[LAW] The Profitable Activities Act of 2020

Od stigur stigur Upraveno: 41x | Poslední úprava: 03.07.2023 19:18
11.01.2020 21:37

img


The Profitable Activities Act of 2020

Autor: Andrew Glouberman

Novelizoval: Diego Torres, Richard Legette, Emma Foster

ZÁKON Č. 006-20

The Profitable Activities Act of 2020 stanovuje standardy pro založení, provozování, ukončení výdělečné činnosti.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice

A) Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
B) Fyzická osoba je člověk, jako jednotlivec. Je svéprávný a způsobilý k právním úkonům, v obchodních vztazích se termín fyzická osoba obvykle používá k odlišení podnikající osoby (Self Employment, Business Employment) od osob v běžném slova smyslu (lidé, občané) a od podnikajících společností (právnické osoby).
C) Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba jako celek je schopná vlastním jménem vstupovat do právních vztahů a brát na sebe práva a povinnosti.
D) Samostatně výdělečná činnost je činnost fyzické osoby na základě státem vydaných licencí a oprávnění k takové činnosti.
E) Vlastní je většinový vlastník právnické osoby Limited Liability Company nebo Partnership Company nebo je jím osoba, na kterou v průběhu fungování jsou převedena vlastnická práva.
F) Spoluvlastník je druhotný vlastník, který disponuje všemi vlastnickými právy jako vlastník.
G) Představenstvo je hlavní obchodní a rozhodovací orgán, kterému u Incorporated Company přísluší rozhodování o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
H) Předseda představenstva je člen představenstva Incorporated Company, který byl do své funkce dosazen dozorčí radou při založení společnosti a nebo byl v průběhu fungování společnosti do funkce Předsedy představenstva dosazen hlasováním představenstva.
CH) Člen představenstva je člen hlavního obchodního a rozhodovacího orgánu u Incorporated Company, kterému přísluší hlasování o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
I) Zastupující člen představenstva je občan státu San Andreas, který byl členem představenstva dosazen do představenstva Incorporated Company, nemá však hlasovací právo, může mu však být uděleno členem představenstva v době jeho nepřítomnosti.
J) Valná hromada jsou podílový vlastníci, kteří mají pravomoc účastnit se schůzí představenstva Incorporated Company.
K) Dozorčí rada je kontrolní orgán státu San Andreas tvořený výhradně funkcionáři San Andreas State Governmentu, který kontroluje hospodaření, interní správu a dodržování platných zákonů a vyhlášek společností.
L) Bankrot je finanční stav občana státu San Andreas nebo Self Employment, Business Employment, Incorporated Company, Limited Liability Company nebo Partnership Company, při kterém samostatně hlavní rozhodující orgán není schopen financovat vlastní náklady a provoz vlastní výdělečné činnosti.
M) Půjčka představuje poskytnutí peněz na určité dohodnuté období a je zpravidla v průběhu tohoto období pravidelně splácena v dohodnutých splátkách.
N) Výnos výdělečné činnosti jsou peněžní částky, které výdělečná činnost získala z veškerých svých činností za určité období.
O) Výsledek hospodaření je v ekonomice a účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady výdělečné činnosti a představuje tak zisk nebo ztrátu výdělečné činnosti za určité období.
P) Náklad je spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené s výdejem peněz.
Q) Základní kapitál tvoří část vlastního kapitálu výdělečné činnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků výdělečné činnosti do výdělečné činnosti. Základní kapitál se tvoří při založení výdělečné činnosti.
R) Vyvlastnění je státem nařízený převod soukromého majetku do majetku státu San Andreas.
S) Správce majetku, je fyzická osoba, která zodpovídá za správu, údržbu daného majetku a všech náležitostí.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Typy výdělečných činností

A) Self Employment je jeden ze dvou druhů samostatně výdělečných činností, ve které je občan státu San Andreas samostatně výdělečně činný bez možnosti zaměstnávat jiné osoby.
B) Business Employment je jeden ze dvou druhů samostatně výdělečných činností, ve které je občan státu San Andreas samostatně výdělečně činný s možností zaměstnávat až 5 osob.
C) Incorporated Company (zkratka Inc.) je obchodní kapitálovou společností jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet podílů o určité nominální hodnotě. Obchodní jméno musí obsahovat zkratku “Inc.”. Incorporated Company je ze zákona právnickou osobou.
D) Limited Liability Company (zkratka LLC) je obchodní kapitálová společnost. Základní kapitál společnosti je minimálně 10.000$. Obchodní jméno musí obsahovat zkratku “LLC.”. Limited Liability Company je ze zákona právnickou osobou.
E) Partnership Company je obchodní společností, jejíž založení je podmíněno dvěma až čtyřmi zakládajícími členy, kteří do kapitálu společnosti dohromady vloží minimálně 20.000$. Podíl společnosti je mezi majiteli rozdělen procentuálně. Obchodní jméno musí obsahovat zkratku “PS”. Partnership Company je ze zákona právnickou osobou.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Povinnosti Self Employment, Business Employment, Incorporated Company, Limited Liability Company a Partnership Company v průběhu provozování činnosti

A) Výdělečné činnosti jsou povinny udržovat svá licenční oprávnění a jiná povolení platná.
B) Výdělečné činnosti nesmí své licenční oprávnění převádět na jiné výdělečné činnosti.
C) Incorporated Company je povinna dodržovat zákonem stanovené termíny pro vyplácení dividend dozorčí radě.
D) Partnership Company je povinna dodržovat vyplácení smluvně určeného podílu majitelům.
E) Výdělečné činnosti jsou povinny informovat SEC o aktuálním čísle firemního bankovního účtu.

______________________________________________________________________________________________

§ 4.
Podmínky pro založení Self Employment

A) Občan státu San Andreas je oprávněn k založení Self Employment v případě, že
1a) v den založení Self Employment dosáhl věkové hranice 18 let,
2a) nebyl zbaven svéprávnosti,
3a) uhradí San Andreas State Government jednorázový poplatek 3.000$,
4a) není majitelem Business Employment, Limited Liability Company nebo Partnership Company a není předsedou představenstva Incorporated Company, které se týkají oblasti, ve které hodlá provozovat Self Employment,
5a) v uplynulých dvou měsících nevyhlásil bankrot.

______________________________________________________________________________________________

§ 5.
Podmínky pro ukončení Self Employment občanem státu San Andreas

A) Samostatně výdělečný občan státu San Andreas má možnost ukončit Self Employment v případě, že
1a) samostatně výdělečný občan státu San Andreas nevyhlásil bankrot na svou osobu.
2a) samostatně výdělečný občan státu San Andreas neohrozí zájmy státu v dané oblasti.
3a) samostatně výdělečný občan státu San Andreas není trestně stíhán za aktivity spojené se Self Employment.

______________________________________________________________________________________________

§ 6.
Podmínky pro ukončení Self Employment státem San Andreas

A) Stát San Andreas je oprávněn k ukončení Self Employment v případě, že
1a) v průběhu fungování Self Employment ztratí samostatně výdělečný občan státu San Andreas svéprávnost,
2a) v průběhu fungování Self Employment bude samostatně výdělečný občan státu San Andreas trestně stíhaný za aktivity spojené se Self Employment,
2a) v průběhu fungování Self Employment vyhlásí samostatně výdělečný občan státu San Andreas osobní bankrot,
4a) v průběhu fungování Self Employment ohrozí samostatně výdělečný občan státu San Andreas fungování a bezpečnost státu San Andreas,
5a) v průběhu fungování Self Employment samostatně výdělečný občan státu San Andreas zemře.
6a) v průběhu fungování Self Employment nebude společnost mít obnovené licence více jak 60 dní.

______________________________________________________________________________________________

§ 7.
Podmínky pro založení Business Employment

A) Samostatně výdělečný občan státu San Andreas je oprávněn k založení Business Employment v případě, že
1a) v den založení Business Employment dosáhl věkové hranice 18 let,
2a) nebyl zbaven svéprávnosti,
3a) uhradí San Andreas State Government jednorázový poplatek 10.000$,
4a) není majitelem Self Employment, Limited Liability Company nebo Partnership Company a není předsedou představenstva Incorporated Company, které se týkají oblasti, ve které hodlá provozovat Business Employment,
5a) v uplynulých dvou měsících nevyhlásil bankrot.

______________________________________________________________________________________________

§ 8.
Podmínky pro ukončení Business Employment občanem státu San Andreas

A) Samostatně výdělečný občan státu San Andreas má možnost ukončit Business Employment v případě, že
1a) samostatně výdělečný občan státu San Andreas nevyhlásil bankrot na svou osobu,
2a) samostatně výdělečný občan státu San Andreas neohrozí zájmy státu v dané oblasti,
3a) samostatně výdělečný občan státu San Andreas není trestně stíhán za aktivity spojené s Business Employment,
4a) samostatně výdělečný občan státu San Andreas ohlásí ukončení Business Employment všem svým zaměstnancům minimálně 14 dnů předem.

______________________________________________________________________________________________

§ 9.
Podmínky pro ukončení Business Employment státem San Andreas

1a) v průběhu fungování Business Employment ztratí samostatně výdělečný občan státu San Andreas svéprávnost,
2a) v průběhu fungování Business Employment bude samostatně výdělečný občan státu San Andreas trestně stíhaný za aktivity spojené s Business Employment,
3a) v průběhu fungování Business Employment vyhlásí samostatně výdělečný občan státu San Andreas osobní bankrot,
4a) v průběhu fungování Business Employment ohrozí samostatně výdělečný občan státu San Andreas fungování a bezpečnost státu San Andreas,
5a) v průběhu fungování Business Employment samostatně výdělečný občan státu San Andreas zemře.
6a) v průběhu fungování Business Employment nebude společnost mít obnovené licence více jak 60 dní.

______________________________________________________________________________________________

§ 10.
Podmínky pro založení Incorporated Company

A) Občan státu San Andreas je oprávněn k založení Incorporated Company v případě, že
1a) při zakládání Incorporated Company vloží do společnosti majetek nebo finanční částku minimálně v hodnotě 250.000$,
2a) v den zakládání Incorporated Company dosáhl věkové hranice 18 let,
3a) nebyl zbaven svéprávnosti,
4a) uhradí San Andreas State Government jednorázový poplatek 50.000$,
5a) v uplynulých dvou měsících nevyhlásil bankrot.
B) Incorporated Company je vlastněna fyzickou osobou či fyzickými osobami.
C) Incorporated Company je povinen vždy do 5. kalendářního dne v měsíci navyšovat kapitál o 5 % ze svého základního kapitálu a o tomto navýšení bude informovat komisi SEC.
D) Incorporated Company je povinen udržovat aktualizované společnosti, které jsou v jejich vlastnictví,správě či ve kterých mají svůj podíl.

______________________________________________________________________________________________

§ 11.
Představenstvo Incorporated Company

A) V čele představenstva Incorporated Company je předseda představenstva Incorporated Company.
B) Předsedou představenstva Incorporated Company je ten, který Incorporated Company založil, nebo mu předsednictví představenstva Incorporated Company bylo svěřeno v průběhu fungování Incorporated Company.
C) Každý člen představenstva Incorporated Company má počet hlasů rovnající se procentnímu podílu vlastnictví Incorporated Company.
D) Členem představenstva Incorporated Company se stává fyzická osoba státu San Andreas vlastnící podíl dané Incorporated Company.
E) Každý člen představenstva Incorporated Company může do představenstva dosadit jednoho zastupujícího člena.
F) Zastupující člen představenstva Incorporated Company má právo volit jen tehdy, když není přítomen člen představenstva Incorporated Company, který jej do funkce dosadil.
G) Představenstvo Incorporated Company se schází na žádost členů představenstva Incorporated Company s majoritním součtem podílu a volí předsedu představenstva Incorporated Company.
H) Za představenstvo Incorporated Company jedná jejím jménem předseda představenstva.

______________________________________________________________________________________________

§ 12.
Valná hromada Incorporated Company

A) Členem valné hromady Incorporated Company je každý vlastník podílu Incorporated Company.
B) Člen valné hromady nemá hlasovací právo na schůzích představenstva Incorporated Company, ale může se jí účastnit.
C) Člen valné hromady navenek nejedná jménem Incorporated Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 13.
Dozorčí rada

A) Členy dozorčí rady jsou osoby jmenované Senátem státu San Andreas.
B) Dozorčí rada dohlíží na zákonné postupy při správě Incorporated Company.
C) Dozorčí rada dohlíží na správu majetku Incorporated Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 14.
Majetkové přiznání

A) Business Employment, Incorporated Company, Limited Liability Company a Partnership Company mají zákonnou povinnost přiznat jakékoliv nabytí majetku, jehož vlastníkem se stane právnická osoba nebo Business Employment.
B) Nově nabytý majetek musí být zapsán k příslušné výdělečné činnosti v registru výdělečných činností do sedmi dnů od podání přiznání.
C) Na majetková přiznání dohlíží dozorčí rada.
D) Za přiznání majetku má každá výdělečná činnost státu San Andreas právo požádat o vrácení až 10 % z kupní částky za každý přiznaný majetek.
E) S přiznaným majetkem nadále nelze obchodovat (=mít z něj další zisk) po dobu 3 měsíců od přiznání.
F) Pokud se přiznaný majetek prodá po uplynutí 3 měsíční lhůty je fyzická osoba nebo právnická osoba vyplatit 25 % daň z prodejní částky státu San Andreas.
G) Na budovy a obytné prostory, ve kterých se vykonává výdělečná činnost, nelze uplatnit vrácení 25 % kupní částky z ceny přiznaného majetku.
H) Majetek k přiznání nesmí být starší než 1 měsíc.
CH) Majetek k přiznání musí být stvrzen kupní smlouvou, která byla úředně ověřená způsobilou osobou s licencí L-76.
I) Přiznaný majetek musí mít svého správce, který bude náležitě zodpovídat za všechny důležité aspekty o správě daného majetku.

______________________________________________________________________________________________

§ 15.
Podmínky ukončení Incorporated Company představenstvem Incorporated Company

A) Představenstvo Incorporated Company je oprávněno k ukončení Incorporated Company v případě, že
1a) Incorporated Company nevyhlásí bankrot,
2a) neohrozí zájmy státu v dané oblasti,
3a) žádný z členů představenstva Incorporated Company není trestně stíhán za aktivity spojené se Incorporated Company,
4a) ohlásilo ukončení Incorporated Company všem svým členům představenstva a zaměstnancům v předstihu 14-ti dnů,
5a) se představenstvo Incorporated Company na ukončení Incorporated Company shodlo většinou hlasů.

______________________________________________________________________________________________

§ 16.
Podmínky pro ukončení Incorporated Company státem San Andreas

A) Stát San Andreas je oprávněn k ukončení Incorporated Company v případě, že
1a) v průběhu fungování Incorporated Company bude předseda představenstva Incorporated Company trestně stíhaný za aktivity spojené s Incorporated Company,
2a) v průběhu fungování Incorporated Company vyhlásí představenstvo Incorporated Company bankrot,
3a) ohrozí fungování a bezpečnost státu San Andreas,
4a) bude dlužná částka státu San Andreas přesahující 50% majetku Incorporated Company.
5a) v průběhu fungování Incorporated Company nebude společnost mít obnovené licence více jak 60 dní.

______________________________________________________________________________________________

§ 17.
Podmínky pro založení Limited Liability Company

A) Fyzická osoba je oprávněna k založení Limited Liability Company v případě, že
1a) v den založení Limited Liability Company dosáhl věkové hranice 18 let,
2a) nebyl zbaven svéprávnosti,
3a) uhradí San Andreas State Government jednorázový poplatek 25.000$,
4a) v uplynulých dvou měsících nevyhlásil bankrot,
5a) vloží do základního kapitálu společnosti minimálně 10.000$.
B) Fyzická osoba je oprávněn být spolumajitelem Limited Liability Company v případě, že
1b) v den nabytí statusu spolumajitel Limited Liability Company dosáhl věkové hranice 18 let,
2b) nebyl zbaven svéprávnosti,
3b) v uplynulých dvou měsících nevyhlásil bankrot.
C) Vlastníkem Limited Liability Company může být fyzická osoba či Incorporated Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 18.
Podmínky pro ukončení Limited Liability Company majitelem

A) Vlastník Limited Liability Company je oprávněn k ukončení Limited Liability Company v případě, že
1a) Limited Liability Company nevyhlásí bankrot,
2a) neohrozí zájmy státu v dané oblasti,
3a) není trestně stíhán za aktivity spojené se Limited Liability Company,
4a) ohlásil ukončení Limited Liability Company všem svým zaměstnancům a spoluvlastníkům minimálně 14 dní předem.

______________________________________________________________________________________________

§ 19.
Podmínky pro ukončení Limited Liability Company státem San Andreas

A) Stát San Andreas je oprávněn k ukončení Limited Liability Company v případě, že
1a) v průběhu fungování Limited Liability Company, kdy vlastník má být nahrazen spoluvlastníkem se neprovedla změna majitele,
2a) v průběhu fungování Limited Liability Company vyhlásí výdělečná činnost bankrot,
3a) v průběhu fungování Limited Liability Company ohrozí výdělečná činnost fungování a bezpečnost státu San Andreas.
4a) v průběhu fungování Limited Liability Company nebude společnost mít obnovené licence více jak 60 dní.

______________________________________________________________________________________________

§ 20.
Podmínky pro založení Partnership Company

A) Fyzické osoby jsou oprávněny k založení Partnership Company v případě, že
1a) v den založení Partnership Company dosáhli všichni zakládající členové věkové hranice 18 let,
2a) nebyli zbaveni svéprávnosti,
3a) každý zakládající člen Partnership Company uhradí San Andreas State Government jednorázovou částku 5.000$,
4a) v uplynulých dvou měsících nevyhlásili bankrot,
5a) počet zakládajících členů musí být nejméně dva, maximálně čtyři.
6a) vloží do základního kapitálu společnosti minimálně 20.000$.

______________________________________________________________________________________________

§ 21.
Podmínky pro změnu majitele Partnership Company

A) Změna stávajícího majitele může být umožněna
1a) v průběhu fungování Partnership Company ztratí jeden z majitelů svéprávnost,
2a) v průběhu fungování Partnership Company vyhlásí jeden z majitelů osobní bankrot,
3a) v průběhu fungování Partnership Company ohrozí jeden z majitelů fungování a bezpečnost státu San Andreas,
4a) v průběhu fungování Partnership Company jeden z majitelů majitelem zemře,

______________________________________________________________________________________________

§ 22.
Podmínky pro ukončení Partnership Company majiteli Partnership Company

A) Majitelé Partnership Company jsou oprávněni k ukončení Partnership Company v případě, že
1a) Partnership Company nevyhlásí bankrot,
2a) neohrozí zájmy státu v dané oblasti,
3a) nejsou trestně stíháni za aktivity spojené s Partnership Company,
4a) všichni majitelé souhlasí o ukončení výdělečné činnosti,
5a) ohlásili ukončení Partnership Company všem svým zaměstnancům v minimálně 14 dní předem.

______________________________________________________________________________________________

§ 23.
Podmínky pro ukončení Partnership Company státem San Andreas

A) Stát San Andreas je oprávněn k ukončení Partnership Company v případě, že
1a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company ztratí svéprávnost a není vyměněn nebo není mu odebrán status majitele,
2a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company bude trestně stíhány za aktivity spojené s Parnership Company a není vyměněn nebo není mu odebrán status majitele,
3a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company stane majitelem Self Employment, která se týká oblasti, ve které provozuje Partnership Company a není vyměněn nebo není mu odebrán status majitele,
4a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company stane majitelem Business Employment, která se týká oblasti, ve které provozuje Partnership Company a není vyměněn nebo není mu odebrán status majitele,
5a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company stane majitelem Limited Liability Company, která se týká oblasti, ve které provozuje Partnership Company a není vyměněn nebo není mu odebrán status majitele,
6a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company se stane předsedou představenstva Incorporated Company, která se týká oblasti, ve které provozuje Partnership Company a není vyměněn nebo mu není odebrán status majitele,
7a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company vyhlásí osobní bankrot a není vyměněn nebo není mu odebrán status majitele,
8a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company ohrozí fungování a bezpečnost státu San Andreas a není vyměněn nebo není mu odebrán status majitele,
9a) jeden z majitelů v průběhu fungování Partnership Company zemře a není vyměněn nebo není mu odebrán status majitele.
10a) v průběhu fungování Partnership Company nebude společnost mít obnovené licence více jak 60 dní.

______________________________________________________________________________________________

§ 24.
Vyvlastnění státem San Andreas

A) Výdělečné činnosti mohou být vyvlastněny státem San Andreas v případě, že
1a) byla výdělečná činnost zapletena do zločinného spolčení,
2a) nedodržuje smluvní nebo zákonné podmínky v oblasti vyplácení dividend nebo podílů,
3a) dlužná částka státu San Andreas přesáhne finanční hodnotu 50 % majetku výdělečné činnosti.

______________________________________________________________________________________________

§ 25.
Vyhlášení bankrotu

A) Výdělečné činnosti a občané státu San Andreas mohou vyhlásit bankrot v případě, že
1a) jejich finanční situace již nadále nedovoluje vyplácení zaměstnanců, společníků nebo svých závazků.

______________________________________________________________________________________________

§ 26.
Změna statusu a jména výdělečné činnosti

A) Samostatně výdělečný občan nebo výdělečná činnost státu San Andreas může zažádat komisařství SEC o změnu statutu či názvu u jím vlastněné právní formy výdělečné činnosti, pokud:
1a) uhradí Komisařství SEC jednorázový administrativní poplatek 10.000$ a
2a) uhradí Komisařství SEC doplatek rozdílu mezi poplatky za založení původní právní formy výdělečné činnosti a poplatky za založení u nové právní formy výdělečné činnosti a
3a) uhradí Komisařství SEC doplatek rozdílu mezi poplatky za již zakoupené licence u původní právní formy výdělečné činnosti a poplatky ze pořízení těchto licencí u nové právní formy výdělečné činnosti.
4a) není naplněna žádná skutečnost podle § 6, 9, 19, 23 tohoto zákona a pak
5a) Komisařství SEC provede tyto změny v rejstříku a veškeré licence převede s novým statutem a názvem.
B) O konečné výši poplatku a jeho navýšení či snížení rozhoduje Komisařství SEC.

______________________________________________________________________________________________Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 18.1.2020 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 11. Ledna 2020 v 21:37.
John Bryant
Guvernér of San Andreas

Zákon podepsán dne 11. Ledna v 21:37.
John Bryant
Guvernér of San Andreas

stigur stigur      7379x      0