - MANŽELSTVÍ
§ 1 Všeobecné ustanovení o manželství
§ 2 Vznik manželství
§ 3 Zákonné překážky manželství
§3.1 Neplatnost manželství
§ 4 Povinnosti a práva manželů
§ 5 Zánik manželství
§ 6 Manželské právo majetkové


ČÁST 2 - ZÁVĚŤ A DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
§ 7 Obecná ustanovení
§ 8 Úmrtí bez ustanovené závěti
§ 9 Právo státu zasáhnout
§ 10 Dluhy a pozůstalost
§ 11 Zrušení závěti


ČÁST 3 - AUTORSKÉ PRÁVO
§ 12 Autorské dílo
§ 13 Výjimky z ochrany podle autorského práva ve veřejném zájmu
§ 14 Zveřejnění a vydání díla
§ 14.1 Spoluautoři
§ 15 Vznik autorského práva


ČÁST 4 - ŘÁD OBČANSKOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
§ 16 Základní definice
§ 17 Účastníci občanského soudního řízení
§ 18 Průběh občanského soudního řízení
§ 19 Hlavní líčení
§ 20 Rozsudek
§ 21 Odvolání
§ 22 Odmítnutí odpovědi na otázku


ČÁST 5 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
§ 23 Základní definice
§ 24 Předmět ochrany
§ 25 Povinnosti zpracovatele osobních údajů______________________________________________________________________________________________


ČÁST 1 - MANŽELSTVÍ

______________________________________________________________________________________________


§ 1.
Všeobecné ustanovení o manželství

A) Manželství je trvalý svazek muže a ženy, dále muže s mužem či ženy se ženou (dále jen ,,snoubenci či partneři") vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.

§ 2.
Vznik manželství

A) Manželství vzniká svobodným souhlasným projevem vůle partnerů, kteří hodlají vstoupit do manželství.
B) Manželství se uzavírá v přítomnosti dvou a více svědků.
C) Manželství se uzavírá tak, že oprávněná osoba položí snoubencům otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství, kde kladnou odpovědí obou snoubenců nebo partnerů vznikne manželství.
D) O provedení obřadu snoubenci požádají senátora v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství.
E) Snoubenci při obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.


§ 3.
Zákonné překážky manželství

A) Manželství vzniká svobodným souhlasným projevem vůle partnerů, kteří hodlají vstoupit do manželství.
B) Manželství se uzavírá v přítomnosti dvou a více svědků.
C) Manželství se uzavírá tak, že oprávněná osoba položí snoubencům otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství, kde kladnou odpovědí obou snoubenců nebo partnerů vznikne manželství.
D) O provedení obřadu snoubenci požádají senátora v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství.
E) Snoubenci při obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství..


§ 3.1
Neplatnost manželství

A) Manželství nevznikne, pokud nebyly splněny všechny náležitosti.
B) Soud prohlásí manželství za neplatné, pokud jeden z manželů vstoupil do manželství pod nátlakem nebo vyhrožováním násilím nebo byl učiněn v důsledku omylu o totožnosti snoubence.


§ 4.
Povinnosti a práva manželů

A) Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.
B) Manželé si jsou navzájem povinni projevovat úctu, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se a společně pečovat o děti.
C) Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech.


§ 5.
Zánik manželství

A) Manželství automaticky zaniká smrtí jednoho z manželů.
B) Manželství zaniká rozvodem.
1b) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
2b) Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.
3b) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství.


§ 6.
Manželské majetkové právo

A) To, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu je součástí společného jmění manželů.
B) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za dobu trvání manželství.
C) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.
D) Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství.
E) Povinnosti a práva spojená se společným jměním náleží oběma manželům společně a nerozdílně.
F) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listin.
G) V režimu oddělených jmění smí manžel či manželka nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.


______________________________________________________________________________________________


ČÁST 2 - ZÁVĚŤ A DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

______________________________________________________________________________________________


§ 7.
Obecná ustanovení

A) Závěť je projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně předává jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná.
B) Závěť je třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele.
C) Závěť musí být úředně ověřená členem právní komory San Andreas.
D) Právo určit dědice je osobním právem zůstavitele.
E) Dědici připadne celá pozůstalost, pakliže je určen jako jediný dědic. Pakliže je určenému dědici odkázán jen podíl, připadne zbylá část pozůstalosti dalším zákonným dědicům.


§ 8.
Úmrtí bez ustanovené závěti

A) Pakliže osoba zemře aniž by měla ověřenou závěť, připadá veškerý majetek pozůstalým příbuzným rovným dílem, pakliže se pozůstalí nedohodnou jinak.
B) Pakliže osoba, která zemřela, nemá zákonného dědice, propadá majetek státu.


§ 9.
Právo státu zasáhnout

Vláda státu San Andreas má právo výši děděného majetku korigovat.

§ 10.
Dluhy a pozůstalost

A) Pakliže má zůstavitel závěti nesplacené závazky, jsou i tyto závazky automaticky součástí dědického řízení.
B) Dědic má právo dluh odmítnout, avšak se tím dobrovolně zřekne i zbytku pozůstalosti. V takovém případě vše propadá státu San Andreas.


§ 11.
Zrušení závěti

A) Zůstavitel má právo závěť nebo její jednotlivé části kdykoli zrušit a to informováním osoby kompetentní.
B) Závěť se ruší odvoláním nebo pořízením závěti nové.


______________________________________________________________________________________________


ČÁST 3 - AUTORSKÉ PRÁVO

______________________________________________________________________________________________


§ 12.
Autorské dílo

A) Předmětem autorského práva je dílo vědecké, umělecké či literární, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli logicky vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem je primárně myšleno dílo vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.
B) Za dílo se považuje též počítačový program nebo software, fotografie.
C) Autorské právo se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části.


§ 13.
Výjimky z ochrany podle autorského práva ve veřejném zájmu

Ochrana autorského práva se nevztahuje na:
A) Úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, státní symboly a jiná taková díla


§ 14.
Zveřejnění a vydání díla

A) Prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno.
B) Zahájením oprávněného veřejného rozšiřování je dílo vydáno.


§ 14.1
Spoluautoři

A) Autorské právo k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně.
B) Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět.
C) O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují všichni spoluautoři jednomyslně.
D) Pakliže se spoluautoři nedohodnou jinak, je podíl jednotlivých spoluautorů na společných výnosech z autorského práva k dílu úměrný velikosti jejich tvůrčích příspěvků, a nelze-li tyto příspěvky zcela jasně rozeznat, jsou podíly na společných výnosech stejné.


§ 15.
Vznik autorského práva

A) Autorské právo k dílu vzniká v moment, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně a srozumitelně vnímatelné podobě.
B) Zničením díla nezaniká právo autorské.


______________________________________________________________________________________________


ČÁST 4 - ŘÁD OBČANSKOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

______________________________________________________________________________________________


§ 16.
Základní definice

Řád občanskoprávního řízení zřizuje postup soudní moci a účastníků v občanském soudním řízení. Soud je povinen jednat tak, aby byla řízení v souladu s účinnou ochranou práv všech účastníků. Ustanovení tohoto zákona garantuje spravedlivý proces vymáhání práva ve veškerých sporech, které nejsou povahou věci předmětem zákona č. 002-19.

§ 17.
Účastníci občanského soudního řízení

A) Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení.
B) Účastníkem řízení může být fyzická osoba nebo právnická osoba dle zákona č. 006-20.
C) Účastníkem řízení za stát je advokát vlády státu San Andreas nebo jakákoliv osoba vládou pověřená.
D) Účastníkem řízení je vždy strana žalobce a strana žalovaného.
E) Strany sporu mají právo na zastoupení v řízení v podobě člena právní komory státu San Andreas.


§ 18.
Průběh občanského soudního řízení

A) Řízení je započato usnesením soudu o zahájení řízení na základě podané žaloby.
B) Účastníci řízení mohou podávat podněty soudu k zajištění důkazů.
C) Účastníci řízení musí uposlechnout pokyny soudu, tak aby byly před zahájením líčení v žalobě i obhajobě zahrnuty všechny podstatné skutečnosti, důležité pro rozhodnutí soudu.
D) Nestanoví-li soud jinak, soud pokračuje v řízení, i když jsou účastníci nečiní.
E) Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
F) Soudní řízení je ukončeno až usnesením soudu, na základě rozsudku nebo smírného řešení stran sporu.


§ 19.
Hlavní líčení

A) Nedojde-li ke smírnému řešení stran sporu, nařídí soudce hlavní líčení. Hlavní líčení musí být nařízeno bez zbytečného odkladu. Hlavní řízení se vyhlašuje veřejně na úřední desce republiky San Andreas.
B) Hlavní líčení může být veřejné nebo neveřejné na základě rozhodnutí soudu.
C) Strukturu hlavního líčení určuje dle povahy věci soud.
D) Během hlavního líčení probíhá fáze dokazování, kde hlavní důkazní břemeno nese žalobce.
E) Žalovaný se smí hájit jakýmkoliv způsobem, který zákon nezakazuje.
F) Soud rozhoduje, které a za jakých podmínek důkazní prostředky provede.


§ 20.
Rozsudek

Poté co strana žalovaného i žalobce provedou veškeré důkazy, svědci vypoví, znalci podají znalecké posudky a obě strany pronesou své závěrečné řeči odebere se soudce či soudci k poradě. Poté je soudem vynesen rozsudek, který může mít podobu finanční sankce nebo závazného nařízení. Rozsudek musí být odůvodněn, nabývá okamžité účinnosti a všechny strany sporu jsou povinni se jím řídit. Součástí rozsudku je i rozhodnutí o tom, kdo platí výdaje za soudní řízení včetně právního zastupování.

§ 21.
Odvolání

V případě, že strana žalobce nebo žalovaného nesouhlasí s rozsudkem v hlavním líčení u státního soudu, smí se odvolat k soudu vyšší instance, tz. Vrchní soud státu San Andreas. Lhůta k podání odvolání je 5 pracovních dnů od vynesení rozsudku. Rozhodnutí soudu vyšší instance se užije ať už to je v prospěch či neprospěch žalovaného a je konečné.

§ 22.
Odmítnutí odpovědi na otázku

V případě že soudce, žalobce, žalovaný či jejich právní zástupce položí otázku tak:
A) Žalovaný i žalobce má právo neodpovědět na položenou otázku. Pokud tohoto práva využije, musí sdělit ze kterého důvodu. Soud k tomuto přihlédne.
B) Svědek v případě, že by odpovědí způsobil trestní stíhání sobě, nebo osobě blízké (rodinný příslušník, partner partnerka, osoba obdobného postavení) může odmítnout odpovědět. Pokud tohoto práva využije, musí sdělit ze kterého důvodu. Soud k tomuto přihlédne.
C) Znalci nemohou odmítnout odpovědět na otázku.


______________________________________________________________________________________________


ČÁST 5 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

______________________________________________________________________________________________


§ 23.
Základní definice

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

§ 24.
Předmět ochrany

A) Veškeré osobní údaje jsou ve vlastnictví dané žijící osoby nebo ve správě státu San Andreas jsou předmětem ochrany proti neoprávněnému užití nebo zveřejnění.
B) Právo na ochranu základních osobních údajů v podobě celého jména nebo datumu narození nemají členové vlády, členové kongresu, komisaři, státní zástupci a soudci jelikož jejich známost je ve veřejném zájmu. Tato výjimka se netýká místa bydliště nebo telefonního čísla.
C) Osobní údaje pozbývají právně vymahatelné ochrany ve chvíli, kdy tyto údaje oprávněná osoba sama zveřejní nebo poskytne široké veřejnosti za tímto účelem.


§ 25.
Povinnosti zpracovatele osobních údajů

A) Údaje osobou poskytnuté za účelem nutného zpracování osobních údajů, je jejich zpracovatel povinen chránit před neoprávněným zveřejněním nebo zneužitím.
B) Poskytovatel údajů má právo požádat nestátní subjekt, jež o něm uchovává osobní údaje, o informaci, jaké osobní údaje o něm nestátní subjekt uchovává. Této žádosti musí být vyhověno nejdéle do 7 dnů.


______________________________________________________________________________________________


Pokud je tento návrh zákona schválen, vchází v platnost 5 dní od schválením Senátem státu San Andreas (t.j 05. 03. 2023 v 21:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 27.02. 2023 v 20:30.
Dusty Svensson
Speaker of The House of Representatives


Potvrzuji, že výše uvedený návrh změny zákona byl schválen Senátem státu San Andreas dne 28.02. 2023 v 21:00.
Richard Legette
Chairman Pro Tempore


Návrh zákona podepsán dne 28.02.2023 ve 21:20.
Emma Foster
Governor of San Andreas


______________________________________________________________________________________________

kate.6666 kate.6666      3335x      0