[LAW] The Constitution of The State of San Andreas

Od stigur stigur Upraveno: 212x | Poslední úprava: 18.02.2023 03:34
24.10.2019 22:59

úvodní


Obsah :
Preambule
ČÁST 1 - ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY
Článek 1 - 20
ČÁST 2 - DĚLBA MOCI
HLAVA PRVNÍ - MOC VÝKONNÁ
 • Vláda státu San Andreas
  Guvernér státu San Andreas
  Viceguvernér státu San Andreas
 • Státní zastupitelství
  HLAVA DRUHÁ - MOC ZÁKONODÁRNÁ
 • Kongres
  Senát státu San Andreas
  Sněmovna reprezentantů státu San Andreas
  HLAVA TŘETÍ - MOC SOUDNÍ
 • Soustava soudů
  Státní soud
  Vrchní soud
  HLAVA ČTVRTÁ - STÁTNÍ INSTITUACE
 • Státem zřízené instituace


 • Preambule
  My, lid státu San Andreas, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, nastolili spravedlnost, upevnili domácí klid, podporovali růst všeobecného blahobytu a zabezpečili svobodu sobě i svému potomstvu, sepisujeme tuto Ústavu státu San Andreas.

  Tento dokument slouží jako hlavní dokument státu San Andreas, s působností na celém území státu. Jeho účelem je ujasnit práva a pravomoci všech obyvatel, jejich zastupitelů a státních institucí.


  ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY

  ČLÁNEK 1
  Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

  ČLÁNEK 2
  (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
  (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.


  ČLÁNEK 3
  (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
  (2) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.


  ČLÁNEK 4
  (1) Každý má právo na život.
  (2) Každý má právo na svobodu pohybu.


  ČLÁNEK 5
  (1) Osobní svoboda je zaručena.
  (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody či soukromí jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.
  (3) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.


  ČLÁNEK 6
  Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

  ČLÁNEK 7
  (1) Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování.
  (2) Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.


  ČLÁNEK 8
  (1) Každý má právo na spravedlivý soudní proces
  (2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, a jinými státními orgány, a to od počátku řízení.
  (3) Obžalovaný má právo, aby mu byl poskytnut přiměřený čas a možnost k přípravě obhajoby.


  ČLÁNEK 9
  Každý je považován za nevinného, pokud pravomocným rozsudkem soudu, ve zkráceném řízení nebo dohodou o vině a trestu dle zákona nebyla jeho vina vyslovena.

  ČLÁNEK 10
  Soukromí každého, jeho života, rodiny, domova nebo korespondence, nesmí být svévolně narušeno.

  ČLÁNEK 11
  (1) Každý má právo na svobodu přesvědčení, myšlení, vyznání a projevu, současně však musí být zachováno právo ochrany cti a pověsti ostatních.
  (2) Každý má právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny.


  ČLÁNEK 12
  Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování.

  ČLÁNEK 13
  Právo volit zastupitele státu do sněmovny reprezentantů nesmí být občanům státu odepřeno.

  ČLÁNEK 14
  (1) Každý má právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva.
  (2) Práva k výsledkům tvůrčí činnosti duševního vlastnictví jsou chráněna zákonem.


  ČLÁNEK 15
  Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na důstojné pracovní podmínky.

  ČLÁNEK 16
  Každý má právo na vzdělání.

  ČLÁNEK 17
  Práv a svobod uvedených v Ústavě nesmí být zneužito proti druhému.

  ČLÁNEK 18
  Každý člen společnosti má právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva.

  ČLÁNEK 19
  Každý má právo na důstojné pracovní podmínky.

  ČLÁNEK 20
  Každý má právo na vzdělání.


  ČÁST DRUHÁ - DĚLBA MOCI
  HLAVA PRVNÍ - MOC VÝKONNÁ

  § 1 Vláda státu San Andreas
  1) Guvernér státu San Andreas
  a) Je hlavním představitelem výkonné moci a zastupitel všech občanů státu San Andreas, do funkce je jmenován a z funkce odvoláván Vrchním soudem státu San Andreas. Guvernérem státu San Andreas může být každý občan státu San Andreas, který v den jmenování dosáhl věku nejméně 40 let.
  b) Jmenuje a odvolává vedoucí funkce státem zřízených institucí
  c) Odvolává Komisaře a ve shodě se Senátem San Andreas jmenuje Komisaře.
  d) Jmenuje a odvolává Soudce státního soudu a Státní zástupce.
  e) Má pravomoc vetovat jakékoliv usnesení Senátu do 5 dnů od jeho vyhlášení.
  f) Má přednostní právo vystoupit na jednání Senátu nebo Sněmovny reprezentantů.
  g) V případě ohrožení bezpečnosti státu má pravomoc vyhlásit výjimečný stav.
  h) V případě potřeby má pravomoc vyhlásit stav legislativní nouze Ve stavu legislativní nouze smí tvořit a schvalovat zákony a ústavní změny s okamžitou účinností vyjma změn v §1 Ústavy státu San Andreas.
  i) Má pravomoc vyhlásit obecně závazné vyhlášky s právní silou zákona s okamžitou účinností, platností a celostátní působností.
  j) Po dobu funkce pojímá plné imunity proti řízení za protiprávní jednání.
  k) Je vrchním velitelem složek národní obrany.


  2) Viceguvernér státu San Andreas
  a) Je druhým nejvyšším představitelem výkonné moci, do své funkce je jmenován Guvernérem státu San Andreas, z funkce jej odvolává Guvernér nebo Vrchní soud státu San Andreas.
  b) Pojímá stejných pravomocí jako Guvernér.
  c) Zodpovídá za funkci Komisařství.
  d) Má přednostní právo vystoupit na jednání Senátu nebo Sněmovny reprezentantů.
  e) Po dobu funkce pojímá plné imunity proti řízení za protiprávní jednání.


  § 2 Státní zastupitelství
  a) Je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení.
  b) Dozoruje nad přípravným řízením státních ozbrojených složek.
  c) Jedná v souladu se zákonem č. 006-19.


  HLAVA DRUHÁ - MOC ZÁKONODÁRNÁ

  § 3 Kongres státu San Andreas
  A) Má zákonodárnou moc
  B) Skládá se ze dvou komor:

  1) Senát státu San Andreas
  a) Členové Senátu státu San Andreas (dále senátor) jsou jmenovani Guvernérem státu San Andreas.
  b) Odvolat senátora může pouze Vrchní soud
  c) Senát státu San Andreas má zákonodárnou iniciativu a jeho usnesení mají sílu zákona a jsou právně závazná a vymahatelná při souhlasu nejméně 2 senátorů.
  d) Zasedání Senátu státu San Andreas je svoláno pravidelně každý týden či na žádost Guvernéra státu San Andreas nebo ⅓ senátorů.
  f) Při začátku každého jednání Senátu státu San Andreas je losem zvolen senátor který vede jednání. Tento senátor má v případě nerozhodného hlasování rozhodovací hlas.
  g) Senátor nesmí být trestně stíhán za pronesená slova během zasedání některé z komor Kongresu státu San Andreas.
  h) Senátor se může vzdát svého mandátu osobním prohlášením na zasedání Senátu státu San Andreas či písemně k rukám Guvernéra státu San Andreas.


  2) Sněmovna reprezentantů státu San Andreas
  a) Členové Sněmovny reprezentantů (dále reprezentant) jsou voleni přímou volbou lidem státu San Andreas či jmenování Guvernérem státu San Andreas.
  b) Odvolat reprezentanta může pouze Guvernér státu San Andreas.
  c) Sněmovna reprezentantů má pravomoc navrhovat Senátu body k projednání.
  d) Zasedání Sněmovny reprezentantů je svoláno pravidelně každý týden či na žádost Guvernéra státu San Andreas nebo ⅓ reprezentantů.
  e) Volby do Sněmovny reprezentantů vyhlašuje Guvernér státu San Andreas.
  f) Reprezentant nesmí být trestně stíhán za pronesená slova během zasedání některé z komor Kongresu státu San Andreas.
  g) Reprezentant se může vzdát svého mandátu osobním prohlášením na zasedání Sněmovny reprezentantů či písemně k rukám Guvernéra státu San Andreas.
  h) Sněmovna reprezentantů může být rozpuštěna pouze rozhodnutím ⅔ všech úřadujících reprezentantů. Nové volby se musí uskutečnit nejpozději do 1 měsíce od rozpuštění sněmovny reprezentantů.
  i) Volební období reprezentantů jsou čtyři měsíce.
  j) Volby jsou definovány zákonem.


  HLAVA TŘETÍ - MOC SOUDNÍ

  § 4 Soustava soudů San Andreas
  A) Soudní moc je rozdělena mezi:
  1) Státní soud
  a) Státní soud rozhoduje veškeré spory v první instanci, pokud se některá ze stran sporu rozhodne svěřit rozhodnutí soudu jakožto rozhodci.
  b) Rozhoduje ve věcech dle zák. č. 006-19 Sb.


  2) Vrchní soud
  a) Odvolací orgán pro rozhodnutí Státního soudu.
  b) Rozhoduje ve věcech dle zák. č. 006-19 Sb.
  c) Dává souhlas s trestním stíháním státních soudců a státních zástupců.
  d) Proti rozhodnutí Vrchní soudu se nelze odvolat a je konečné.


  HLAVA ČTVRTÁ - STÁTNÍ INSTITUCE

  § 5 Státem zřízené instituce
  1) Státem zřízenými institucemi jsou:
  1) Instituce státní moci jsou:
  a) Kancelář Guvernéra
  b) Kancelář státního zástupce
  c) Komisařství
  d) State Aviation Administration

  2) Státní složky jsou:
  a) Ozbrojené složky
  b) Záchranné složky
  c) Složky národní obrany

  3) Státní ozbrojené složky jsou:
  a) Los Santos Police Department
  b) Los Santos Sheriff Department
  c) San Andreas Highway Patrol
  d) San Andreas State Parks

  4) Záchranné složky jsou:
  a) San Andreas Medical Services
  b) Los Santos Fire Department

  5) Složky národní obrany jsou:
  a) Naval Air Force


  6) Příslušníci, členové a zaměstnanci těchto institucí jsou vázáni Ústavou a zákony státu San Andreas.

  7) Spory mezi státními složkami jsou řešeny:
  a) V první instanci mezi státními složkami.
  b) V druhé instanci příslušným komisařstvím.
  c) Ve třetí instanci závazným rozhodnutím Vrchního soudu státu San Andreas

  stigur stigur      7113x      2
  Reakce od Vorlicek Upraveno: 3x | Poslední úprava: 26.02.2020 02:04
  23.02.2020 14:44

  ZMĚNY V ÚSTAVĚ:
  DATUM - ZMĚNA - ZMĚNU PROVEDL - DŮVOD ZMĚNY - ZMĚNU ODSOUHLASIL
  23.02.2020 - Osvěžení ústavy - Vorlos - Neefektivita - AT

  Vorlicek
  Reakce od Kate. Upraveno: 2x | Poslední úprava: 16.05.2021 21:18
  16.05.2021 21:17

  ZMĚNY V ÚSTAVĚ:
  DATUM - ZMĚNA - ZMĚNU PROVEDL - DŮVOD ZMĚNY - ZMĚNU ODSOUHLASIL
  16.05.2021 - hlava čtvrtá moc soudní - KatthleeN - Nefunkčnost vzhledem k RP - AT

  Kate.