[LAW] The Bryant Act of 2021

Od Kate. Kate. Upraveno: 42x | Poslední úprava: 04.03.2023 14:38
před 2 týdny

img


The Bryant Act of 2021

Autor: Isabella Harper

Podporovatel: Steven Mall


ZÁKON Č. 002-20

The Bryant Act of 2020 stanovuje pravidla pro činnost složek moci výkonné a zákonodárné a jimy vytvořených orgánů.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________§ 1
Sněmovna reprezentantů státu San Andreas

a) Sněmovna reprezentantů státu San Andreas je tvořena nejvíce sedmnácti reprezentanty.
b) Jednání Sněmovny reprezentantů vede předsedající, kterým je Předseda sněmovny reprezentantů či osoba která jej zastupuje dle § 2 j).
c) Jednání sněmovny reprezentantů jsou veřejná, pouze předsedající může prohlásit jednání za neveřejné.

§ 2
Předseda sněmovny reprezentantů státu San Andreas

a) Předseda sněmovny reprezentantů zastupuje a reprezentuje Sněmovnu reprezentantů.
b) Předseda sněmovny reprezentantů je zodpovědný za důstojný průběh jednání sněmovny reprezentantů, které řídí.
d) Předseda sněmovny reprezentantů řídí zasedání a v případě rovnosti hlasů má rozhodovací hlas.
e) Předseda sněmovny reprezentantů je volený Guvernérem SA či reprezentanty sněmovny reprezentantů na dobu neurčitou.
f) Odvolat Předsedu sněmovny reprezentantů může Guvernér státu San Andreas na základě návrhu Senátora San Andreas či nejméně 2/3 reprezentantů.
g) Do doby zvolení nového Předsedy sněmovny reprezentantů vykonává Guvernér státu San Andreas pravomoc Předsedy sněmovny reprezentantů.
h) Hlasování o novém Předsedovi sněmovny reprezentantů proběhne hned při nejbližším zasedání nově zvolené sněmovny reprezentantů na začátku schůze a Předsedou sněmovny reprezentantů se stane kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
i) Pokud vítězný kandidát odmítne předsedat sněmovně reprezentantů nebo hlasování dopadne nerozhodně, proběhne druhé hlasování během též schůze. Odmítne-li nebo dopadne-li hlasování opět nerozhodně, opakuje se stejný proces přednostně na začátku následující schůze.
j) Předseda sněmovny může, stejně jako Guvernér San Andreas, pověřit Reprezentanta Sněmovny reprezentantů státu San Andreas vedením jednání sněmovny, tento se tímto stává na dané jednání sněmovny předsedajícím.
k) Předseda sněmovny má právo na přerušení nebo zrušení jednotlivých zasedání sněmovny.

§ 3
Reprezentant Sněmovny reprezentantů státu San Andreas

a) Reprezentanti státu San Andreas užívají formální titul "Reprezentant” a takto se oslovují během jednání sněmovny.
b) Pouze Reprezentanti státu San Andreas mají právo hlasovat během jednání sněmovny.
c) Během svého funkčního období musí být Reprezentant sněmovny reprezentantů členem politické strany za kterou byl zvolen či jmenován.
d) Funkční období reprezentanta počíná složením Přísahy reprezentantem.
e) Odvolat Reprezentanta sněmovny reprezentantů může pouze Guvernér státu San Andreas na základě neplnění svých povinností vůči občanům státu San Andreas. Na funkci odvolaného či odstoupivšího reprezentanta sněmovny reprezentantů jmenuje náhradu Guvernér státu San Andreas na základě návrhu leadera příslušné strany či Senátu San Andreas.


§ 4
Přísaha

a) Každý nově zvolený Reprezentant státu San Andreas musí složit přísahu do rukou Guvernéra státu San Andreas nebo zvoleného Předsedy sněmovny reprezentantů státu San Andreas před tím, než oficiálně vstoupí do své funkce.
b) "Já (Jméno a příjmení), slavnostně přísahám, že budu podporovat a bránit Ústavu státu San Andreas proti všem nepřátelům, cizím i domácím, že budu mít pravou víru a oddanost k tomu, že jsem tuto povinnost přijal svobodně a že budu dobře a věrně plnit funkci, do které se chystám vstoupit. K tomu mi dopomáhej Bůh."

§ 5
Kvorum

a) Účast minimálně jedné třetiny zvolených či jmenovaných Reprezentantů státu San Andreas je potřebná pro zahájení schůze Sněmovny reprezentantů státu San Andreas nebo pro jmenování nových Reprezentantů státu San Andreas.
b) Účast minimálně nadpoloviční většiny Reprezentantů státu San Andreas je potřeba pro zahájení hlasování ve Sněmovně reprezentantů státu San Andreas.

§ 6
Hlasování

a) Hlasování probíhá elektronicky v systému Governmentu u patřičně spuštěného hlasování. Přítomní reprezentanti hlasují volbou hlasovacího tlačítka “PRO”, “PROTI”, “ZDRŽUJI SE”. Po odhlasování všech přítomných reprezentantů se výsledky ukládají, již je nelze změnit. Výsledky jednotlivých hlasování se přikládají k veřejným záznamům ze zasedání Sněmovny reprezentantů.
b) Návrh je schválen, pokud nadpoloviční většina přítomných reprezentantů hlasuje “PRO”
c) Návrh se přesouvá na další zasedání, pokud nadpoloviční většina přítomných reprezentantů hlasuje “ZDRŽUJI SE”
d) Návrh je zamítnut, pokud nadpoloviční většina přítomných reprezentantů hlasuje “PROTI”
e) Hlasování o Předsedovi sněmovny probíhá veřejně formou postupného hlasování - na vyzvání hlasujícího reprezentanta předsedajícím zvolá reprezentant jméno kandidáta, pro kterého hlasuje.
f) Sněmovna reprezentantů může zahájit tajné hlasování. V takovém případě kdokoliv z přítomných reprezentantů podá informaci House Speakerovi, aby zahájil hlasování o tajném hlasování. Hlasování probíhá taktéž elektronicky, přičemž nelze zjistit, čí hlas patří komu.
Pokud je tajné hlasování odhlasováno, spouští se tajné hlasování o bodu Osnovy, které probíhá taktéž elektronicky, přičemž nelze zjistit, čí hlas patří komu. Výsledky hlasování jsou v záznamu sněmovny anonymizovány.

§ 7
Zákonodárné návrhy

a) Každý člen Kongresu státu San Andreas a člen vlády státu San Andreas má právo navrhnout zákon, změnu zákona, zrušení zákona či usnesení a předložit na nejbližším zasedání Senátu San Andreas.
b) Každý člen Kongresu státu San Andreas má právo navrhnout usnesení Sněmovny reprezentantů státu San Andreas nebo Senátu státu San Andreas a předložit jej na nejbližším zasedání příslušné komory, kde je členem.

§ 8
Vyhoštění z jednání

a) Předsedající sněmovny reprezentantů státu San Andreas je oprávněn upozornit Reprezentanta státu San Andreas na porušení dekora jednání.
b) Pokud byl Reprezentant státu San Andreas upozorněn na porušení dekora jednání více než jednou, je předsedající sněmovny reprezentantů státu San Andreas oprávněn nechat Reprezentanta státu San Andreas vyvést z jednací místnosti.
c) Předsedající sněmovny reprezentantů má pravomoc nechat vyvést z jednací síně sněmovny reprezentantů státu San Andreas návštěvníka, který jedná v rozporu s dekorem.

§ 9.
Dekorum

a) V jednací síni sněmovny reprezentantů státu San Andreas musí být všichni Reprezentanti státu San Andreas a návštěvníci jednání sněmovny reprezentativně oblečeni.
b) Během jednání sněmovny reprezentantů udržují návštěvníci jednání sněmovny klid a pořádek.
c) Během jednání sněmovny reprezentantů hovoří pouze přítomní, kterým udělil předsedající sněmovny reprezentantů státu San Andreas slovo.
d) Reprezentanti státu San Andreas mohou do jednací síně Sněmovny reprezentantů státu San Andreas libovolně vstupovat i ji opouštět.
e) Reprezentanti státu San Andreas při jednání sněmovny státu San Andreas užívají profesionálního a slušného vyjadřování.

§ 10.
Kongresové předvolání

a) Člen kongresu státu San Andreas má pravomoc předvolat prostřednictvím státních ozbrojených složek jakéhokoliv občana státu San Andreas staršího 18-ti let, který je plně právně způsobilý k podání výpovědi na téma určené osnovou jednání příslušné komory Kongresu, případně na jednání komise.
b) Předvolaný občan státu San Andreas je povinen se k jednání dostavit, jinak se dopouští porušení §59 PCoSA.
c) Předvolaný občan státu San Andreas není povinen odpovídat na otázku v případě, že by odpovědí způsobil trestní stíhání sobě, nebo osobě blízké (rodinný příslušník, partner, partnerka či osoba obdobného postavení). Pokud tohoto práva využije, musí sdělit ze kterého důvodu předsedajícímu sněmovny reprezentantů, předsedajícímu senátorovi či komisaři.
d) Předvolaný občan státu San Andreas je povinen se při podávání výpovědi držet stanoveného tématu.
e) Předvolaný občan státu San Andreas je oprávněn požádat o předčasné ukončení jeho výpovědi a předsedající sněmovny reprezentantů státu San Andreas, předsedající senátor či komisař příslušné komise je povinen mu vyhovět.
f) Předvolaný občan státu San Andreas vypovídá pouze informacemi, nikoliv kritikou.
g) Předvolaný občan státu San Andreas nehovoří svévolně, odpovídá pouze na otázky členů kongresu státu San Andreas.
h) Předvolaný občan státu San Andreas se k podání výpovědi dostaví reprezentativně oblečen.


§ 11.
Volby do sněmovny reprezentantů státu San Andreas

a) Do funkce Reprezentanta státu San Andreas může být nepřímou volbou zvolen každý svéprávný občan státu San Andreas, který v den voleb dovršil věku 21 let, nemá záznam v rejstříku trestů v den zvolení a je členem Demokratické strany nebo strany Republikánské.
b) Volby do sněmovny reprezentantů státu San Andreas vyhlašuje Guvernér státu San Andreas.
c) Volby do sněmovny reprezentantů státu San Andreas proběhnou nejdříve 14 dní od vyhlášení Guvernérem státu San Andreas.
d) Volit do sněmovny reprezentantů státu San Andreas smí každý svéprávný občan státu San Andreas, který v den voleb dosáhl věku 18 let.
e) Volby do sněmovny reprezentantů státu San Andreas probíhají skrze vládní systém tajného hlasování od půlnoci v den voleb do půlnoci následujícího dne.
f) Výsledky voleb do sněmovny reprezentantů státu San Andreas budou zveřejněny na internetových stránkách vlády státu San Andreas nejpozději třetí den od uzavření voleb.
g) Kandidátní listiny předkládají kanceláře Senátem státu San Andreas registrovaných politických stran, tj. Demokratická strana nebo Republikánská strana.
H) Vládní volební systém pod dohledem člena vlády umožní občanům státu San Andreas, kteří jsou oprávněni volit, přístup do volebního systému, ve kterém vyberou jednu ze Senátem státu San Andreas registrovaných politických stran, tj. Demokratická strana nebo Republikánská strana.

§ 12.
Finance

a) Nově zvolený reprezentant sněmovny státu San Andreas má měsíc po zvolení do funkce nárok na finanční dotaci ve výši dvaceti tisíc dolarů na pokrytí veškerých výdajů spojených s kandidaturou. Tato dotace se vyplácí straně za kterou byl zvolen na pokrytí nákladů kampaně.
b) Reprezentant sněmovny reprezentantů státu San Andreas má nárok na finanční odměnu na měsíční bázi ve fixní výši čtyřiceti tisíc dolarů a o pohyblivou složku, o jejíž výši rozhoduje Senát státu San Andreas a jenž může v záporné hodnotě činit až čtyřicet tisíc dolarů.
c) Senátor senátu státu San Andreas má nárok na finanční odměnu na měsíční bázi ve fixní výši osmdesát pět tisíc dolarů a o pohyblivou složku, o jejíž výši rozhoduje Vláda státu San Andreas a jenž může v záporné hodnotě činit až osmdesát pět tisíc dolarů.

§ 13.
Seznam komisařství

Mezi patří
a) Komisařství pro vnitřní bezpečnost státu.
b) Komisařství pro zdravotní a sociální péči.
c) Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost.
d) Komisařství pro administrativní záležitosti
e) Komisařství pro letecký provoz.

§ 14.
Komisařství

a) Hlavním představitelem komisařství je komisař.
b) Komisař je dosazen na svou funkci Vládou San Andreas, stejně tak jen Vláda San Andreas může komisaře kongresového výboru odvolat.
c) Komisař dosazuje do funkce pracovníky komisařství dle svého nejlepšího uvážení a je oprávněn obměnit nebo odvolat pracovníky komisařství.
d) Rozsah pravomocí v oblasti komisařství pracovníka komisařství určuje komisař.
e) Komisař a pracovníci komisařství jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých činnostech svých komisařství s postihem dle §18 PCoSA, kdy je na ně při porušení hleděno jako na úřední osoby.
f) Komisařství má pravomoc udělovat pokuty svým přiděleným subjektům

§ 15.
Komisařství pro vnitřní bezpečnost státu

a) Komisař pro pro vnitřní bezpečnost státu je hlavním představitelem Komisařství pro vnitřní bezpečnost státu.
b) Komisařství pro vnitřní bezpečnost státu je hlavním dozorčím orgánem státních ozbrojených složek (dále jen s.o.s.) státu San Andreas.
c) Komisař pro pro vnitřní bezpečnost státu disponuje pravomocí
1c) dohlížet na aktivity s.o.s. a případné nedostatky nebo jiné výtky předkládat Senátu San Andreas.
2c) předkládat Guvernérovi San Andreas zprávy o práci své a s.o.s. a návrhy na změny v oblasti s.o.s..
3c) provádět náhodné kontroly jím vybraných zaměstnanců s.o.s. při výkonu jejich služby.
4c) ve shodě se Senátem San Andreas zajišťovat financování s.o.s. včetně odměn zaměstnanců s.o.s. formou předkládání rozpočtů.
5c) zajišťovat komunikaci mezi Vládou San Andreas a odpovědným vedením s.o.s. dle z.č. 006-19 § 2. E), § 3. F), § 4. F) a § 5. H) (dále vedení s.o.s.).
6c) ve shodě s Vládou San Andreas dosazovat a odvolávat vedení s.o.s..
7c) vést, dohlížet a kontrolovat aktivity Internal Affairs dle § 15.1.
8c) nahlížet do složek obsahující průběžná interní vyšetřování.
9c) dosazovat a odvolávat velící důstojníky Internal Affairs.
10c) udělovat kázeňské tresty příslušníkům státních ozbrojených složek za nedodržení zákonem jim uložených povinností při i mimo výkon služby, které mohou být řešeny formou - finančního postihu, napomenutí, degradací hodnosti a nebo dočasným omezením pravomocí. Taktéž má pravomoc ukončit služební poměr s daným příslušníkem s.o.s., pokud se nejedná o vedení s.o.s.. Vůči tomuto rozhodnutí se příslušník s.o.s. může odvolat k vrchnímu soudu.

§ 15.1.
Internal Affairs

a) Internal Affairs (dále jako IA) je oddělení Komisařství pro vnitřní bezpečnost státu.
b) Činnost IA zajišťuje velící důstojník IA, který je z řad příslušníků s.o.s.
c) Činnost IA vykonávají vyšetřovatelé z řad příslušníků s.o.s., kdy příslušníci tohoto orgánu musí být:
1c) nestranní při vyšetřování jakéhokoliv možného pochybení ze strany vyšetřovaného příslušníka s.o.s.
2c) s minimální hodností u sboru určenou velícím důstojníkem oddělení IA
3c) v souladu s platnými předpisy IA
d) Činností oddělení IA je autonomně prošetřovat veškeré důvodné podezření na pochybení příslušníků s.o.s.. Vyšetřovatelé IA mají povinnost reagovat na přijaté stížnosti od občanů nebo samotných příslušníků s.o.s.. K tomuto úkonu má vyšetřovatel IA v rámci vyšetřování oprávnění a povinnosti:
1d) vystupovat a jednat jako příslušník oddělení IA
2d) zahájit a provádět vyšetřování, pečlivě dokumentovat průběh vyšetřování a navrhnout z něj závěry společně s návrhem řešení a nebo kázeňským trestem, které následně vykonává vedení s.o.s. s přihlédnutím k dalším okolnostem v rámci sboru.
3d) provádět výslechy příslušníků s.o.s. v rámci vyšetřování a pořizovat z nich zvukové a obrazové záznamy
4d) poučit vyšetřované příslušníky s.o.s. o jejich právech: “Právě jste předmětem vyšetřování oddělení Internal Affairs. Jelikož jste během údajného pochybení buďto byl v aktivní službě nebo vaše údajné pochybení souviselo s vaší službou, nemáte právo na obhájce a právo nevypovídat. Dále je Vaší povinností vypovídat pravdu a žádné skutečnosti nezatajovat - v případě, že tak neučiníte a budete mařit vyšetřování Internal Affairs, nebo neodpovíte na jakoukoliv z položených otázek, bude s Vámi nenávratně rozvázán služební poměr za neuposlechnutí rozkazu a důkazní prostředky mohou být užity k veřejnému soudnímu líčení, nikoliv pouze k internímu vyšetřování.”
5d) při jakémkoliv jednání vyšetřovatele s příslušníkem s.o.s. s vyšší hodností v rámci vyšetřování, má vyšetřovatel vždy vyšší hodnost než je sám příslušník s.o.s.
6d) na základě zpracovaného závěru je povinen předat závěry s návrhem případného kázeňského trestu vedení s.o.s.
7d) jednat dle platných interních předpisů IA
e) Velící důstojník IA má pravomoc vetovat rozhodnutí vedení s.o.s. o výsledném kázeňském trestu a může provedení trestu přenechat komisaři pro vnitřní bezp. státu.

§ 16.
Komisařství pro zdravotní a sociální péči

a) Komisař pro zdravotní a sociální péči je hlavním představitelem Komisařství pro zdravotní a sociální péči.
b) Komisařství pro zdravotní péči je hlavním dozorčím orgánem všech zdravotnických zařízení a hasičského sboru státu San Andreas.
c) Komisař pro zdravotní péči disponuje pravomocí
- dohlížet na aktivity zdravotnických zařízení a hasičského sboru státu San Andreas a případné nedostatky nebo jiné výtky hlásit Senátu San Andreas.
- ve shodě se Senátem San Andreas zajišťovat financování LSFD a PHMC včetně odměn zaměstnanců těchto organizací formou předkládání rozpočtů.
- předkládat Senátu San Andreas zprávy o práci vedení zdravotnických zařízení a hasičského sboru státu San Andreas.
- provádět náhodné kontroly jím vybraných zaměstnanců zdravotnických zařízení a hasičského sboru státu San Andreas při práci a výkonu služby.
- předkládat Senátu San Andreas návrhy na změny v oblasti zdravotnických zařízení a hasičského sboru státu San Andreas.
- zajišťovat komunikaci mezi vládou státu San Andreas a vedením zdravotnických zařízení a hasičského sboru státu San Andreas.
- ve shodě s Vládou San Andreas dosazovat a odvolávat vedení velitele LSFD a ředitele PHMC.

§ 17.
Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost

a) Komisař pro ekonomickou a pracovní činnost je hlavním představitelem Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost.
b) Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost je hlavním dozorčím orgánem výdělečných činností ve státě San Andreas a spravuje nemovitosti na území státu San Andreas.
c) Komisař pro ekonomickou a pracovní činnost disponuje pravomocí
- dohlížet na aktivity výdělečných činností.
- na žádost oprávněné osoby výdělečné činnosti zařizovat obnovení licenčních oprávnění.
- vydávat licenční oprávnění výdělečným činnostem.
- provádět náhodné kontroly výdělečných činností.
- spravuje záležitosti nemovitostí ve státě San Andreas podle zákona The Property Act 2021.
- předat informace o vlastnictví nemovitostí státním ozbrojeným složkám na základě souhlasu státního zástupce či soudce.

§ 18.
Komisařství pro dopravu

a) Komisař pro administrativní záležitosti je hlavním představitelem Komisařství pro administrativní záležitosti.
b) Komisař pro administrativní záležitosti je hlavním dozorčím orgánem nad administrativou ve státě San Andreas.
c) Komisař pro administrativní záležitosti disponuje pravomocí:
- vydávat a kontrolovat povolení k lodní a letecké dopravě na území státu San Andreas.

§ 19.
Komisařství pro letecký provoz

a) Komisař pro dopravu je hlavním dozorčím orgánem pro činnost State Aviation Administration (dále SAA)
b) Komisař pro dopravu disponuje pravomocí
- dohlížet na aktivity SAA a případné nedostatky nebo jiné výtky předkládat Senátu San Andreas.
- předkládat Guvernérovi San Andreas zprávy o práci své a SAA a návrhy na změny v oblasti letecké a lodní dopravy.
- provádět náhodné kontroly jím vybraných zaměstnanců SAA při výkonu jejich služby.
- ve shodě se Senátem San Andreas zajišťovat financování SAA včetně odměn zaměstnanců SAA formou předkládání rozpočtů.
- zajišťovat komunikaci mezi Vládou San Andreas a odpovědným vedením SAA. - ve shodě s Vládou San Andreas dosazovat a odvolávat vedení SAA.
- udělovat kázeňské tresty zaměstnancům SAA, které můžou býti řešení formou - finančním postihem, napomenutím nebo snížení mzdových podmínek. Vůči tomuto rozhodnutí se postižený může odvolat k vrchnímu soudu.
- vydávat, kontrolovat a odebírat povolení k lodní a letecké dopravě na území státu San Andreas.[/b]

_________________________________________________


Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 25.12.2021 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 18. Prosince 2021 v 21:37.
Isabella Harper
Guvernér of San Andreas

Zákon podepsán dne 18. prosince v 22:00.
Isabella Harper
Guvernér of San Andreas

Kate. Kate.      4810x      0