[LAW] The Fire Protection Act of 2020

Od stigur stigur Upraveno: 28x | Poslední úprava: 20.09.2023 13:18
14.06.2020 14:32

img


The Fire Protection Act of 2020

Autor: John Bryant

Podporovatel: John Bryant

Novelizoval: Steven Mall, Emma Foster

ZÁKON Č. 008-20

The Fire Protection Act of 2020 zajišťuje požární standardy pro státní instituce, právnické osoby a fyzické osoby s ohledem na ochranu života a majetku. Také zajišťuje sankce za porušení stanových standardů
.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________


Část první - Základní definice a ustanovení


§ 1.
Definice

A) Los Santos Fire Department, dále jako LSFD, je státní instituce působící na celém území státu San Andreas. Zajišťuje záchranné práce při krizových situacích a má na starosti dozor nad bezpečností osob, jejich zdraví a majetku.
B) Mimořádná událost je situace, kdy je zapotřebí zásahu či řízení ze strany LSFD.
C) Velitel zásahu je zaměstnanec LSFD, který přebírá na místě mimořádné události zodpovědnost nad průběhem zásahu a využívá veškeré prostředky LSFD k úspěšnému zdolání mimořádné situace.
D) Příruční hasící přístroj, dále PHP, je jedním ze základních věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje.
E) Pověřená osoba je zaměstnanec LSFD, který je pověřen, má dostatečné znalosti a drží potřebné dokumenty k vytvoření protokolu o požární ochraně osob a majetku.
F) Protokol o kontrole objektu je dokument shrnujících stav objektu vzhledem k požární ochraně a to zejména z pohledu volnosti a dostupnosti nouzových východů, uskladnění hořlavých a nebezpečných látek, výbušných látek, dostupnosti PHP, funkčnosti systému výstrahy a prvotního hasebního zásahu.
G) Požární kontrola je prohlídka objektu za účelem posouzení její bezpečnosti z hlediska požární odolnosti, bezpečnosti osob a možných rizik pro životní prostředí či okolní budovy.
H) Fyzická osoba je každý občan státu San Andreas


§ 2.
Mimořádná událost
A) LSFD má pravomoc omezit nebo zastavit dopravu v místě mimořádné události a to pomocí výstražných světel na vozidlech,ustavení výjezdových vozidel, bariér či věcných prostředků na uvážení velitele zásahu. Těmito opatřeními vytváří koridor pro projíždějící dopravu, omezuje ji nebo ji zcela zastaví.
B) LSFD má pravomoc vytvořit ochranné pásmo okolo mimořádné události tak, aby bylo zamezeno přístupu osob, zvířat a vjezd vozidel a došlo k ochraně státních složek a obyvatelstva.
C) LSFD má pravomoc vykázat osobu či vozidlo z vytvořeného ochranného pásma mimořádné události, pokud může být osoba ohrožena na životě nebo její setrvání ohrožuje přehlednost a bezpečí zasahujících členů státních institucí či jiných účastníků události
D) LSFD má pravomoc vstupovat, nebo vjíždět na soukromé pozemky v případě řešení nahlášené mimořádné události nebo v případě , kdy je bezprostředně ohrožen veřejný majetek, či život občanů San Andreas.
E) LSFD má pravomoc překonat zabezpečení budovy, tedy zámky na dveřích, dveře, závory, okna a jiné, i hrubou silou v případě zákroku při mimořádné události bezprostředně ohrožující veřejný majetek, či život občanů San Andreas
F) LSFD má pravomoc odstranit či odtáhnout majetek osob, tedy vozidla, stavební materiál či jiné, v případě, že omezují, nebo znemožňují použití přístupových cest či systémů potřebných pro výkon služby, např. hydranty, vodovody, kanalizace a jiné.


§ 3.
Udržování přístupu
A) Přístup k hydrantům, oknům domů nebo k požárnímu schodišti nesmí být zablokován vozidly ani žádným jiným objektem, v případě překážky v přístupu jsou zaměstnanci státních ozbrojených složek povinni zajistit přístup na náklady majitele překážky.
B) Volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení nesmí být zablokován vozidly ani žádným jiným objektem, v případě překážky v přístupu jsou zaměstnanci státních ozbrojených složek povinni zajistit přístup na náklady majitele překážky.


§ 4.
Otevřený oheň
A)Je zakázáno:
1a) Rozdělávat otevřený oheň v oblasti 200 stop v okolí čerpacích stanic.
2a) Opravovat motor vozidla v oblasti 50 stop v okolí čerpacích stanic.
3a) Rozdělávat otevřený oheň ve veřejných parcích, lesích a chráněných oblastech.
4a) Rozdělávat oheň ve veřejných budovách.
5a) Kouření cigaret ve veřejných budovách.


§ 5.
Požární kontrola
A) Všechny budovy a prostory spojené s výdělečnou činností, výskytem většího počtu osob, nebo svou speciální funkcí, musí projít prohlídkou požární ochrany a musí mít protokol o požární kontrole vystavené pověřeným pracovníkem LSFD pro možnost zakoupení licence P-17.
B) Vlastníci budov a prostorů spojených s výdělečnou činností mají povinnost kontaktovat LSFD o provedení požární kontroly.
C) Pokud prostory spojené s výdělečnou činností projdou rekonstrukcí, změní majitele, nebo provozní charakter, je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit LSFD a vyžádat si novou prohlídku požární ochrany spolu s novým protokolem. Předchozí protokol k této budově tímto pozbývá platnosti.
D) Kontrola se týká požární ochrany, elektroinstalace, vzduchotechniky, vodovodních řádů pro nouzový hasební zákrok, ověření činnosti poplašného systému centrálního pultu, bezpečnosti pohybu osob v budově i mimo ni a ukládání hořlavého, výbušného či jinak nebezpečného materiálu a zajištění dostatku únikových a výchozích cest.
E)Kontrola je prováděná pověřeným osobou/osobami LSFD, který provede důkladnou kontrolu interiéru a exteriéru daného objektu a vystaví z této kontroly protokol o požární ochraně.
F) Pro úspěšné provedení požární kontroly je majitel budovy povinen na žádost pověřené osoby LSFD:
1f) Nechat vstoupit pověřenou osobu/osoby LSFD do prostor budovy spojené s výdělečnou činností.
2f) Provést zaměstnance celým objektem budovy.
3f) Zaplatit částku 500$ pověřené osobě LSFD po předání vyhotovené dokumentace.
G) Pokud budova neprojde požární kontrolou, nemůže být až do odstranění závad a opětovné kontroly využívána jako budova pro výdělečnou činnost.
H) Podle míry požárního nebezpečí, která je určena na základě požární kontroly dle předpisů LSFD, se provozované činnosti člení do kategorií
1e) Bez zvýšeného požárního nebezpečí, kde je nutné provést požární kontrolu alespoň jednou za 6 měsíců.
2e) Se zvýšeným požárním nebezpečím, kde je nutné provést požární kontrolu alespoň jednou za 3 měsíce.
3e) S vysokým požárním nebezpečím, kde je nutné provést požární kontrolu alespoň jednou za 1 měsíc.


§ 6.
Inspekce objektu
A) Inspekce objektu je prováděna pověřenou osobou LSFD za účelem zjištění nedostatků v požární ochraně budov spojených s výdělečnou činností.
B) Inspekce budov spojených s výdělečnou činností nejsou plánované a majitelé budov nejsou o inspekci předem informováni.
C) V případě zjištění nedostatků v požární ochraně budovy musí majitel budovy do 7 dnů tyto nedostatky odstranit.
D) V případě, že hrozí poškození majetku nebo újma na zdraví kvůli nedostatečné požární ochraně, má LSFD pravomoc vstoupit do budovy za použití hrubé fyzické síly.
E) Pokud je v místě inspekce zjištěno vážné porušení předpisů nebo závada, která přímo ohrožuje zdraví osob, může být podnik dočasně uzavřen až do odstranění této závady dle rozhodnutí Komisařství pro zdravotní a sociální péči.
F) Vlastník, nájemce nebo správce budovy spojené s výdělečnou činností je povinen na žádost LSFD
- prokázat vlastnictví budovy.
- nechat vstoupit pověřenou osobu/osoby LSFD do prostor budovy spojené s výdělečnou činností.
- provést pověřenou osobu/osoby LSFD celým objektem budovy.


§ 7.
Pravomoc pověřené osoby LSFD provádějící požární kontrolu nebo inspekci
A) Pověřené osoba LSFD, která provádí kontrolu a inspekci budov spojených s výdělečnou činností, má pravomoc:
1a) vstoupit do budovy či prostor spojených s výdělečnou činností za účelem zjištění nedostatků v požární ochraně
2a) vyžádat si prokázání totožnosti vlastníka, nájemce nebo správce budovy spojené s výdělečnou činností.
3a) vydávat protokol o požární ochraně, kterým vlastník, nájemce nebo správce prokáže dostatečnou požární ochranu budovy spojené s výdělečnou činností.
4a) vyžádat si dokumenty vystavené z minulých kontrol a inspekcí.
5a) uložit peněžitý trest za nedodržení tohoto zákona dle zákona č.002-19 The Penal Code of The State of San Andreas a oznámit odebrání licence P-17 Komisařství SEC.
6a) požádat o doprovod člena státní ozbrojené složky pro provedení inspekce či kontroly.
B) Jestliže věc, činnost provozu nebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, rozhodne pověřená osoba LSFD o:
1b)vyloučení věci z užívání
2b) zákazu činnosti v objektu
3b)zastavení provozu
C) Udělit pokutu v souladu s tímto zákonem
1c) Proti těmto pokutám se lze odvolat ke státnímu soudu.
2c) Tyto pokuty smí udělit i státní zastupitelství.


§ 8.
Povinnosti fyzických osob
A) Fyzické a právnické osoby jsou povinny:
a) počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením a požárně bezpečnostním zařízením.
c) umožnit LSFD provedení úkonů při zajišťování příčiny vzniku požáru
d) oznamovat bez odkladu každý požár na LSFD
e) plnit příkazy a dodržovat nařízení týkající se požární ochrany
f) na výzvu velitele zásahu poskytnou věcnou či materiální pomoc


______________________________________________________________________________________________


Část druhá - Sankce právnických osob a Fyzických osob


§1 Zamezení v inspekci LSFD
Vměšování se nebo bránění průběhu inspekce, nevpuštění do budovy, neposkytnutí informací, podání nepravdivých informací nebo odmítnutí identifikace osoby při inspekci, neuposlechnutí pověřené osoby LSFD, která provádí inspekci se trestá pokutou až do výše 50.000$, ve vážnějších případech i odebráním licence P-17.

§2 Manipulace s cigaretami v zakázaném místě
Kouření cigaret ve veřejné budově mimo vyhrazená místa, ve stanu nebo v bezprostřední blízkosti stanu, který je umístěn ve veřejných parcích, lesích a chráněných oblastech nebo v místě kde je kouření zakázáno se trestá pokutou ve výši až 2000$.

§3 Manipulace s otevřeným ohněm v zakázaném místě
a) Porušení zákazu manipulace s otevřeným ohněm, v oblasti 200 stop v okolí čerpacích stanic, ve formě úpravy či opravy vozidla v oblasti 50 stop v okolí čerpacích stanic, ve formě otevřeného ohniště ve veřejných parcích, lesích, lesních cestách, okrajích lesa nebo ve chráněných oblastech nebo ve veřejných budovách se trestá pokutou ve výši až 5.000$.
b) V případě, že v důsledku tohoto jednání dojde k újmě na zdraví, státní zastupitelství ve spolupráci s LSFD kontaktuje státní soud, který určí trest dotyčného.

§4 Ohrožení požární bezpečnosti
a) Blokování přístupu k hydrantům, vodovodu, kanalizaci, hlavním uzávěrům, oknům, požárním východům či schodištím a jiným, či bránění ve funkci vozidlem, stavebním materiálem, či jiným předmětem se trestá pokutou ve výši od 2.000$ do 5.000$.
b) V případě, že v důsledku tohoto jednání dojde k újmě na zdraví, státní zastupitelství ve spolupráci s LSFD kontaktuje státní soud, který určí trest dotyčného.

§5 Nedostatečné požární vybavení a požární bezpečnost
Pokud budova nemá platnou dokumentaci o požární ochraně dle tohoto zákona, se trestá pokutou až do výše 50.000$ a odebráním licence P-17.______________________________________________________________________________________________Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 24 hodin od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 07.06.2020 v 23:14.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 7. Června 2020 v 23:14.
John Bryant
Governor of San Andreas

Zákon podepsán dne 7. Června v 23:14.
John Bryant
Governor of San Andreas

stigur stigur      3246x      0