[LAW] The Employment Act of 2020

Od stigur stigur Upraveno: 34x | Poslední úprava: 18.07.2023 11:13
26.07.2020 18:25

imgThe Employment Act of 2020


Autor: Andrew Glouberman


Novelizoval: Richard Legette, James Richford


ZÁKON Č. 088-20


The Employment Act of 2020 stanovuje standardy pro zaměstnavatele a zaměstnance.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________
Obsah:

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 Smysl a účel ustanovení
§ 2 Definice
§ 3 Rovné zacházení a zákaz diskriminace


ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR A DOHODY O PRACÍCH
§ 4 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
§ 5 Zkušební doba
§ 6 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
§ 7 Změny pracovního poměru
§ 8 Skončení pracovního poměru
§ 9 Dohoda
§ 10 Výpověď
§ 11 Okamžité zrušení pracovního poměru
§ 12 Dohoda o pracovní činnosti
§ 13 Dohoda o provedení práce
§ 14 Bezpečnost a ochrana zdraví


ČÁST TŘETÍ - ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI A NÁHRADY
§ 15 Mzda, plat a odměna
§ 16 Náhrady škody zaměstnancem
§ 17 Náhrady škody zaměstnavatelem


ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 18 Závěrečné ustanovení

______________________________________________________________________________________________


ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

______________________________________________________________________________________________


§ 1
Smysl a účel ustanovení

A) Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními.
B) Stanovuje základní zásady pracovněprávních vztahů, zejména pak
1b) zákonnou ochranu postavení zaměstnance,
2b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,
3b) spravedlivé odměňování zaměstnance,
4b) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
5b) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace,
C) Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem.


§ 2 Definice
A) Závislá práce je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji vykonává osobně.
B) Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.
C) Zaměstnavatel je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.
D) Plat je je peněžité plnění za činnost vykonanou pro zaměstnavatele nebo odvíjející se odměna za jednotlivé pracovní úkoly v rámci pracovní smlouvy.
E) Mzda je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci ve výplatním termínu třiceti minut.
F) Pracovní smlouva je úřední dokument o uzavření pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
G) Výpověď je jednostranné rozhodnutí o skončení pracovního poměru.
H) Zkušební doba je období, během kterého může zaměstnanec i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr.
CH) Dohoda o provedení práce je forma pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která není pracovním poměrem. Je vhodná pro jednorázové činnosti.
I) Dohoda o pracovní činnosti je forma pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která není pracovním poměrem. Je vhodná pro soustavnější činnost.


§ 3 Rovné zacházení a zákaz diskriminace
A) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich
1a) pracovní podmínky,
2a) odměňování za práci a jiné peněžité plnění,
3a) odbornou přípravu,
4a) příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání.
B) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry a nebo diskriminace z důvodu politické příslušnosti.
C) Obtěžování, sexuální obtěžování a pronásledování na pracovišti či v souvislosti s ním je zakázáno.
D) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem pro výkon práce; takový účel musí být přiměřený.


______________________________________________________________________________________________


ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR A DOHODY O PRACÍCH

______________________________________________________________________________________________


§ 4 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
A) Pracovní poměr vzniká pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou úředně ověřil člen právní komory státu San Andreas dle z.č. 69-2020; jinak se jedná o tr. čin dle z.č. 002-2019, § 31 Smluvní podvod.
B) Zaměstnavatel je povinen oznámit vznik pracovněprávního vztahu do dvou dnů od podepsání smlouvy oběma stranami Komisařství SEC, jinak se vystavuje hrozbě pokuty až do výše 50.000$.
C) Pracovní smlouva musí obsahovat
1c) druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat,
2c) jméno a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, pokud je právnickou osobou, a nebo jméno, příjmení a adresu zaměstnavatele, pokud je fyzickou osobou,
2c) místo výkonu práce,
3c) den nástupu do práce,
4c) podpis zaměstnance, zaměstnavatele a vyhotovitele smlouvy,
5c) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování,
6c) údaj o výpovědních dobách,
7c) její trvání v případě smlouvy na dobu určitou.
D) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně.
E) Pokud zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel o této překážce nedozví do tří dnů, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
F) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.
G) Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.


§ 5 Zkušební doba
A) Zkušební doba nesmí přesáhnout dobu dvou týdnů ode dne nástupu do práce. To se nevztahuje na státní instituce.
B) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce.
C) Zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována.
D) Zkušební doba musí být sjednána písemně a nesmí být delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
E) Ve zkušební době může zaměstnanec i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr. O takovém rozhodnutí je třeba informovat písemně druhou stranu.
F) Zaměstnavatel je povinen oznámit ukončení pracovněprávního vztahu do dvou dnů od zrušení ve zkušební době Komisařství SEC, jinak se vystavuje hrozbě pokuty až do výše 50.000$.


§ 6 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
A) Od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo vnitřními předpisy.
B) Od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce dle pracovní smlouvy v rozvržené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.


§ 7 Změny pracovního poměru
A) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci
1a) jestliže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku není schopen dlouhodobě vykonávat dosavadní práci,
2a) na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
B) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci, pokud bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s pracovním poměrem.


§ 8 Skončení pracovního poměru
A) Pracovní poměr může být rozvázán jen
1a) dohodou,
2a) výpovědí,
3a) okamžitým zrušením,
4a) zrušením ve zkušební době.
B) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.


§ 9 Dohoda
A) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.
B) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.
C) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.
D) Zaměstnavatel je povinen oznámit ukončení pracovněprávního vztahu do dvou dnů od sepsání dohody o rozvázání pracovního poměru Komisařství SEC, jinak se vystavuje hrozbě pokuty až do výše 50.000$.


§ 10 Výpověď
A) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.
B) Výpovědní doba se řídí pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
C) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
1c) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
2c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele,
3c) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vykonávat dosavadní práci,
4c) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce a nebo nesplňuje-li požadavky pro řádný výkon práce,
5c) poruší-li zaměstnanec hrubým způsobem povinnost zaměstnance stanovenou v pracovní smlouvě či interní předpisy zaměstnavatele.
D) Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
E) Zaměstnanec má právo na odstupné v případě, že došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z jiného důvodu, než podle §10, odst. 5c) tohoto zákona.
F) Zaměstnavatel je povinen oznámit ukončení pracovněprávního vztahu do dvou dnů od podání výpovědi Komisařství SEC, jinak se vystavuje hrozbě pokuty až do výše 50.000$.


§ 11 Okamžité zrušení pracovního poměru
A) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
1a) podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době pěti dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné, vhodné práce.
2a) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu do sedmi dnů po uplynutí období splatnosti.
B) Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže zaměstnanec hrubým způsobem porušil interní předpisy nebo bezpečnost práce a ohrozil život svůj nebo život svých kolegů.
C) Zaměstnavatel je povinen oznámit ukončení pracovněprávního vztahu do dvou dnů od zrušení pracovního poměru Komisařství SEC, jinak se vystavuje hrozbě pokuty až do výše 50.000$.


§ 12 Dohoda o pracovní činnosti
A) Zaměstnavatel má možnost uzavřít dohodu o pracovní činnost s občanem státu San Andreas v případě, že rozsah práce nepřekročí týdně 25 hodin.
B) Zaměstnavatel je povinen dohodu o pracovní činnosti poskytnout ihned k nahlédnutí Komisařství SEC, pokud si o to požádá.
C) Zaměstnanec nemá právo na odstupné.
D) Zaměstnavatel není povinen oznámit vznik ani zrušení dohody o provedení práce Komisařství SEC.§ 13 Dohoda o provedení práce
A) Zaměstnavatel má možnost uzavřít dohodu o provedení práce s občanem státu San Andreas v případě, že rozsah práce nepřekročí týdně 15 hodin.
B) Zaměstnavatel je povinen dohodu o provedení práce poskytnout ihned k nahlédnutí Komisařství SEC, pokud si o to požádá.
C) Zaměstnanec nemá právo na odstupné.
D) Zaměstnavatel není povinen oznámit vznik ani zrušení dohody o provedení práce Komisařství SEC.


§ 14 Bezpečnost a ochrana zdraví
A) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, s ohledem na možné riziko ohrožení jejich života a zdraví související s výkonem práce.
B) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.
C) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel.
D) Zaměstnavatel je povinen zajistit potřebné licence a bezpečnostní kontroly ještě před nástupem zaměstnance do práce.
E) Pokud nelze rizika odstranit, zaměstnavatel je povinen posoudit a přijmout opatření k omezení jejich vlivu, aby minimalizoval ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
F) Zaměstnavatel je povinen zajistit pracovní prostředí pro zaměstnance, které je bezpečné jak fyzicky, tak psychicky. Je také jeho povinností zajistit pracovnělékařské prohlídky pro zaměstnance, pokud jsou potřeba.
G) Zaměstnavatel je povinen zaškolit a zaučit nového zaměstnance, včetně bezpečnostního školení.
H) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pro výkon práce pracovní oděv a ochranné pomůcky.


______________________________________________________________________________________________


ČÁST TŘETÍ - ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI A NÁHRADY

______________________________________________________________________________________________


§ 15 Mzda, plat a odměna
A) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem.
B) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.
C) Zaměstnavatel má právo kdykoliv mzdové nebo platové podmínky změnit, změna však musí být zaměstnanci ohlášena minimálně jeden den předem.
D) Minimální mzda je 135$ za 30 minut.
E) Minimální plat za vykonanou činnost nebo za splněný pracovní úkol je 750$.


§ 16 Náhrady škody zaměstnancem
A) Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a to v plném peněžitém rozsahu.
B) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance.


§ 17 Náhrady škody zaměstnavatelem
A) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
B) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci též škodu, která byla způsobena jiným zaměstnancem jednajícím ve jménu zaměstnavatele při plnění pracovních úkolů.


______________________________________________________________________________________________


ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

______________________________________________________________________________________________


§ 18 Závěrečné ustanovení
A) Zaměstnavatel zodpovídá za správnost pracovní smlouvy či dohody.
B) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance předem upozornit na veškeré události, které mohou ohrozit či změnit obsah pracovní smlouvy.
C) Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele předem upozornit na veškeré události, které mohou ohrozit jeho schopnost vykonávat práci.
D) Zaměstnavatel nesmí přenášet finanční riziko z výkonu práce na zaměstnance.


______________________________________________________________________________________________


Pokud je tento návrh zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 14. 07. 2022 v 22:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 4.7. 2022 v 20:30.
Billy Jay
Speaker of The House of Representatives


Potvrzuji, že výše uvedený návrh změny zákona byl schválen Senátem státu San Andreas dne 5.7. 2022 v 20:40.
Richard Legette
Chairman Pro Tempore


Návrh zákona podepsán dne 14.07.2022 ve 22:00.
Raymond Douglas
Governor of San Andreas

stigur stigur      3916x      0