[LAW] Law Enforcement Act of 2019

Od stigur stigur Upraveno: 103x | Poslední úprava: 26.02.2023 21:23
24.02.2020 21:50

img


Law Enforcement Act of 2019

Autor: John Bryant

Podporovatel: John Bryant

Novelizoval: Diego Torres, Michael Schultz, Raymond Marlowe, Jacob Spark, Maurizio Cesar

ZÁKON Č. 006-19

Law Enforcement Act of 2019 stanovuje ve své první části standardy pro příslušníky státních ozbrojených složek a v druhé části stanovuje pravidla směřující k rovnému a spravedlivému soudnímu procesu.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

Část první - státní ozbrojené složky prosazující řád a pořádek

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice
A) Los Santos Police Department (LSPD) je státní ozbrojená složka s působností na území města Los Santos.
B) Los Santos Sheriff Department (LSSD) je státní ozbrojená složka s působností na celém území San Andreas.
C) San Andreas Highway Patrol (SAHP) je státní ozbrojená složka s působností na celém území státu San Andreas.
D) San Andreas State Parks (SASP) je státní ozbrojená složka s působností na celém území státu San Andreas.
E) Státní ozbrojené složky jsou ozbrojeným prostředkem státní moci užívaným k ochraně života a majetku občanů státu San Andreas.
F) Příslušník státní ozbrojené složky je občan, který složil přísahu a vykonává službu v dané státní ozbrojené složce.
G) Státní ozbrojená složky smí v případech vyjmenovaných v §2 z. č. 002-19 rozšířit svou pravomoc za hranice státu San Andreas, musí však mít souhlas státního zastupitelství či soudu.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Los Santos Police Department
Los Santos Police Department
A) Los Santos Police Department je jednotná státní ozbrojená státní složka.
B) Los Santos Police Department působí na území města Los Santos, pokud není povolána potřebou jiné ozbrojené státní složky dle § 1 pís. B), C) a D) mimo území města Los Santos.
C) Los Santos Police Department slouží veřejnosti, jejím úkolem je zabezpečit ochranu
majetku a zdraví občanů.
D) Úkoly Los Santos Police Department vykonávají police officers.
E) Za Los Santos Police Department nese zodpovědnost Commander of State Force.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Los Santos Sheriff Department
A) Los Santos Sheriff Department je jednotná státní ozbrojená státní složka.
B) Los Santos Sheriff Department působí na celém území San Andreas.
C) Los Santos Sheriff Department slouží veřejnosti, jejím úkolem je zabezpečit ochranu
majetku a zdraví občanů.
E) Úkoly Los Santos Sheriff Department vykonávají deputy sheriffs.
F) Za Los Santos Sheriff Department nese zodpovědnost Commander of State Force.

______________________________________________________________________________________________

§ 4.
San Andreas Highway Patrol

A) San Andreas Highway Patrol je jednotná státní ozbrojená státní složka.
B) San Andreas Highway Patrol působí na celém území státu San Andreas.
C) San Andreas Highway Patrol slouží veřejnosti, jejím úkolem je zabezpečit ochranu
majetku a zdraví občanů..
E) Úkoly San Andreas Highway Patrol vykonávají troopers.
F) Za San Andreas Highway Patrol nese zodpovědnost Commander of State Force.

______________________________________________________________________________________________

§ 5.
San Andreas State Parks

A) San Andreas State Parks je jednotná státní ozbrojená státní složka.
B) San Andreas State Parks působí na celém území státu San Andreas.
C) San Andreas State Parks slouží veřejnosti, jejím úkolem je zabezpečit ochranu
veškeré fauny a flóry.
D) Úkoly San Andreas State Parks vykonávají park rangers.
F) Za San Andreas State Parks nese zodpovědnost Commander of State Force.

______________________________________________________________________________________________

§ 6.
Koordinace státních ozbrojených složek

A) Státní ozbrojené složky jednají ve shodě.
B) Za koordinaci státních ozbrojených složek nese zodpovědnost Commander of State Force. V případě jeho absence přebírá zodpovědnost Komisař pro vnitřní bezpečnost státu.
C) Při provádění úkonů trestního řízení je příslušník státní ozbrojené složky vázán pokyny státního zástupce. Pokyny v trestním řízení dává státní zástupce podle povahy věci státní ozbrojené složce nebo přímo příslušníkovi. V ostatních věcech týkajících se výkonu služby v státní ozbrojené složce je příslušník vázán pokyny nadřízených.
D) V případě neshody je rozhodčím orgánem State Government of San Andreas.

______________________________________________________________________________________________

§ 7.
Zdvořilost

A) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost při plnění svých úkolů dodržovat
pravidla slušného chování a dbát cti, vážnosti a důstojnosti všech osob, i té vlastní.

______________________________________________________________________________________________

§ 8.
Povinnosti mimo službu

A) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost, i v době mimo službu, zasáhnout v případě, že je svědkem protiprávního jednání.

______________________________________________________________________________________________

§ 9.
Přiměřenost výkonu služby

A) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost dbát, aby žádné osobě v důsledku
jejich výkonu služby nevznikla bezdůvodná újma.

______________________________________________________________________________________________

§ 10.
Prokazování příslušnosti

A) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost se před prováděním úkonu prokázat svou příslušností k státní ozbrojené složce
1a) stejnokrojem.
2a) odznakem.
3a) ústním zvoláním.

______________________________________________________________________________________________

§ 11.
Poučení o právech

A) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost poučit zadrženou nebo zatčenou osobu o jejich právech.
1a) Poučení zní “Máte právo nevypovídat, cokoliv co řeknete, může být použito proti vám. Máte právo na advokáta.”
2a) Advokáta může zadržená osoba kontaktovat po umístění do CPZ.
B) V případě, že tak nebude učiněno, nelze použít jako platný důkazní materiál výpověď zadržené osoby či svědka, kterou podali.

______________________________________________________________________________________________

§ 12.
Omezení osobní svobody

A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc omezit osobní svobodu osobě
v případě,
1a) kdy osoba ohrožuje život svůj, život nebo zdraví jiných osob.
2a) kdy osoba poškozuje osobní nebo veřejný majetek.
3a) kdy vykonává činnost souvisejících s § 36, § 37, § 38 a § 39.
4a) kdy osoba odmítne nebo nemůže prokázat svou totožnost.
5a) kdy se jedná o osobu, po které bylo vyhlášeno pátrání.
6a) kdy osoba byla přistižena při jednání, které má znaky činu dle § 29 B), je-li důvodná obava, že bude v tomto jednání pokračovat nebo mařit objasnění věci.
7a) kdy osoba není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky činu dle § 29 A), je-li důvodná obava, že bude v tomto jednání pokračovat nebo mařit objasnění věci.
B) K omezení osobní svobody mohou být použita pouze služební pouta, stahovací pásky nebo výzva dle § 19.

______________________________________________________________________________________________

§ 13.
Polehčující okolnosti

Státní ozbrojené složky, státní zastupitelství a soudy jako k polehčující okolnosti mohou přihlédnout zejména k tomu, že pachatel
A) spáchal čin dle § 29 poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých,
B) spáchal čin dle § 29 v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností,
C) spáchal čin dle § 29 pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,
D) spáchal čin dle § 29 pod vlivem hrozby nebo nátlaku,
E) spáchal čin dle § 29 pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil,
F) spáchal čin dle § 29 odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, a nebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost,
G) spáchal čin dle § 29 v právním omylu, kterého se bylo možno vyvarovat,
H) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu,
I) svůj čin dle § 29 sám oznámil státním ozbrojeným složkám, státnímu zastupitelství či soudu,
J) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny - neplatí pro skutky zmíněné v § 46, nebo
K) činu dle § 29 upřímně litoval.

______________________________________________________________________________________________

§ 14.
Přitěžující okolnosti

Státní ozbrojené složky, státní zastupitelství a soudy jako k přitěžující okolnosti mohou přihlédnout zejména k tomu, že pachatel
A) spáchal čin dle § 29 surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,
B) spáchal čin dle § 29 využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti,
C) ke spáchání činu dle § 29 zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce,
D) spáchal čin dle § 29 vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku,
E) spáchal čin dle § 29 ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí,
F) spáchal čin dle § 29 za výjimečného stavu, krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,
G) spáchal čin dle § 29 jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo
H) byl již pro čin dle § 29 odsouzen neboli se dopouští recidivy.

______________________________________________________________________________________________

§ 15.
Cely státních ozbrojených složek

A) Příslušník státní ozbrojené složky může do cely státní odzbrojené složky umístit pouze osobu
1a) Zadrženou.
2a) Zatčenou.
3a) Předvedenou, nelze-li pro odpor osoby zajistit úkony dle § 16.
B) Příslušník státní ozbrojené složky je povinen se před umístěním osoby do cely státní bezpečnostní složky ujistit, že u sebe osoba nemá žádný předmět, který by mohl být použit k ohrožení života, k poškození veřejného majetku nebo k porušení výkonu práva a spravedlnosti.
C) Do cel státních ozbrojených složek se odděleně umísťují osoby
1c) Různého pohlaví.
2c) Zadržené a zatčené
3c) U kterých lze předpokládat agresivní chování
4c) Pod vlivem drog nebo alkoholu.

______________________________________________________________________________________________

§ 16.
Prokázání totožnosti

A) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa současného bydliště. Rozsah a způsob zjišťování dalších osobních údajů musí být v přiměřené míře k účelu tohoto prokázání.
B) Příslušník státní ozbrojené složky je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu, od které vyžaduje součinnost a při tomto prokázání bude postupovat dle § 7 a § 9.
C) Odmítne-li osoba prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat, může příslušník státní ozbrojené složky osobu předvést dle § 36.

______________________________________________________________________________________________

§ 17.
Zajištění věcí
A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc zajistit věc v případě, že jde o věc důležitou k řešení činu dle § 29.
B) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc zajistit věc v případě, že se jí cítí být ohrožen při řešení činu dle § 29.
C) Zajištěná věc musí být občanovi vydána ihned po vyřešení činu dle § 29.
D) Zajištěná věc z trestné činnosti automaticky propadá státu, pokud není znám její původní vlastník.
E) Zajištěný dopravní prostředek nebo věci použité při trestné činnosti nebo z ní pocházející, mohou být zabaveny za souhlasu státního soudu v první instanci, případně vrchního soudu v instanci druhé

______________________________________________________________________________________________

§ 18.
Odebrání zbraně

A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc odebrat zbraň v případě,
1a) že zbraň není registrována
2a) že její majitel nevlastní zbrojní průkaz
3a) že se jedná o ilegálně vlastněnou zbraň
4a) že byl soudem vydán příkaz k odebrání zbraně
5a) že může sloužit pro účely trestního řízenídebrání zbraně a navrácení zbrane
B) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost vydat zbraň v případě, že soud zruší rozkaz k odebrání zbraně do 24 hodin od odebrání.
C) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost vydat zbraň zpět v případě, že pominul důvod pro její odebrání, případně nahradit adekvátní peněžní hodnotou.

______________________________________________________________________________________________

§ 19.
Výzva

A) Příslušník státní ozbrojené složky ve výkonu služby může použít institutu výzvy v případě že
1a) má důvodné podezření že osoba páchá činy dle § 29.
2a) osoba svým jednáním omezuje v konání příslušníka státní ozbrojené složky
B) Příslušník státní ozbrojené složky ve výkonu služby provádí výzvu
1b) ústně,
2b) písemně s upozorněním o postihu,
3b) výstražným zvukovým a rozhlasovým zařízením s výrazným světlem modré či červené barvy nebo jejich kombinací,
4b) varovným výstřelem,
5b) gestem.

______________________________________________________________________________________________

§ 20.
Vstup do obydlí nebo na pozemek

A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc vstoupit do obydlí nebo na pozemek
v případě, že
1a) má souhlas k zadržení dle § 38, souhlas k zatčení dle § 39 nebo k domovní prohlídce dle § 41 či dobrovolný souhlas osob, jež se v daný moment nacházejí na pozemku či obydlí nebo samotného majitele.
2a) přes obydlí nebo pozemek probíhá pronásledování osoby.
3a) je to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob či pro odvrácení ohrožení bezpečnosti.
4a) má důvodné podezření, že se na místě nachází zemřelý.
5a) příslušník státní ozbrojené složky přímo a jasně spatří protiprávní jednání nebo nelegální předměty či zbraně v obydlí nebo na pozemku.
6a) je vyhlášen vyjímečný stav.
B) Nikdo nesmí zamezit zákonnému vstupu příslušníků státních ozbrojených složek do obydlí nebo na pozemek.

______________________________________________________________________________________________

§ 21.
Zastavení dopravního prostředku za účelem jeho prohledání

A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc zastavit dopravní prostředek a uskutečnit jeho prohlídku, pokud
1a) pronásleduje pachatele činu dle § 29 A).
2a) pátrá po pachateli činu dle § 29 A).
3a) má důvodné podezření pátrat po nelegálních zbraních, munici, omamných nebo psychotropních látkách nebo předmětech určených k výrobě omamných a psychotropních látek
4a) má důvodné podezření pátrat po věcech pocházejících z trestné činnosti a nebo související s trestnou činností
5a) má důvodné podezření pátrat po hledaných nebo pohřešovaných osobách.
6) je vyhlášen vyjímečný stav.
B) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc k prohledání dopravního prostředku použít sílu a donucovací prostředky, vyžaduje-li to situace, avšak taková síla musí být přiměřená.

______________________________________________________________________________________________

§ 22.
Prohledání osoby

A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc prohledat osobu v případě,
1a) že má důvodné podezření, že by u sebe osoba mohla mít nelegální předměty nebo
předměty spojené s trestnou činností.
2a) že je osoba v režimu dle § 37, § 38, § 39.
3a) že dochází k umístění osoby do vozidla státní složky.
4a) je vyhlášen vyjímečný stav.

______________________________________________________________________________________________

§ 23.
Vykázání

A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc vykázat z místa osobu, která svým
jednáním ohrožuje provedení práce příslušníků státních ozbrojených složek.
B) Příslušník státní ozbrojené složky oznámí vykázání ústně.
C) Pokud vykázaná osoba neuposlechne zákonné výzvy, může být postupováno dle § 12.

______________________________________________________________________________________________

§ 24.
Donucovací prostředky

A) Donucovacími prostředky se rozumí
1a) Hmaty, chvaty, údery a kopy
2a) Obušek
3a) Paralyzér
4a) Zastavovací pás
5a) Služební pes
6a) Vodní stříkač
7a) Úder střelnou zbraní
8a) Varovný výstřel
9a) Pouta či stahovací pásky
10a) Vytlačování vozidlem
11a) Zahrazení cesty vozidlem
12a) Zábleskový granát
B) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc použít donucovacích prostředků
k zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti jiných osob.
C) Příslušník státní ozbrojené složky je povinen před použitím donucovacích prostředků
vyzvat osobu k ukončení protizákonného jednání.
D) Pokud je příslušník státní ozbrojené složky nebo jiná osoba v přímém ohrožení života
nebo zdraví, může upustit od vyzvání k ukončení protizákonného jednání.
E) Příslušník státní ozbrojené složky je povinen zajistit, aby následkem použití
donucovacích prostředků nedošlo k újmě na zdraví nezúčastněných osob.

______________________________________________________________________________________________

§ 25.
Použití donucovacích prostředků k zamezení pohybu dopravního prostředku

A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc použít donucovacích prostředků na
dopravní prostředek, jehož řidič
1a) neuposlechl výzev příslušníka státní ozbrojené složky.
2a) páchá s dopravním prostředkem činnost dle § 29.
B) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost před použitím donucovacích
prostředků k zamezení pohybu dopravního prostředku zajistit, aby následkem použití donucovacích prostředků
nedošlo k újmě na zdraví nezúčastněných osob.

______________________________________________________________________________________________

§ 26.
Použití zbraně

A) Nebezpečnou osobou se pro tento paragraf myslí
1a) zvlášť závažný recividista násilných trestných činů.
2a) pachatel závažného úmyslného trestného činu, o který byl při jeho spáchání nebo bezprostředně poté přistižen.
3a) pachatele úmyslného trestného činu, který je ozbrojen.
B) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc použít zbraň v případě,
1b) nutné obrany nebo krajní nouze.
2b) že nebezpečná osoba nereaguje na jeho výzvy k opuštění úkrytu nebo se nevzdá.
3b) že je osoba ozbrojena a nereaguje na výzvu k zahození zbraně.
4b) že nebezpečná osoba se snaží utéct a není jiný způsob, jak by ji bylo možné zadržet.
5b) že dopravní prostředek nelze zastavit jiným způsobem.
6) je vyhlášen vyjímečný stav.
C) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost před použitím zbraně vyzvat osobu
k ukončení protizákonného jednání.
D) Pokud je příslušník státní ozbrojené složky nebo jiná osoba v přímém ohrožení života
nebo zdraví, může upustit od vyzvání k ukončení protizákonného jednání.
E) Příslušník státní ozbrojené složky má povinnost při používání zbraně zajistit, aby
následkem použití zbraně nedošlo k újmě na zdraví nezúčastněných osob.

______________________________________________________________________________________________

§ 27.
Světelné a zvukové zařízení

A) Příslušník státní ozbrojené složky má pravomoc použít světelné a zvukové zařízení
pokud k tomu má dostatečný důvod.
B) Příslušník státní ozbrojené složky nesmí zneužít světelné a zvukové zařízení ke svému
vlastnímu zvýhodnění nad ostatními účastníky provozu bez dostatečného důvodu.
C) Příslušník státní ozbrojené složky je povinen nahlásit jakékoliv zneužití světelného a
zvukového zařízení, kterého je svědkem.

______________________________________________________________________________________________

Část druhá - souhrn pravidel zajišťující rovný a spravedlivý soudní proces

______________________________________________________________________________________________

§ 28.
Základní definice

Veškerá ustanovení této části zákona musejí být dodržena v plné míře a bez výjimek. Státní ozbrojené složky, státní zástupce, soudce a členové justiční komise jsou povinni jednat v jejich nejlepším vědomí a svědomí, tak jak jim ukládá ústava a další zákony republiky San Andreas.

______________________________________________________________________________________________

§ 29.
Trestný čin a přestupek

A) Trestným činem se rozumí čin společensky nebezpečný, který THE PENAL CODE OF THE STATE OF SAN ANDREAS nebo jiný zákon označuje za trestný čin případně zločin.
B) Přestupkem se rozumí čin společensky nebezpečný, který THE PENAL CODE OF THE STATE OF SAN ANDREAS nebo jiný zákon označuje za přestupek.

______________________________________________________________________________________________

§ 30.
Vazba

Vazbou se rozumí dočasné omezení osobní svobody obviněné osoby. O vazbě rozhoduje příslušný soud na žádost státního zástupce či státní ozbrojené složky, kdy však musí být splněn alespoň jeden ze tří důvody vazby.
A) Je důvodné podezření, že se obviněný bude snažit působit na svědky či oběť činu.
B) Je důvodné podezření, že se obviněný bude snažit vyhnout řízení před soudem, bude se skrývat, či jinak mařit trestní řízení.
C) Je důvodné podezření, že se obviněný pokusí dokonat čin dle § 29 odst. A).
Vazba nesmí trvat déle než 2 dny SEČ, poté musí být osoba postavena před soud nebo musí být o vazbě rozhodnuto znovu, kdy v tomto případě je k prodloužení vazby potřeba i souhlasu člena vrchního soudu.

______________________________________________________________________________________________

§ 31.
Obvinění

A) V případě, že státní ozbrojená složka nabude přesvědčení, že se osoba dopustila činu
1a) dle § 29 B) a toto tvrzení bude podloženo dostatkem důkazů, sdělí osobě obvinění a bude seznámen s důkazními materiály.
2a) dle § 29 A) a toto tvrzení bude podloženo dostatkem důkazů, sdělí osobě obvinění a má právo požádat o seznámení s důkazními materiály. O tom, zda a s jakými důkazními prostředky bude obviněný seznámen, rozhodne státní zástupce nebo státní soudce.
B) Obvinění je vyrozumění osoby o zahájení trestního stíhání, kdy státní ozbrojená složka uvede jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby, podrobný popis jednání, kterého se osoba dopustila a jaký čin dle § 29 v tomto jednání státní ozbrojená složka spatřuje. Od předání obvinění se osoba nazývá obviněným/obviněnou. Obvinění může být sděleno i ústně bez sepsání protokolu a protokol bude poté zanesen do evidence řízení státní ozbrojenou složkou dodatečně.

______________________________________________________________________________________________

§ 32.
Obžaloba

Po sdělení obvinění, informuje státní ozbrojená složka o této skutečnosti státního zástupce či soudce, který rozhodne buďto o žádosti o umístění osoby do vazby nebo trestním stíhání na svobodě. Po shromáždění dostatečného množství důkazů v trestním řízení, sepíše státní zástupce obžalobu, ve které bude podrobně popsáno jednání obviněného, důkazy získané v průběhu trestního řízení, návrh trestu a odůvodnění tohoto návrhu. Kopii obžaloby zašle státní zástupce k seznámení soudci a obviněnému, který se po doručení obžaloby stává obžalovaným. Tohoto ustanovení se neužije, je-li proti osobě vedeno zkrácené řízení dle §43.

______________________________________________________________________________________________

§ 33.
Zvláštní formy trestu

§ 33.1
Alternativní trest
A) Jako alternativní trest lze použít i jiné sankce k tíži odsouzeného než dle § 34, vždy však úměrné ke spáchanému činu dle § 29 A) a musí o nich rozhodnout soud rozsudkem.
B) Alternativním trestem nemůže být trest smrti.

______________________________________________________________________________________________

§ 33.2
Podmínečný trest
Podmínečným trestem se rozumí alternativní trest k trestu odnětí svobody, kdy je na úvaze kapitána departmentu, státního zástupce či soudu , zda se rozhodne toto ustanovení užít. Podmíněným trestem se odkládá trest výkonu odnětí svobody na dobu určitou. Osobě může být uložen podmíněný trest až na dobu 7 let // 7 dní SEČ //. V případě, že bude osoba odsouzena za jakýkoliv čin dle § 29 A) ve zkušební době, její podmíněný trest bude proměněn v trest odnětí svobody.

______________________________________________________________________________________________

§ 33.3
Předstižný trest
V rámci trestního řízení v případech recidivy může státní zástupce zažádat soudce o uvalení předstižného trestu na osobu pachatele, čímž se rozumí, že v případě dalšího odsouzení bude odsouzený umístěn do výkonu trestu odnětí svobody na doživotí. Předstižný trest se ukládá souběžně s jakoukoliv jinou formou potrestání.

______________________________________________________________________________________________

§ 33.4
Absolutní trest
A) Absolutní trest může být uložen za čin dle z.č. 002-19 § 9, § 11, § 12 a § 13.
B) Absolutní trest se provádí popravou smrtící injekcí.
1b) Smrtící injekce má tři složky. Odsouzenému se nejdříve podá thiopental sodný, následuje pankuronium-bromid a poslední složka je chlorid draselný.
2b) Absolutní trest provádí příslušník státní ozbrojené složky, který byl předem instruován o provedení absolutního trestu a souhlasí s tím, že ho provede.
3b) Lékař se provedení absolutního trestu neúčastní, pouze konstatuje smrt.
4b) Absolutní trest se provádí na místě tomu určeném soudem.

______________________________________________________________________________________________

§ 34.
Trest odnětí svobody

A) Trest odnětí svobody je omezení osobní svobody odsouzeného v zařízení určeném státem.
B) Trest odnětí svobody nesmí přesáhnout dobu uvedenou v z. č. 002-19.
C) Tresty odnětí svobody se sčítají za každý provedený čin dle § 29 A). Doba trestu je vlivem časoprostorové kapsy v zařízení určeném státem zkreslená.

______________________________________________________________________________________________

§ 35.
Peněžitý trest

Peněžitým trestem se rozumí zaplacení stanovené částky. Peněžitý trest smí být uložen pouze ve výši stanovené trestním zákonem, pokud soud nerozhodne jinak. V případě, že soud rozhodne o tom, že samotné trestní řízení bylo pro pachatele dostatečným trestem, může obžalovanému nabídnout zaplacení vyšší částky peněžitého trestu, než ukládá zákon, výměnou za upuštění od trestu odnětí svobody. Peněžitým trestem se myslí i pokuta dle z.č. 02/2019.

______________________________________________________________________________________________

§ 36.
Předvedení

Pokud státní ozbrojená složka vyžaduje od osoby provedení úkonů, může osobě uložit povinnost dostavit se v daný termín na státní ozbrojenou složkou určené místo. Toto musí proběhnout prokazatelně a to e-mailem, telefonem či obdobným způsobem. Vyzve-li příslušník osobu ústně, sepíše o tom na místě záznam, který dá podepsat vyzvané osobě, případně toto zaznamená na záznamové zařízení. Nedostaví-li se osoba k úkonům po prokazatelném předvolání či není možno osobu předem vyzvat, může státní ozbrojená složka osobu předvést, tedy dočasně omezit její osobní svobodu k provedení úkonů. Osoba je povinna toto strpět. V případě, že je osoba zadržena, není třeba osobu předem předvolávat. Předvedení nesmí trvat déle než 1 hodinu SEČ, do této lhůty se nepočítá samotná doba výslechu a čekání na právního zástupce.

______________________________________________________________________________________________

§ 37.
Zadržení

Pojme-li státní ozbrojená složka důvodné podezření, že se osoba dopustila činu dle § 29, může osobu zadržet;
A) Zadržením se rozumí dočasné omezení osobní svobody osoby vedoucí k úspěšnému objasnění věci a rychlému vedení trestního řízení.
B) Osoba zadržená musí být poučena o svých právech a povinnostech.
C) Neprodleně po umístění do CPZ musí být osobě sděleno z jakého činu dle § 29 je podezřelá.
D) Do 3 hodin SEČ musí být osobě sděleno obvinění nebo být osoba umístěna do vazby dle § 30 jinak musí být propuštěna na svobodu a dále vyšetřována na svobodě - do této lhůty se nezapočítává čas čekání na právního zástupce zadržené osoby nebo vyjádření státního zastupitelství či soudu.
E) Zadržení dle § 37 lze provést pouze bezprostředně před, po a nebo při spáchání činu dle § 29, toto neplatí pro § 38.

______________________________________________________________________________________________

§ 38.
Souhlas se zadržením

Je-li dáno důvodné podezření, že se osoba dopustila činu dle § 29, může státní ozbrojená složka vyžádat u státního zástupce či soudce souhlas se zadržením, kdy lze osobu omezit na osobní svobodě pro účely trestního řízení. Pro §38 platí stejné lhůty jako pro §37.

______________________________________________________________________________________________

§ 39.
Zatčení

Nedostaví-li se osoba bez řádné omluvy a závažného důvodu k hlavnímu líčení, může na něj soudce vydat zatykač. Zatčením osoby se rozumí dočasné omezení osobní svobody vedoucí k postavení osoby před soud. Hlavní líčení musí být znovu nařízeno do 4 dnů SEČ od zatčení osoby.

______________________________________________________________________________________________

§ 40.
Operativně pátrací prostředky

Vyžaduje-li to vyšetřování činu dle § 29 A), může si státní ozbrojená složka vyžádat u státního zástupce či soudce povolení:
A) Se sledováním osob(y).
B) Vydání elektronické komunikace. (e-mail, SMS, výpisy hovorů apod.)
C) Předstíraný nákup věcí pocházejících nebo sloužících k trestné činnosti.
D) K užití agenta zastírajícího svou příslušnost k státní ozbrojené složce.
E) Vydání právně závazných písemností.
Žádost o povolení musí být rozsáhle odůvodněna, tvrzení musí být podložena důkazy a podezření z trestné činnosti musí být důvodné. Spis, ve kterém je užito operativně pátracího prostředku musí být veden jako utajený. Jakmile je užito operativně pátracích prostředků, nelze ve zkráceném řízení dle §43 vynést trest státní ozbrojenou složkou či státním zástupcem, ale musí se vyjádřit státní soud.

______________________________________________________________________________________________

§ 41.
Domovní prohlídka, prohlídka osoby, prohlídka dopravních prostředků a jiných prostor

A) Souhlas s domovní prohlídkou si vyžádá státní ozbrojená složka u státního zástupce či soudce, kdy tuto žádost musí řádně odůvodnit. Předmětem domovní prohlídky musí být pátrání po osobách a věcech. V případě vyjímečného stavu není nutný souhlas státního zástupce či soudce.
B) Domovní prohlídku lze provést pouze ve věci důvodného podezření z trestné činnosti.
C) V případě, že příslušník státní ozbrojené složky pronásleduje pachatele činu dle § 29 a vstoupí do obydlí osoby, nejedná se o domovní prohlídku, ale nesmí zde zajistit žádné důkazy pro jinou trestnou činnost.
D) Prohlídkou osoby se rozumí prohledání všech věcí osoby, které má na nebo při sobě v odůvodněných případech i tělesných dutin osoby. Prohlídku osoby smí příslušník státní ozbrojené složky provést při § 36, § 37, § 38 a § 39 či při důvodném podezření, že u sebe má osoba věci pocházející z trestné činnosti nebo sloužící k trestné činnosti, případně důkazy pro obojí. V případě vyjímečného stavu může státní ozbrojená složka provést prohlídku osoby dle potřeby.
E) Osobní prohlídku musí vždy provést osoba stejného pohlaví.
F) V případě, že je osoba omezena na svobodě dle § 36, § 37, § 38, § 39 může příslušník státní ozbrojené složky provést prohlídku dopravního prostředku za účelem zajištění věcí pocházející z trestné činnosti nebo sloužící k trestné činnosti, případně důkazů pro obojí.
G) Příslušník státní ozbrojené složky je oprávněn zajistit všechny věci relevantní k trestnímu řízení.
H) Jiným prostorem se rozumí prostory nepodléhající domovní svobodě. V případě, že příslušník státní ozbrojené složky pronásleduje pachatele činu dle § 29, smí vstoupit na pozemek a jiné prostory. Nesmí zde však zajistit důkazy pro jinou trestnou činnost.
CH) Vyžaduje-li vyšetřování činu dle § 29 A) zajištění důkazů či věcí sloužících pro trestnou činnost nebo pocházejících z trestné činnosti prohlídku jiných prostor, vyžádá si souhlas příslušník státní ozbrojené složky u státního zástupce.
I) Státní ozbrojené složky mají pravomoc provést prohledání dopravního prostředku, který vstupuje či opouští území státu San Andreas.

______________________________________________________________________________________________

§ 42.
Neveřejné řízení

V případě, že soud usoudí, že přítomnost veřejnosti u soudního řízení není vhodná, bude soudní řízení neveřejné. Toto je možné provést i v průběhu soudního řízení a naopak.

______________________________________________________________________________________________

§ 43.
Zkrácené řízení

V případě, že součet nejnižšího možného trestu odnětí svobody za skutky uvedené v obvinění není vyšší než 20 let, bude proti obviněnému vedeno zkrácené řízení. Ve zkráceném řízení není třeba informovat o postupech státní ozbrojené složky státního zástupce či soudce, pokud je sankce v souladu se zákonem č. 002-19 či se jedná o trest dle § 33.2. Státní ozbrojená složka sama rozhodne o vině a případném trestu pro obviněného, který s tímto musí následně souhlasit. V případě, že obviněný nesouhlasí, vyjádří se k tomuto bez zbytečného prodlení státní zástupce. V případě, že obviněný nebude souhlasit ani s návrhem trestu státního zástupce, může obviněný zažádat o nařízení hlavního líčení. K tomuto návrhu se vyjádří bez zbytečného prodlení soudce, který může návrh zamítnout. V případě, že soudce návrh o nařízení hlavního líčení zamítne, užije se trestu stanoveného státním zástupcem, nebo stanoveného soudcem pokud tak soudce rozhodne. Osoba po dobu čekání na vyjádření státního zástupce a soudce zůstává omezena na osobní svobodě pokud není rozhodnuto jinak.

______________________________________________________________________________________________

§ 44.
Hlavní líčení

Nelze-li vést proti osobě zkrácené řízení z důvodů uvedených v §43, nařídí soudce hlavní líčení. Hlavní líčení lze nařídit jen proti osobě, které byla sdělena obžaloba. Hlavní líčení musí být nařízeno bez zbytečného odkladu. V případě, že je osoba stíhána na svobodě, může soudce hlavní řízení nařídit nejpozději do 7 dnů SEČ od obdržení obžaloby. Nedostaví-li se obžalovaný k soudu, užije se §39. Hlavní řízení se vyhlašuje veřejně na úřední desce republiky San Andreas.

______________________________________________________________________________________________

§ 45.
Odvolání

V případě, že strana obžalovaného či státní zástupce nesouhlasí s rozsudkem v hlavním líčení u státního soudu, smí se odvolat k soudu vyšší instance, tj. San Andreas Superior Court. Rozhodnutí soudu vyšší instance se užije ať už to je v prospěch či neprospěch obžalovaného a je konečné.

______________________________________________________________________________________________

§ 46.
Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu mezi obviněným a státním zastupitelstvím je způsob zahájení trestního řízení na základě domluvy. Obviněný předem slíbí, že se přizná k trestnému činu a na oplátku bude obviněn z méně závažného činu nebo se navrhne mírnější trest.
B) V případě, kdy obviněnému hrozí trest odnětí svobody na doživotí, musí tuto dohodu potvrdit vrchní soud.

______________________________________________________________________________________________

§ 47.
Zastavení trestního stíhání

Zjistí-li státní zástupce, že státní ozbrojená složka pochybila při vyšetřování a skutečnosti uvedené v obvinění osoby nejsou opodstatněné, může zastavit trestní stíhání osoby. Zjistí-li soudce, že skutečnosti uvedené v obžalobě, nejsou opodstatněné, může zastavit trestní stíhání osoby ještě před nařízením hlavního líčení. Trestní stíhání osoby se taktéž zastaví v případě, že osoba byla pravomocně odsouzena v jiné věci k trestu odnětí svobody na doživotí či zemřela.

______________________________________________________________________________________________

§ 48.
Rozsudek

Poté co strana obžalovaného i státní zástupce provedou veškeré důkazy, svědci vypoví, znalci podají znalecké posudky a obě strany pronesou své závěrečné řeči odebere se soudce či soudci k poradě. Poté je soudem vynesen rozsudek s odůvodněním a uloženým trestem či osvobozením.

______________________________________________________________________________________________

§ 49.
Účastníci řízení

Při hlavním líčení musí být přítomni členové soudu, strana obžalovaného a státní zástupce. Dalšími případnými účastníky mohou být svědci a znalci, případně další osoby které soud označí za důležité pro řízení. Svědky a znalce smí navrhovat jak soud, tak strana obžalovaného i státní zástupce.

______________________________________________________________________________________________

§ 50.
Kauce

V případě, že hrozí uvalení vazby dle § 30 je možnost vést trestní stíhání osoby na svobodě, pakliže se soud usnese o složení kauce, kterou pak musí právní zástupce obviněného složit k rukám státní ozbrojené složky. O kauci žádá soud právní zástupce obviněného.

______________________________________________________________________________________________

§ 51.
Utajovaný svědek

Pokud si situace vyžaduje, aby nebyla totožnost svědka známa, je možno ve spisech a řízení před soudem zastřít totožnost svědka. Svědek si sám vybere křestní jméno, pod kterým bude dále ve spise a před soudem veden. Před výslechem tohoto svědka Státní ozbrojené složky zajistí jeho anonymitu.

______________________________________________________________________________________________

§ 52.
Provádění důkazů

Před soudem mohou být předvedeny pouze důkazy, které byly získány v souladu se zákony republiky San Andreas. Důkazy přímé nebo nepřímé bere soud v potaz při hodnocení viny či neviny obžalovaného. Strana obžalovaného může provádět důkazy sloužící k prokázání neviny, taktéž může navrhovat vyřazení důkazů z náležitých důvodů. Jakmile je důkaz vyřazen, nesmí k němu být přihlíženo.

______________________________________________________________________________________________

§ 53.
Odmítnutí odpovědi na otázku

V případě že soudce, státní zástupce či právní zástupce obžalovaného položí otázku tak
A) Obžalovaný má právo neodpovědět na položenou otázku. Pokud tohoto práva využije, musí sdělit ze kterého důvodu. Soud k tomuto přihlédne.
B) Svědek v případě, že by odpovědí způsobil trestní stíhání sobě, nebo osobě blízké (rodinný příslušník, partner partnerka, osoba obdobného postavení) může odmítnout odpovědět. Pokud tohoto práva využije, musí sdělit ze kterého důvodu. Soud k tomuto přihlédne.
C) Znalci nemohou odmítnout odpovědět na otázku.

______________________________________________________________________________________________

§ 54.
Výmaz rejstříku trestů I.

Občan státu San Andreas, který byl pravomocně odsouzen, má možnost si zažádat o výmaz rejstříku trestů po propuštění z výkonu trestu či po uplynutí zkušební doby podmíněného trestu, a to
A) - za 1 rok (tj. 14 dní IRL) v případě, že se jednalo o podmíněný trest odnětí svobody, který nebyl vyšší než 3 roky, nebo se jednalo o peněžitý trest.
B) - za 3 roky (tj. 1 měsíc IRL) v případě, že se jednalo o podmíněný trest odnětí svobody, který byl vyšší než 3 roky, nebo se jednalo o výkon trestu odnětí svobody, který v součtu nebyl vyšší než 5 roků.
C) - za 6 roků (tj. 2 měsíce IRL) v případě, že se jednalo o výkon trestu odnětí svobody, který v součtu nebyl vyšší než 10 roků.
D) - za 10 roků (tj. 3 měsíce IRL) v případě, že se jednalo o výkon trestu odnětí svobody, který v součtu nebyl vyšší než 30 roků.

______________________________________________________________________________________________

§ 55.
Výmaz rejstříku trestů II.

Občan státu San Andreas s vědomím, že je jen na posouzení státního soudu zdali výmaz provede, doručí žádost o výmaz rejstříku trestů na státní soud, přičemž ten si může vyžádat další dokumenty pro rozhodnutí v této věci.

______________________________________________________________________________________________

§ 56.
Výmaz rejstříku trestů III.

Státní soud v případě vyhovění žádosti o výmaz rejstříku trestů provede bez odkladu výmaz z rejstříku trestů žadatele, nebo tento úkon přikáže státní ozbrojené složce. Na žadatele je od vyhovění žádosti až do doby případného dalšího zápisu v rejstříku trestů hleděno z pohledu práva jako na netrestaného a v případě jeho žádosti o výpis z rejstříku trestů mu bude vydán záznam “bez záznamu v rejstříku trestů". Občan může za svůj život získat pouze jedno vyhovění žádosti o výmaz rejstříku trestů od státního soudu.

______________________________________________________________________________________________

§ 57.
Výmaz rejstříku trestů IV.

V případě že je žádost o výmaz z rejstříku trestů státním soudem zamítnuta, tento bez odkladu informuje žadatele. Novou žádost o výmaz z rejstříku trestů může žadatel podat po uplynutí 3 roků //tj. 1 měsíc IRL// od datumu zamítnutí poslední žádosti.

______________________________________________________________________________________________

§ 58.
Výmaz rejstříku trestů V.

V případě nesouhlasu s výrokem státního soudu o výmazu či nevýmazu z rejstříku trestů je odvolací instancí vrchní soud. Možnost námitky k vrchnímu soudu mají i státní ozbrojené složky.

______________________________________________________________________________________________

Část třetí - působnost státního zastupitelství

______________________________________________________________________________________________

§ 59.
Povinnosti státního zástupce

Státní zástupce je při výkonu své funkce povinen odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady, které Ústava a tento zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví; zejména je povinen chránit veřejný zájem, postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, jehož důsledkem by mohlo být porušení některé z těchto povinností, musí odmítnout.

______________________________________________________________________________________________

§ 60.
Pravomoci státního zástupce

Státní zástupce může uložit státní ozbrojené složce provedení takových úkonů, které je státní ozbrojená složka oprávněna provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele. K prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je dále oprávněno:
A) Vyžadovat od státní ozbrojené složky spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení.
B) Odejmout kteroukoliv věc ve smyslu tohoto paragrafu státní ozbrojené složce a učinit opatření, aby daná věc byla přikázána jiné státní ozbrojené složce.
C) Dočasně odložit zahájení trestního stíhání.

______________________________________________________________________________________________


Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 18.1.2020 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 11. Ledna 2020 v 21:37.
John Bryant
Governor of San Andreas

Zákon podepsán dne 11. Ledna v 21:37.
John Bryant
Governor of San Andreas
stigur stigur      24973x      1
Reakce od Miiichall Upraveno: 2x | Poslední úprava: 26.02.2020 13:13
25.02.2020 23:54

.

Miiichall