[LAW] Mosley Health Care Act of 2020

Od kate.6666 kate.6666 Upraveno: 22x | Poslední úprava: 12.05.2023 23:26
23.03.2021 22:02

img


Mosley Health Care Act of 2020

Autor:Oliver Mosley

Podporovatel: Steven Mall

Novelizoval: Gordon McAllister, John White, Jim Murphy, Michael Schultz, Harry Burton, Rongo Timoti


ZÁKON Č. 003-20

Mosley Health Care Act of 2020 stanovuje standardy pro poskytování zdravotní péče občanům státu San Andreas.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice
A) Zdravotní pojištění pro jednotlivce je forma úhrady zdravotní péče jedince, která má za cíl prostřednictvím zdravotních služeb zlepšit nebo zachovat zdravotní stav či zmírnit utrpení pojištěného jedince.
B) Zdravotní pojištění pro organizace je forma úhrady zdravotní péče členů organizace, která má za cíl prostřednictvím zdravotních služeb zlepšit nebo zachovat zdravotní stav či zmírnit utrpení členů organizace.
C) Zdravotní pojištění pro státní instituce je forma úhrady zdravotní péče zaměstnanců státních institucí a představitelů státní moci, která má za cíl prostřednictvím zdravotních služeb zlepšit nebo zachovat zdravotní stav či zmírnit utrpení zaměstnanců státních institucí a představitelů státní moci.
D) Vysloužilý člen státní ozbrojené nebo záchranné složky je v tomto případě ten, kdo neporušil interní předpisy nebo pravidla státní bezpečnostní nebo záchranné složky během své služby nebo kdo neporušil zákon spácháním trestného činu během své služby.
E) Pod Emergency Medical and Rescue Services (dále EMRS) spadá:
SAMS - San Andreas Medical Services
LSFD - Los Santos Fire Department
F) Zdravotní péči může poskytovat:
Zaměstnanec EMRS
Zaměstnanec soukromého zdravotnického zařízení
SWAT Paramedic


§1.1
EMRS
A) Státní složka spadající pod přímou správu Komisařství pro zdravotní a sociální péči
B) SAMS
Spravuje všechny státní zdravotnické zařízení v San Andreas
Vedoucí pozici SAMS má ředitel PillBox Hill Medical Center
Zaměstnanec SAMS musí mít čistý trestní rejstřík
C) LSFD
LSFD spravuje všechny hasičské stanice v San Andreas
Ve vedení celého LSFD je Chief of Los Santos Fire Department
LSFD Paramedic spadá pod velení Chief of LSFD a Chief
of Paramedics SAMS
Zaměstnanec LSFD musí mít čistý trestní rejstřík


§1.2
SWAT Paramedic
A) SWAT Paramedic musí podstoupit výcvik u SAMS
B) SWAT Paramedic poskytuje ošetření do příjezdu SAMS, nebo LSFD, poté přebírá zodpovědnost za zásah SAMS, nebo LSFD


§1.3
Soukromé zdravotnické zařízení
A) Každé soukromé zdravotnické zařízení musí mít licenci HC-96
B) Každý zaměstnanec na pozici doktor/lékař musí být registrovaný na Komisařství pro zdravotní a sociální péči
C) Každý zaměstnanec musí mít čistý trestní rejstřík
D) Pod soukromým zdravotnickým zařízením sa rozumí všechny zdravotnické zařízení mimo EMRS a soukromý lékaři mimo EMRS
E) Komisařství pro zdravotní a sociální péči má právo odebrat nebo pozastavit licenci HC-96 pokud
1e) Majitel zdravotnického zařízení se dopustí trestného činu
2e) Soukromý lékař se dopustí trestného činu
3e) Může pozastavit licenci v případě zahájení trestného stíhání proti zdravotnickému zařízení/soukromému lékaři


§1.4
Police Department
A) Zaměstnanec Police Department může poskytnout základní zdravotní ošetření
B) Po příjezdu jednotek EMRS k raněnému musí Police Department umožnit jeho ošetření
C) Police Department nesmí rozkazovat jednotkám EMRS ohledné ošetřování zraněných osob


______________________________________________________________________________________________

§2
Zřízení zdravotní pojištění pro jednotlivce
A) Zdravotní pojištění pro jednotlivce na území státu San Andreas zřizuje Pillbox Hill Medical Center, pokud tento zákon nestanoví jinak.

______________________________________________________________________________________________

§3
Zdravotní pojištění pro organizace
A) Zdravotní pojištění pro organizace na území státu San Andreas zřizuje Pillbox Hill Medical Center, pokud tento zákon nestanoví jinak.

______________________________________________________________________________________________

§4
Zdravotní pojištění pro státní instituce
A) Zdravotní pojištění pro státní instituce na území státu San Andreas zřizuje Pillbox Hill Medical Center, pokud tento zákon nestanoví jinak.

______________________________________________________________________________________________

§5
Doba platnosti zdravotních pojištění
A) Zdravotní pojištění pro jednotlivce a pro organizace jsou platné po dobu 30-ti dnů od chvíle zaevidování smlouvy do systému Emergency Medical Service.
B) Zdravotní pojištění pro státní instituce je platné nepřetržitě až po dobu, kdy od smlouvy odstoupí představitel státní instituce.

______________________________________________________________________________________________

§6
Odstoupení od smlouvy o zdravotním pojištění
A) Pojištěnec smí od smlouvy odstoupit kdykoliv během smluvené doby bez trestu.
B) Zřizovatel zdravotního pojištění je oprávněn odstoupit od smlouvy ve chvíli, kdy vypršela její platnost. Předčasné odstoupení od smlouvy ze strany zřizovatele není možné.

______________________________________________________________________________________________

§7
Práva a povinnosti zřizovatele zdravotního pojištění
A) Zřizovatel zdravotního pojištění je oprávněn stanovovat ceny variant zdravotních pojištění v mezích zákona.
B) Zřizovatel zdravotního pojištění je oprávněn provádět změny v cenách variant zdravotních pojištění v mezích zákona.
C) Zřizovatel zdravotního pojištění je povinen veřejně oznámit minimálně 7 dní předem změny v cenách variant zdravotních pojištění.

______________________________________________________________________________________________

§8
Osoby bez zdravotního pojištění
A) Osoby bez zdravotního pojištění hradí veškeré finanční náklady na jejich léčbu.
B) Osobám bez zdravotního pojištění nesmí být odepřena léčba.
C) Osobám bez zdravotního pojištění může být hrazena veškerá lékařská léčba, v případě.
1c) Osoba nezpůsobila dopravní nehodu při které došlo k újmě na zdraví dané osoby
2c) Osoba se nepodílela svým konáním na žádné trestné činnosti dle Penal Code of 2019 dle které došlo k újmě na zdraví osoby.
3c) Osoba byla shledána nevinným ve věci vyšetřování dle §8 1c a 2c státní ozbrojenou složkou.
4c ) Osoba která byla shledána viníkem ve věci vyšetřování dle §8 1c a 2c státní ozbrojenou složkou, bude hradit cenu za ošetření poškozené osobě.
5c ) v případě že se nepodaří nalézt vyšetřováním státní bezpečnostní složkou žádného viníka ve věci ujmy na zdraví ale potvrdí vyšetřování že újmy na zdraví nevzniklo z vlastní nedbalosti bude v této věci hradit stát San Andreas
6c) v případě že obě strany způsobili újmu na zdraví vůči druhé osobě a stali se tudíž viníkem v případě újmy na zdraví ztrácí tímto právo na uhrazení ceny za ošetření ze strany státu a spoluviníka.
______________________________________________________________________________________________

§9
Úhrada zdravotní péče pro příslušníky státních bezpečnostních složek
A) Příslušníci státních bezpečnostních složek státu San Andreas, mají veškerou lékařskou péči hrazenou státem San Andreas.

______________________________________________________________________________________________


§10
Základní ošetření a léky na předpis
A) Základní ošetření bude hrazeno státem formou dotací dle ceníku zdravotnických služeb Pillbox Hill Medical Center na jejich webových stránkách v sekci “pojištění”.
B) Následující definice budou hrazeny státem dle ceníku zdravotnických služeb Pillbox Hill Medical Center:
1b) Základní ošetření při výjezdu
2b) Minimální ošetření v nemocnici
C) Léky na předpis jsou veškeré léky předepsané lékařem pro osobní užívání nebo pro správnou domácí rehabilitaci pacienta.
D) Definované skupiny občanů mají právo na státem hrazené základní ošetření a léky na předpis dle § 12; § 13; § 14; § 15; § 16; § 17.
E) Definované skupiny občanů, které mají právo na státem hrazené základní ošetření a léky na předpis se musí registrovat u Pillbox Hill Medical Center a při registraci doložit výpis z trestního rejstříku.
F) Definované skupiny občanů, které mají právo na státem hrazené základní ošetření a léky na předpis musí svou registraci u Pillbox Hill Medical Center obnovovat každé 2 měsíce od pořízení registrace.

______________________________________________________________________________________________

§11
Osoby bez pravomoci na základní ošetření a léky na předpis
A) Občané státu San Andreas se záznamem v rejstříku trestů nemají právo na hrazenou zdravotní péči a léky na předpis, pokud pověřená osoba Pillbox Hill Medical Center neurčí jinak.

______________________________________________________________________________________________

§12
Vysloužilé členy státních ozbrojených a záchranných složek
A) Vysloužilí členové státních ozbrojených a záchranných složek mají právo na základní ošetření a léky na předpis zdarma, pokud splňují veškeré podmínky tohoto paragrafu a tohoto zákona.
B) Vysloužilí člen musí splňovat následující podmínky:
1b) 20 let ve službě státní ozbrojené nebo záchranné složky.

______________________________________________________________________________________________

§13
Osoby fyzicky nebo psychicky postižené
A) Mají právo na vyšší stupeň pojištění než hrazené základní ošetření a léky na předpis.
B) Pověřená osoba státní nemocnice určuje pojištění dle stupně postižení.

______________________________________________________________________________________________

§14
Osoby s vyšším věkem neboli důchodci
A) Důchodci mají právo na základní ošetření a léky na předpis zdarma, pokud splňují veškeré podmínky tohoto paragrafu a tohoto zákona.
B) Důchodci musí splňovat následující podmínky:
1b) Věková hranice 65 let a více.

______________________________________________________________________________________________

§15
Osoby vysloužilé v armádě státu San Andreas neboli veteráni
A) Veteráni mají právo na základní ošetření a léky na předpis zdarma, pokud splňují veškeré podmínky tohoto paragrafu a tohoto zákona.
B) Veteráni musí splňovat následující podmínky:
1b) Musí být vysloužilým členem armády státu San Andreas.

______________________________________________________________________________________________

§16
Osoby těhotné
A) Budoucí matky mají právo na základní ošetření a léky na předpis zdarma, pokud splňují veškeré podmínky tohoto paragrafu a tohoto zákona.
B) Toto pojištění platí další 1 měsíc po porodu.
C) Budoucí matky musí splňovat následující podmínky:
1c) Musí překročit hranici 4. měsíce těhotenství.
D) Interrupci lze provést
1d) do měsíce těhotenství na základě rozhodnutí matky, která podstoupila sezení s psychologem.
2d) mezi 5. a 23. týdnem na indikaci doktora po sezení s psychologem a se souhlasem matky, případně osoby blízké, pokud nebude ze zdravotních důvodů moci rozhodnout matka sama, a to v případě, kdy
2.1d) nastane zdravotní ohrožení matky, ať už na životě, a nebo s rizikem dlouhodobých zdravotních obtíží.
2.2d) nastane zdravotní ohrožení jiného plodu v děloze matky.
2.3d) dojde k mutaci plodu.
E) Nad správností indikace dohlíží správní orgány nemocnic. V případě podezření na špatnou indikaci či protiprávní jednání se záležitost podává k přezkumu státním soudem.


______________________________________________________________________________________________

§17
Osoby nezaměstnané
A) Nezaměstnaní mají právo na základní ošetření a léky na předpis zdarma po dobu 1 měsíce od ztráty zaměstnání, pokud splňují veškeré podmínky tohoto paragrafu a tohoto zákona.
B) Nezaměstnaní musí splňovat následující podmínky:
1b) Musí mít potvrzení zaměstnavatele, že zaměstnanec nebyl propuštěn z důvodu porušení interních předpisů nebo pravidel nebo porušení zákona.
2b) Nezaměstnaný musí předložit potvrzení Úřadu práce, že je na něm registrován v Pillbox Hill Medical Center, aby byla registrována pověřenou osobou.


______________________________________________________________________________________________

§18
Uznávané lékařské vzdělání
A) V San Andreas je uznávané lékařské vzdělání z vysokých škol a univerzit z následujících států
1a) San Andreas
2a) Spojené státy Americké
3a) Kanada
4a) Mexiko
5a) Velká Británie a Severní Irsko
6a) Austrálie
7a) Nový Zéland
B) Osoby se vzděláním z krajiny, která není v bodě A) musí projít přeškolením na katedře medicíny The University of Los Santos, San Andreas
C) Každá osoba s lékařským vzděláním poskytující zdravotní péči mimo EMRS musí být registrována v registru komisariátu
1c) Zapsání lze provést podáním žádosti formou E-governmentu, kterou následně zpracuje člen Komisařství pro zdravotní a sociální péči
2c) Na zápis do registru musí být osoba trestně bezúhonná

______________________________________________________________________________________________Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 22.2.2020 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 15. února 2020 v 21:37.
John Bryant
Guvernér of San Andreas

Zákon podepsán dne 15. února v 21:37.
John Bryant
Guvernér of San Andreas

kate.6666 kate.6666      2874x      0