[LAW] The Penal Code of The State of San Andreas

od stigur stigur upraveno 246x naposledy před 2 týdny
21.10.2019 12:49

img


The Penal Code of The State of San Andreas

Autor: John Bryant

Novelizace: Diego Torres, Jacob Spark

ZÁKON Č. 002-19

The Penal Code of The State of San Andreas of 2019.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I. - ZÁKLADNÍ DEFINICE
§1 Preambule
§2 Působnost trestního zákona
§3 Základy trestní odpovědnosti
§4 Úřední osoba
§5 Zánik trestnosti činu
§6 Zločin v organizaci či skupině


ČÁST 2 - PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A TRESTY

HLAVA I. - ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
§7 Ublížení na zdraví
§8 Rvačka
§9 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
§10 Zabití
§11 Pokus o vraždu
§12 Vražda


HLAVA II. - ČINY PROTI SVOBODĚ A SOUKROMÍ
§13 Obchodování s lidmi
§14 Omezování nebo zbavení osobní svobody
§15 Vyhrožování
§16 Vydírání
§17 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
§18 Zneužití pravomoci
§19 Pomluva
§20 Narušení občanského soužití
§21 StalkingHLAVA III. - ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI
§22 Nemravné chování na veřejnosti
§23 Prostituce bez licence
§24 Znásilnění


HLAVA IV. - ČINY PROTI MAJETKU
§25 Krádež
§26 Loupež
§27 Nedovolené používání vozidla
§28 Zpronevěra
§29 Neoprávněný vstup
§30 Podvod
§31 Smluvní podvod
§32 Vandalismus
§33 Žhářství


HLAVA V. - ČINY PROTI BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
§34 Zavinění dopravní nehody
§35 Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
§36 Řízení pod vlivem omamných a psychotropních látek
§37 Překročení rychlostního limitu
§38 Držení hovorového nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy
§39 Řízení vozidla bez použití bezpečnostních prvků
§40 Řízení technicky nezpůsobilého vozidla
§41 Převážení nepovoleného počtu osob
§42 Nerespektování dopravního značení
§43 Zneužití zvukové výstrahy vozidla


HLAVA VI. - ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
§44 Obecné ohrožení
§45 Neposkytnutí první pomoci
§46 Nedovolené ozbrojování
§47 Delikty na úseku zbraní a střeliva
§48 Výroba drog
§49 Pěstování marihuany
§50 Držení drog
§51 Držení marihuany
§52 Dealing a prodej


HLAVA VII. - TRESTNÉ ČINY PROTI SPRAVEDLNOSTI A STÁTU
§53 Korupce
§54 Nezaplacení pokuty
§55 Opovrhování soudem
§56 Maření omezení
§57 Ovlivňování spravedlnosti
§58 Útěk
§59 Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
§60 Vyhýbání se spravedlnosti
§61 Zneužití tísňové linky
§62 Zahalování


HLAVA VIII. - ČINY PROTI POŽÁRNÍ OCHRANĚ
§63 Zamezení v inspekci LSFD
§64 Manipulace s cigaretami v zakázaném místě
§65 Manipulace s otevřeným ohněm v zakázaném místě
§66 Ohrožení požární bezpečnosti
§67 Nedostatečné požární vybavení a požární bezpečnosti


HLAVA IX. - ČINY PROTI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§68 Pytláctví
§69 Nezodpovědný lov


______________________________________________________________________________________________


ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ

______________________________________________________________________________________________

HLAVA I. - ZÁKLADNÍ DEFINICE§1 Preambule
Tento zákon je základním předpisem trestního práva. Stanoví, které chování je protiprávní, a jak za něj bude pachatel potrestán.


§2 Působnost trestního zákona
Dle tohoto zákona se posuzuje trestnost činů, jejich přípravy a pokusu. Vztahuje se pouze na jednání spáchané na území republiky San Andreas, vyjma případů protiprávní činnosti, k jejíchž trestnímu stíhání je republika San Andreas vázána na podkladě mezinárodní smlouv.


§3 Základy trestní odpovědnosti
a) Trestně odpovědná je každá osoba ve věku minimálně 14 let, která se pohybuje na území republiky San Andreas, je v době spáchání trestného činu příčetná a nejedná v krajní nouzi či nutné obraně.
b) Příčetností se rozumí schopnost rozpoznat protiprávnost spáchaného činu v době spáchání. O příčetnosti vždy rozhoduje soudem stanovená osoba.
c) Přestupkem je protiprávní čin, který tento zákon označuje za přestupek.
d) Trestným činem je protiprávní čin, který tento zákon označuje za trestný čin.
e) Pokus, příprava či spolupachatelství jsou trestné tak jako dokonaný protiprávní čin.


§4 Úřední osoba
Úřední osobou je pro účely tohoto zákona rozuměn příslušník státní ozbrojené složky dle zák. č. 6/2019, dále pak soudci, státní zástupci a členové vlády, komisaři a senátoři státu San Andreas.


§5 Zánik trestnosti činu
Trestnost činu může zaniknout v případě
a) nutné obrany - kdo v rámci nutné obrany sebe, či osoby jiné, užije proti jinému násilí, případně útočníka usmrtí, pozbývá trestní odpovědnosti za toto jednání. Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
b) krajní nouze - kdo v rámci krajní nouze při ohrožení života či zdraví osoby své, či jiné, spáchá trestný čin či přestupek majetkového charakteru, pozbývá trestní odpovědnosti za toto jednání. Ohrožení života či zdraví musí být přímé a zdravotní péče neodkladná.


§6 Zločin v organizaci či skupině
Kdo se dopustí dlouhodobé trestné činnosti v hierarchicky uspořádané organizaci či skupině
a) je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 15 let po doživotí.
b) v případě naplnění skutkové podstaty § 9, § 11, § 12, § 13, § 18 nebo § 57, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody na doživotí.


______________________________________________________________________________________________


ČÁST 2 - PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A TRESTY

______________________________________________________________________________________________

HLAVA I. - ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ


§7 Ublížení na zdraví
Zranění osoby, či pokus o zranění osoby
a) bez použití zbraně, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 2.000$.
b) neúmyslně, je trestný čin, který se trestá se odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
c) úmyslně a zbraní jinou než střelnou, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
d) úmyslně a zbraní střelnou, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 5 let do 10 let.
e) úmyslně a zbraní proti úřední osobě, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 5 let do 15 let.


§8 Rvačka
Úmyslné vzájemné ublížení na zdraví více osobami najednou je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 2.000$.


§9 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
Kruté či jiné zacházení působící jinému tělesné nebo duševní utrpení je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 15 let.


§10 Zabití
Neúmyslné usmrcení osoby v silném rozrušení, strachu, úleku, zmatku (a)nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.


§11 Pokus o vraždu
Plánování či neúspěšně plánovaný a úmyslný pokus o usmrcení jiné osoby je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 25 let po doživotí.


§12 Vražda
a) Úmyslné usmrcení jiné osoby je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 25 let po doživotí.
b) Úmyslné a plánované usmrcení jiné osoby je trestný čin, který se trestá odnětím svobody na doživotí.

______________________________________________________________________________________________

HLAVA II. - ČINY PROTI SVOBODĚ A SOUKROMÍ


§13 Obchodování s lidmi
Úmyslné odepření osobních svobod jedné nebo více osob za účelem jejich prodeje, nákupu či zneužití k nucené práci nebo poskytování služeb je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.


§14 Omezování nebo zbavení osobní svobody
Nezákonné bránění či zamezení osobě ve volném pohybu, manipulace s touto osobou
a) je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
b) za účelem zisku, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.
c) zaměstnanců státních institucí z důvodu výkonu povolání je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 5 do 15 let.


§15 Vyhrožování
Vyhrožování usmrcením, těžkou újmou na zdraví či majetku, takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu druhého a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 5.000$.
b) s cílem působit na úřední osobu, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§16 Vydírání
Použití násilí, případně pohrůžky násilí či jiné těžké újmy na právech druhého tak, že je donucen
něco konat, opomenout nebo strpět je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§17 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Neoprávněné zveřejnění, sdělení, zpřístupnění či přisvojení osobních údajů
a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 10.000 $.
b) zaměstnancem státem zřízené instituce v souvislosti se svým povoláním, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.


§18 Zneužití pravomoci
Sjednání či poskytnutí výhody nebo ústupku, překročení pravomocí, nevykonání své zákonné povinnosti dle z.č. 006-19, napomáhání v nebo k protiprávní činnosti, nebo nátlak na druhého, a to v rámci zneužití svého postavení nebo funkce vůči státu či veřejnosti je trestný čin, který se trestá:
a) odnětím svobody od 5 let do 20 let;
b) v případě, že v důsledku tohoto jednání dojde k těžké újmě na zdraví,se trestá odnětím svobody od 20 let po doživotí.


§19 Pomluva
Záměrné a vědomé rozšíření nepravdy o jiné osobě či společnosti
a) v úmyslu způsobit majetkovou škodu nebo společenské znevážení je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 10.000$.
b) v úmyslu způsobit trestní stíhání je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§20 Narušení občanského soužití
Hrubé narušení občanského soužití je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 5.000$.


§21 Stalking
Opakované sledování a obtěžování jiné osoby je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.

______________________________________________________________________________________________

HLAVA III. - ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI


§22 Nemravné chování na veřejnosti
Obnažování nebo pohlavní styk na veřejnosti je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 5.000$.


§23 Prostituce bez licence
Vědomé poskytnutí nebo sjednání sexuálních služeb za úplatu nebo jinou protihodnotu aniž by osoba byla držitelem licence, či zaměstnancem držitele licence BSC-69 je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 50.000$.


§24 Znásilnění
Pohlavní styk, jiná obdobná sexuální aktivita, či sexuální nátlak proti vůli jiné osoby
a) je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 3 let do 15 let.
b) způsobí-li těžkou újmu na zdraví, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 15 let do 20 let.

______________________________________________________________________________________________

HLAVA IV. - ČINY PROTI MAJETKU


§25 Krádež
Přisvojení si cizí věci za účelem osobního obohacení
a) v hodnotě do 20.000$ je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 5.000$.
b) v hodnotě od 20.001$ do 200.000$ je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
c) v hodnotě od 200.001$ je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.


§26 Loupež
Získání cizí věci násilím či pohrůžkou násilí je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.


§ 27 Nedovolené používání vozidla
Vloupání se do vozidla nebo zmocnění se vozidla bez ohledu na hodnotu je přestupek, který se trestá pokutou ve výši až 3.000$.


§28 Zpronevěra
Přisvojení si cizího majetku, svěřených do péče nebo správy.
a) v hodnotě do 20.000$ je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 5.000$.
b) v hodnotě od 20.001$ do 200.000$ je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
c) v hodnotě od 200.001$ je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.


§29 Neoprávněný vstup
Neoprávněné vniknutí do uzavřeného prostoru, na pozemek, či do nemovitosti
a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 5.000 $.
b) opakovaně je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let nebo peněžitým trestem ve výši do 5.000 $.
c) s překonáním překážky je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.
d) státních institucí je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 5 let do 10 let.


§30 Podvod
Uvedení v omyl nebo využití nevědomosti k získání prospěchu či obohacení
a) v pracovněprávním vztahu je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 20.000 $.
b) je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
c) s úmyslem poškodit výdělečnou činnost dle z.č. 006-20 je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.
d) s úmyslem předstírat příslušnost ke státní složce je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 5 let do 15 let.


§31 Smluvní podvod
Uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů a nebo zamlčení podstatných údajů při sjednání smlouvy je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let nebo peněžitým trestem ve výši do 10.000 $.


§32 Vandalismus
Svévolné poškozování a ničení veřejného či soukromého majetku a způsobení
a) škody v hodnotě do 20.000 $ je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 5.000 $.
b) škody v hodnotě od 20.001 $ je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§33 Žhářství
Úmyslné založení požáru je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.

______________________________________________________________________________________________

HLAVA V. - ČINY PROTI BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU


§34 Zavinění dopravní nehody
Zavinění dopravní nehody
a) bez zranění je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 1.000 $.
b) se zraněním jiné osoby je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 10.000 $.
c) s těžkou újmou na zdraví jiné osoby je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let a odebráním všech řidičských oprávnění.
d) pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let, pokutou ve výši do 10.000 $ a odebráním řidičského oprávnění.


§35 Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
Řízení vozidla bez příslušného oprávnění
a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výši až 3.000$.
b) je trestný čin pokud k němu došlo opakovaně v krátké době // 14 dní IRL //, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.§36 Řízení pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 5.000 $ a odebráním řidičského oprávnění.


§37 Překročení rychlostního limitu
Překročení nejvyšší povolené rychlosti
a) do 15 mph je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 500$.
b) od 16 mph do 30 mph je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 1.000$.
c) od 31 mph je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 2.000$ a odebráním řidičského oprávnění.
Povolené překročení rychlostního limitu při předjíždění druhého vozidla je 5 mph.


§38 Držení hovorového nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy
Manipulování s hovorovým nebo jiným komunikačním zařízením během řízení vozidla, pokud se nejedná o úřední osoby při výkonu povolání, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 200$.


§39 Řízení vozidla bez použití bezpečnostních prvků
Řízení vozidla
a) kategorie A bez přilby nebo kategorie B, C a D bez použití bezpečnostních pásů je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 500$.
b) s nedostatečným osvětlením je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 400$. Tohoto přestupku se může dopustit pouze řidič vozidla.


§40 Řízení technicky nezpůsobilého vozidla
Řízení vozidla, které nepodléhá technickým požadavkům na provoz na pozemních komunikacích dle z. č. 001-20 je přestupek, který se trestá pokutou ve výši od 2.000 $ do 25.000 $.


§41 Převážení nepovoleného počtu osob
Převážení více osob než k čemuž je vozidlo technicky přizpůsobeno je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 1.000$.


§42 Nerespektování dopravního značení
Porušení pravidel silničního provozu stanovených značkami, světelnými signály a značením na vozovce je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 5.000$.§43 Zneužití zvukové výstrahy vozidla
Využívání zvukové výstrahy vozidla v rozporu s jejím účelem je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 200$.

______________________________________________________________________________________________

HLAVA VI. - ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ


§44 Obecné ohrožení
Vydání pěti a více osob v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví
a) pokud k němu došlo při řízení vozidla je přestupek, který se trestá pokutou ve výši až 3.000$.
b) pokud k němu došlo střelnou či jinou zbraní je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§45 Neposkytnutí první pomoci
Neposkytnutí první pomoci nebo ujetí od místa nehody je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§46 Nedovolené ozbrojování
Vlastnictví a užívání zbraně, výbušniny nebo střeliva či jeho zprostředkování bez příslušného oprávnění dle z. č. 005-20
a) je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 15 let nebo peněžitým trestem ve výši do 10.000 $.
b) za účelem prodeje a distribuce v množství větším než zanedbatelným, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 20 let po doživotí.


§47 Delikty na úseku zbraní a střeliva
Porušení předpisu stanoveného v zák. č. 005-20 nespadající pod §46 je přestupek který se trestá pokutou ve výši do 10.000$.


§48 Výroba drog
Nelegální výroba nebo pěstování léků, látek a chemických látek A, B, C, D, E s výjimkou marihuany
a) do 100 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let nebo peněžitým trestem ve výši do 10.000 $ a zabavením věcí k výrobě či pěstování.
b) od 50 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let, pokutou ve výši do 50.000$ a zabavením věcí k výrobě či pěstování.
c) od 1.000 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 10 let po doživotí, pokutou ve výši do 500.000$ a zabavením věcí k výrobě či pěstování.


§49 Pěstování marihuany
Nelegální pěstování a zpracování marihuany
a) do 100 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let nebo pokutou ve výši do 10.000$ a zabavením věcí k výrobě či pěstování.
b) od 100 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let, pokutou ve výši do 50.000$ a zabavením věcí k výrobě či pěstování.
c) od 2.000 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 10 let po doživotí, pokutou ve výši do 500.000$ a zabavením věcí k výrobě či pěstování.


§50 Držení drog
Nelegální držení léků, látek a chemických látek kategorie A, B, C, D, E s výjimkou marihuany
a) do 5 gramů je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 500$ a zabavením.
b) od 5 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let nebo peněžitým trestem ve výši do 5.000 $, a zabavením.
c) od 50 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 do 10 let a pokutou ve výši 25.000$ a zabavením.
d) od 1.000 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 10 let po doživotí, pokutou ve výši do 250.000$ a zabavením.


§51 Držení marihuany
Nelegální držení nebo přechovávání marihuany
a) od 10 gramů do 200 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let nebo peněžitým trestem ve výši do 5.000 $, a zabavením.
b) od 200 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 do 10 let a pokutou ve výši 25.000$ a zabavením.
c) od 2.000 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 10 let po doživotí, pokutou ve výši do 250.000$ a zabavení.


§52 Dealing a prodej
Nelegální distribuování a prodej léků, látek a chemických látek kategorie A, B, C, D, E
a) do 50 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 do 5 let nebo peněžitým trestem ve výši do 10.000$ a zabavením.
b) od 50 gramů do 1.000 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 5 do 20 let a pokutou ve výši do 100.000$ a zabavením.
c) od 1.000 gramů je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 20 let po doživotí, pokutou ve výši do 1.000.000$ a zabavením.
d) od 5 gramů a zároveň je pachatel zaměstnancem státem zřizované organizace je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 5 let po doživotí.

______________________________________________________________________________________________

HLAVA VII. - TRESTNÉ ČINY PROTI SPRAVEDLNOSTI A STÁTU


§53 Korupce
Přijetí, nabídnutí, slíbení nebo žádání úplatku je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.


§54 Nezaplacení pokuty
Nezaplacení pokuty či poplatku přiděleného státní institucí státu San Andreas do 14-ti dnů od rozhodnutí v celkové výši
a) do 20.000$ je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 5.000$.
b) od 20.001$ do 200.000$ je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
c) od 200.001$ je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.
Vykonáním trestu odnětí svobody dle písmene b) a c) odpadá povinnost uhradit pokutu.§55 Opovrhování soudem
Úmyslné vyrušování během jednání soudu, nerespektování soudního řádu či přísahy, nerespektování nařízení, příkazu či rozhodnutí soudu je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let nebo peněžitým trestem ve výši do 100.000 $.


§56 Maření omezení
Útěk mimo prostory, určené k výkonu trestu, vazby či zadržení, je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§57 Ovlivňování spravedlnosti
Úmyslné ovlivňování účastníků řízení či skutečností důležitých pro rozhodnutí dle §43 nebo §44 z.č. 006/2019 je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 10 let.


§58 Útěk
Unikání před příslušníky státních ozbrojených složek přes výzvu k zanechání protiprávního jednání je
a) přestupek který se trestá pokutou ve výši do 3.000 $.
b) trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let, pokud se jej osoba dopustí v přímém souběhu s dalším tr. činem.
V případě, že se útěku dopustí řidič vozidla, může mu být odebráno příslušné řidičské oprávnění.


§59 Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
Neuposlechnutí zákonné výzvy či nařízení úřední osoby či státní instituce je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 3.000 $.


§60 Vyhýbání se spravedlnosti
Úmyslné vyhýbání se trestu je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§61 Zneužití tísňové linky
Záměrné telefonáty či SMS na tísňovou linku aniž by byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek je přestupek, který se trestá pokutou do 10.000$.


§62 Zahalování
Zakázané zahalování obličeje na veřejných shromážděních je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 1.000$.

______________________________________________________________________________________________

HLAVA VIII. - ČINY PROTI POŽÁRNÍ OCHRANĚ


§63 Zamezení v inspekci LSFD
Vměšování se nebo bránění průběhu inspekce, nevpuštění do budovy, neposkytnutí informací, podání nepravdivých informací nebo odmítnutí identifikace osoby při inspekci, neuposlechnutí pověřené osoby LSFD, která provádí inspekci je přestupek, který se trestá pokutou až do výše 50.000$, ve vážnějších případech i odebráním licence P-17.


§64 Manipulace s cigaretami v zakázaném místě
Kouření cigaret ve veřejné budově mimo vyhrazená místa, ve stanu nebo v bezprostřední blízkosti stanu, který je umístěn ve veřejných parcích, lesích a chráněných oblastech nebo v místě kde je kouření zakázáno je přestupek, který se trestá pokutou ve výši až 2000$.


§65 Manipulace s otevřeným ohněm v zakázaném místě
Porušení zákazu manipulace s otevřeným ohněm
a) v oblasti 200 stop v okolí čerpacích stanic
b) ve formě úpravy či opravy vozidla v oblasti 50 stop v okolí čerpacích stanic
c) ve formě otevřeného ohniště ve veřejných parcích, lesích, lesních cestách, okrajích lesa nebo ve chráněných oblastech
d) ve veřejných budovách
je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 2 000$.


§66 Ohrožení požární bezpečnosti
Blokování přístupu k hydrantům, vodovodu, kanalizaci, hlavním uzávěrům, oknům, požárním východům či schodištím a jiným, či bránění ve funkci vozidlem, stavebním materiálem, či jiným předmětem je přestupek, který se trestá pokutou ve výši od 2.000$ do 5.000$.


§67 Nedostatečné požární vybavení a požární bezpečnost
Pokud budova nemá platnou dokumentaci o požární ochraně dle zákona The Fire Protection Act of 2020 jedná se o přestupek, který se trestá pokutou až do výše 50.000$ a odebráním licence P-17.

______________________________________________________________________________________________

Hlava IX. - ČINY PROTI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


§68 Pytláctví
a) usmrcení lovné zvěře bez povolení k lovu, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 2.500 $.
b) usmrcení více jak 5 kusů lovné zvěře bez povolení k lovu, je trestný čin který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 3 let.
c) zranění či pokus o usmrcení lovné zvěře bez povolení k lovu, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 2.000 $.
d) usmrcení chráněné zvěře , je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 2.500 $ a odebráním povolení k lovu.
e) usmrcení více jak 3 kusů chráněné zvěře , je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
f) lovení zvěře mimo oblasti k tomu určené dle vyhlášek je přestupek, který se trestá pokutou do 3.000 $.


§69 Nezodpovědný lov
Nezodpovědný lov je trestán
a) usmrcení nebo pokus o usmrcení zvěře jinou zbraní než loveckou je přestupek, který se trestá pokutou do 3.500 $.
b) lov a usmrcení zvěře bez účelu získání masa, kůže či jiného produktu, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 1.200 $ a odebráním povolení k lovu.
c) Lovení směrem k obytné části je přestupek, který se trestá pokutou do 5.000 $.
d) Lovení bez reflexních prvků je přestupek, který se trestá pokutou do 500 $.


______________________________________________________________________________________________


HLAVA X. - ČINY PROTI BEZPEČNOSTI LETECKÉHO PROVOZU


§70 Zavinění letecké nehody
Zavinění letecké nehody dle § 39 z.č. 001-22
a) bez zranění je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 3.000 $.
b) se zraněním jiné osoby je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 10.000 $.
c) s těžkou újmou na zdraví jiné osoby je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.
c) pod vlivem omamné nebo psychotropní látky je trestný čin, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let, pokutou ve výši do 10.000 $ a odebráním leteckého oprávnění.


§71 Pilotování letadla bez oprávnění
Pilotování letadla bez leteckého oprávnění, typové zkoušky nebo neplatným přezkoušením dle § 42 z.č. 001-22
a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 3.000$.
b) je trestný čin pokud k němu došlo opakovaně v krátké době // 14 dní IRL //, který se trestá odnětím svobody od 1 roku do 5 let.


§72 Užívání letadla s neplatnou technickou prohlídkou
Pilotování letadla s neplatnou nebo propadlou leteckou prohlídkou dle § 43 z.č. 001-22.
a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 3.000 $ pro pilota a pokutou ve výši do 20.000 $ pro provozovatele letadla.
b) je přestupek, pokud k němu došlo opakovaně v krátké době // 14 dní IRL //, který se trestá pokutou ve výši do 10.000 $ a odebráním leteckého oprávnění


§73 Pilotování pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek
Pilotování pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky dle § 5 z.č. 001-22
a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výš do 5.000 $ a odebráním leteckého oprávnění.


§74 Let v nižší hladině
Let v nižší letové hladině než dle § 17 z.č. 001-22
a) do 300 ft je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 2000$
b) od 300 ft do 200 ft je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 4000$
c) pod 200ft je přestupek, který se trestá pokutou ve výši 8.000$ a odebráním leteckého oprávnění.


§75 Narušení bezletové zóny
Narušení bezletové zóny dle § 20 z.č. 001-22
a) s přiblížením na méně než 1 míli, je přestupek, který se trestná pokutou ve výši do 1.000 $
b) s okamžitým opuštěním, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 2.000 $.
c) s průletem, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 4.000 $.
d) opakovaně v období 1 měsíce, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 20.000 $ a odebráním leteckého oprávnění na dobu 1 měsíce.


§76 Provádění leteckých prací
Provádění leteckých prací bez potřebného povolení a pilotního průkazu dle § 28 z.č. 001-22.
a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 4.000 $
b) opakovaně, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 8.000 $ pro pilota a pokutou ve výši do 25.000 $ pro provozovatele letadla.


§77 Nepovolený počet přepravovaných osob
Let ve kterém dojde k přepravě více osob než dle § 40 z.č. 001-22
a) je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 2.000 $.
b) pokud k němu došlo opakovaně, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 8.000 $ a odebráním leteckého oprávnění pro pilota a pokutou ve výši do 25.000 $ pro provozovatele letadla.
c) se způsobením letecké nehody, je přestupek, který se trestá pokutou ve výši do 15.000 $ a odebráním leteckého oprávnění pro pilota a pokutou ve výši do 40.000 $ pro provozovatele letadla.


______________________________________________________________________________________________Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (tj. 17.12.2021 v 18:43.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 10. prosince 2021 v 20:00.
Isabella Harper
Governor of San Andreas

Zákon podepsán dne 10. prosince 2021 v 22:22
Isabella Harper
Governor of San Andreas


______________________________________________________________________________________________

stigur stigur      71384x      0