[LAW] The Professional Association Code

Od hANN hANN Upraveno: 20x | Poslední úprava: 03.08.2023 10:28
15.08.2020 20:29

img


The Professional Association Code

Autor: Steven Mall

Podporovatel: Diego Torres

Novelizoval: Emma Foster

ZÁKON Č. 069-20

Tento dokument slouží jako hlavní soubor norem upravující kdo může vykonávat právní a lékařskou činnost v republice San Andreas.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

Obsah:
HLAVA PRVNÍ - PRÁVNÍ KOMORA STÁTU SAN ANDREAS
§ 1 Definice komory
§ 2 Povinnosti komory
§ 3 Možnosti členů komory
§ 4 Členství v komoře
§ 5 Sněm komory
§ 6 Vedení komory
§ 7 Právní koncipienti

HLAVA DRUHÁ - LÉKAŘSKÁ KOMORA STÁTU SAN ANDREAS
§ 1 Definice komory
§ 2 Povinnosti komory
§ 3 Možnosti členů komory
§ 4 Členství v komoře
§ 5 Kongres komory
§ 6 Vedení mezi kongresy
§ 7 Ustavení komory

______________________________________________________________________________________________HLAVA PRVNÍ - PRÁVNÍ KOMORA STÁTU SAN ANDREAS

§ 1.
Definice komory

A) Zřizuje se San Andreaská právní komora (dále jen “komora”).
B) Komora je samostatná nepolitická stavovská organizace sdružující všechny právníky vykonávající jakoukoliv právní činnost ve státě San Andreas.

§ 2.
Povinnosti komory

A) Komora dbá na to, aby členové komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s etikou a způsobem stanoveným zákony a řádem komory.
B) Komora vede seznam svých členů.
C) Komora vede seznam advokátních koncipientů.


§ 3.
Možnosti členů komory

A) Každý advokát vykonávající právní činnost na území San Andreas musí být členem komory.
B) Každý státní zástupce vykonávající činnost na území San Andreas musí být členem komory.
C) Každý soudce vykonávající činnost na území San Andreas musí být členem komory.

§ 4.
Členství v komoře

A) Uchazeč o zápis do seznamu členů komory žádá dopisem předsedu či místopředsedu komory.
B) Uchazeč o zápis do seznamu členů komory, který nebyl komorou zapsán do seznamu členů, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
C) Členství v komoře je podmíněno úspěšným složením ústní zkoušky z trestního nebo obchodního práva.

D) Členství v komoře zaniká úmrtím, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, vystoupením z komory nebo vyloučením z komory.

§ 5.
Sněm komory

A) Sněm komory je nejvyšším orgánem komory.
B) Sněm komory schvaluje, mění či ruší řád komory.
C) Sněm komory je svolán z vůle ⅓ členů komory či na popud předsedy komory.
D) Pokud na sněm dorazí méně než tři členové komory není možné měnit řád a vedení komory.

§ 6.
Vedení komory

A) Předsedou komory se stává ta osoba, která v řádně vyvolaném hlasování získala nadpoloviční počet hlasů všech přítomných členů komory.
B) Hlasování může být vyvoláno na podnět jakéhokoliv člena komory a to na jakémkoliv zasedání, přičemž minimální počet právníků potřebných pro toto hlasování není stanoven.
C) Místopředsedsedou komory se stává osoba pověřená řádně zvoleným předsedou komory.

§ 7.
Právní koncipienti

A) Koncipient je osoba, která je zaměstnána u určitého právníka nebo právní kanceláře, která pod jeho dohledem vykonává spolu s ním právní praxi, jejímž cílem je získat znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie, a připravuje se na právní zkoušku.
B) Koncipient je ten, kdo je zapsán v seznamu koncipientů vedeném Komorou.
C) Koncipienti mají právo podílet se spolu s právníkem na úkonech spojenými s právem a to včetně zastupování v CPZ nebo u soudního líčení.


______________________________________________________________________________________________HLAVA DRUHÁ - LÉKAŘSKÁ KOMORA STÁTU SAN ANDREAS

§ 1.
Definice komory

A) Komisařství pro zdravotní a sociální péči ve Státě San Andreas zřizuje Lékařskou komoru (dále jen “komora”).
B) Komora je nepolitická stavovská organizace sdružující všechny lékaře vykonávající jakoukoliv medicínskou činnost ve státě San Andreas.
C) Lékař se pro účely tohoto zákona rozumí každý člověk, který vykonává profesi humánního doktora, psychologa, psychiatra, veterináře, lékárníka a jakoukoliv jinou, která pracuje se zdravím lidí nebo zvířat na úrovni ars medicina - umění léčit, a je k němu potřeba vysokoškolského vzdělání.


§ 2.
Povinnosti komory

A) Komora dbá na to, aby členové komory vykonávali své povolání odborně v souladu s etikou a způsobem stanoveným zákony a řádem komory.
B) Komora vede seznam svých členů.


§ 3.
Možnosti členů komory

A) Každý lékař vykonávající svou odbornou činnost na území San Andreas musí být členem komory.

§ 4.
Členství v komoře

A) Uchazeč o zápis do seznamu členů komory žádá dopisem předsedu či místopředsedu komory.
B) Uchazeč o zápis do seznamu členů komory, který nebyl komorou zapsán do seznamu členů, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
C) Členství v komoře zaniká úmrtím, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, vystoupením z komory nebo vyloučením z komory.


§ 5.
Kongres komory

A) Kongres delegátů je nejvyšším orgánem komory.
B) Kongres delegátů schvaluje, mění či ruší řád komory.
C) Kongres delegátů provádí přezkum případů a stížností, které jsou k němu podány. Na jejich základě může rozhodnout o vyloučení osoby z Lékařské komory, či vydat podnět ke Komisařství pro zdravotní a sociální péči k odebrání licence HC-96.
D) Kongres delegátů provádí přezkoušení, atestace nových lékařů a psychologů a přijímá je do Lékařské komory San Andreas.
E) Kongres delegátů hlasuje o přijetí či vyloučení členů komory a jiných záležitostech většinovým hlasováním. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas Předseda.
F) Hlasování se musí účastnit ⅔ delegátů, aby byl Kongres delegátů usnášeníschopný.
G) Kongres je svolán pokud ⅓ členů komory, nebo členů kongresu požádá dopisy předsedu či místopředsedu o svolání, či odhlasují svolání Kongresu na interní aplikaci Komisařství pro zdravotní a sociální péči, nebo na popud Komisařství pro zdravotní a sociální péči.
H) Předsedu a místopředsedu komory volí Kongres delegátů z jeho řad většinovým hlasováním.
J) Členy Kongresu delegátů jmenuje a odvolává Komisařství pro Zdravotní a sociální péči v souladu s rozhodnutím vlády státu San Andreas.
K) V případě, že není zvolen Předseda nebo Místopředseda, předsedá Kongresu delegátů Komisař pro zdravotní a sociální péči.


§ 6.
Vedení mezi kongresy

A) Předseda komory vede komoru mezi kongresy delegátů.
B) Předseda komory svolává a řídí kongres delegátů.
C) Předsedu komory zastupuje místopředseda komory.
D) Předseda komory je povinen při zahájení kongresu delegátů dát svou funkci k dispozici.
E) Místopředseda komory je povinen při zahájení kongresu delegátů dát svou funkci k dispozici.


§ 7.
Ustavení komory

A) Členy komory s účinností tohoto zákona jsou držitelé Healt Care License HC-76, pracovníci na pozici lékařů pod institucemi Komisařství pro zdravotní a sociální péči. Zaměstnanci firem, které vlastní licenci HC-96 a jsou zaměstnáni na pozici lékaře a psychologa, musí být sami za sebe členy komory.

______________________________________________________________________________________________

Pokud je tento návrh změny zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 22. 08. 2020 v 20:10.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh změny zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 15. 08. 2020 v 17:05 .
John Weazel
Speaker of The House of Representatives

Návrh změny zákona podepsán dne 15. 08. 2020 v 20:10.
George Anderson
Governor of San Andreas


hANN hANN      5298x      0