[LAW] The Traffic Act of 2020

Od stigur stigur Upraveno: 86x | Poslední úprava: 22.01.2023 23:00
03.01.2020 18:24

img


The Traffic Act of 2020

Autor: John Bryant

Podporovatel: John Bryant

ZÁKON Č. 001-20

The Traffic Act of 2020 zajišťuje standarty pro provoz motorových i nemotorových vozidel na pozemních komunikacích po celém území státu San Andreas.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice

A) Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.
B) Účastník provozu je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích státu San Andreas.
C) Přepravovaná osoba je osoba, kterou řidič vozidla přepravuje.
D) Provozovatel vozidla je osoba či společnost, která je v registru zapsána jako vlastník vozidla.
E) Řidič vozidla je účastník provozu, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo.
F) Motorové vozidlo je vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou.
G) Nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské síly.
H) Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro zastavení.
I) Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
J) Zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.
K) Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
L) Dálnice je pozemní komunikace pro motorové vozidla označená příslušnou dopravní značkou.
M) Jízdní pruh je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou.
N) Krajnice je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.
O) Křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
P) Průběžný pruh je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů
Q) Tramvajový pás je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají.
R) Železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí.
S) Přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců.
T) Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.
U) Zádržný bezpečnostní systém je bezpečnostní pás.
V) Speciálním znakem se rozumí každý znak, který není číslice nebo písmeno.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

A) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.
B) Řídit vozidlo může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.
C) Řídit motorové vozidlo může pouze
1c) osoba, která vlastní platný řidičský průkaz vydaný státem San Andreas.
2c) osoba, která se podrobuje výcviku v autoškole.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

A) Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
1a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
2a) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, zákonnými pokyny příslušníka státní ozbrojené složky, zákonnými pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích.
3a) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, vodorovným dopravním značením, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

______________________________________________________________________________________________

§ 4.
Povinnosti řidiče

A) Řidič vozidla je kromě povinností uvedených v § 3. dále povinen
1a) užít pouze vozidlo, které splňuje technické požadavky stanovené zákonem.
2a) věnovat se plně řízení a sledovat situaci na pozemní komunikaci.
3a) dbát zvýšené opatrnosti v místech, kde je častý výskyt dopravních nehod.
4a) po zjištění vážné závady tuto závadu okamžitě odstranit.
5a) podrobit se na výzvu příslušníka státní ozbrojené složky testu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou omamnou a psychotropní látkou. Nepodrobí-li se řidič testu na zjištění intoxikace, je na něj nahlíženo jako na řidiče pod vlivem.
6a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo vybaveno, toto neplatí pro příslušníky státní ozbrojené složky.
B) Řidič vozidla nesmí
1b) požít při jízdě alkoholický nápoj nebo návykovou látku.
2b) řídit vozidlo po požití alkoholického nápoje nebo návykové látky a to do doby, než bude opět způsobilý k řízení vozidla.
3b) řídit vozidlo, jestliže jeho zdravotní stav může ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.
4b) ohrozit nebo omezit chodce na přechodu pro chodce.
5b) vyhazovat předměty z vozidla.
6b) řídit vozidlo, které je znečištěno takovým způsobem, že by řidič vozidla neměl dostatečný výhled z oken.
7b) připustit, aby počet přepravovaných osob překročil počet povolených míst určených k přepravě osob.
C) Řidič vozidla zodpovídá za jeho obsah včetně zavazadlového a jiného prostoru.


______________________________________________________________________________________________

§ 5.
Povinnosti přepravované osoby

A) Přepravovaná osoba je povinna
1a) být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, toto neplatí pro příslušníky státních složek.
2a) užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu řádně připevněnou ochrannou přilbu.
3a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, především neomezovat řidiče za jízdy.

______________________________________________________________________________________________

§ 6.
Povinnosti provozovatele vozidla

A) Provozovatel vozidla nesmí
1a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky dané zákonem.
2a) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky dané §2.
3a) svěřit řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

B) Provozovatel vozidla musí zajistit, aby jeho vozidlo nebylo opatřeno polepy nebo barevným provedením, které využívají státní složky.
C) Provozovatel vozidla musí zajistit, aby při užití vozidla na pozemních komunikacích nedocházelo k porušení povinností řidiče.
______________________________________________________________________________________________

§ 7.
Směr a způsob jízdy

A) Na pozemních komunikacích se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání stav pozemní komunikace, při pravém okraji vozovky.
B) Na krajnici smí řidič vozidla vjet pouze tehdy, pokud je to nutné pro zastavení nebo stání, objíždění překážky, vyhýbání, odbočování nebo otáčení.

______________________________________________________________________________________________

§ 8.
Jízda v jízdních pruzích

A) Mimo město Los Santos se na pozemní komunikaci o dvou a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. Ostatní pruhy se smí využívat pouze k předjíždění, objíždění, otáčení nebo odbočování.
B) Ve městě Los Santos se na pozemní komunikaci o dvou a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v ve všech jízdních pruzích, přičemž se předjíždění zprava nebere jako podjíždění.
C) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.
D) Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu.
______________________________________________________________________________________________

§ 9.
Objíždění

A) Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.
______________________________________________________________________________________________

§ 10.
Předjíždění

A) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které se chystá odbočit.
B) Řidič při předjíždění musí dávat znamení o změně směru jízdy.
C) Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.
D) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost ani jinak bránit předjíždění.
E) Řidič nesmí předjíždět
1e) nemá-li před sebe dostatečný rozhled potřebný pro bezpečné předjetí.
2e) jestliže se nemůže bezpečně zařadit před předjížděné vozidlo.
3e) jestliže by omezil nebo ohrozil předjížděné vozidlo.
4e) ve křižovatce a v těsné blízkosti před ní.
5e) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.
F) Kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení.

______________________________________________________________________________________________

§ 11.
Rychlostní limity

A) Ve městě Los Santos je rychlostní limit 40 MP/H.
B) V Los Santos County a Blaine County je rychlostní limit 50 MP/H.
C) Na dálnicích ve městě Los Santos, v Los Santos County a Blaine County je rychlostní limit 70 MP/H.
D) Řidič vozidla nesmí překročit rychlostní limit.
E) Dopravní značky určující rychlost ve městě, county nebo na dálnicích jsou neplatné, pokud nekorespondují s tímto zákonem.

______________________________________________________________________________________________

§ 12.
Vzdálenost mezi vozidly

A) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce.
______________________________________________________________________________________________

§ 13.
Vyhýbání

A) Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné.
______________________________________________________________________________________________

§ 14.
Odbočování

A) Při odbočování řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.
B) Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky.
C) Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit co nejblíže k levému okraji vozovky.
______________________________________________________________________________________________

§ 15.
Jízda křižovatkou

A) Při odbočování na křižovatce řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.
B) Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce.
C) Na příkaz dopravní značky "STOP" musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.
D) Na příkaz dopravní značky "YIELD" musí řidič dát přednost v jízdě vozidlům, kteří pokračují po hlavní pozemní komunikaci.
______________________________________________________________________________________________

§ 16.
Otáčení a couvání

A) Při couvání řidič nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
B) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
C) Řidič nesmí otáčet a couvat
1c) Na nepřehledných nebo nebezpečných místech.
2c) Na křižovatce nebo v její těsné blízkosti.
3c) Na přechodu pro chodce.
4c) na železničním přejezdu nebo v jeho těsné blízkosti.

______________________________________________________________________________________________

§ 17.
Zastavení a stání

A) Řidič smí zastavit a stát jen
1a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace.
2a) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace, nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí řidič vozidla zastavit a stát kolmo k okraji vozovky.
B) Při stání musí zůstat alespoň jeden jízdní pruh průjezdný pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat průjezdný alespoň jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy.
C) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel.
D) Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dbát patřičné opatrnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích.
E) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
F) Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.
G) Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba.
H) Řidič nesmí zastavit a stát
1h) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti.
2h) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.
3h) na přechodu pro chodce nebo a ve vzdálenosti méně než 5 m před ním.
4h) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní.
5h) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu.
6h) u zastávky tramvaje nebo autobusu.
7h) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu.
8h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku.
9h) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu.
10h) na mostě.
11h) na místě sloužícím pro zajíždění a vyjíždění vozidel.
12h) na tramvajovém pásu.
13h) na silniční vegetaci.
14h) u zpevněné krajnice která je označena červenou barvou v případě. Parkování u zpevněné krajnice která je označena červenou barvou je možné v případě, že se u krajnice nachází parkovací hodiny. Tento pododstavec neplatí pro příslušníky státních složek při výkonu služby.
I) O odtažení vozidla, které stojí nebo zastavilo na zakázaném místě, rozhodne příslušník státní ozbrojené složky.

______________________________________________________________________________________________

§ 18.
Železniční přejezd

A) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
B) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
C) Před železničním přejezdem, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
D) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd
1d) je-li dávána výstraha dvěma bílými nebo červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
2d) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení.
3d) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory.
4d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání.
5d) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

______________________________________________________________________________________________

§ 19.
Osvětlení vozidla

A) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena potkávací světla od 07:00 PM do 07:00 AM.
B) Motorová vozidla nemusí mít za jízdy rozsvícena potkávací světla od 07:00 AM do 07:00 PM.
C) Motorové vozidlo nesmí být užito v případě, že má zakrytá přední nebo zadní světla.

______________________________________________________________________________________________

§ 20.
Jízda vozidel s právem přednosti v jízdě

A) Výstražným zvukovým a rozhlasovým zařízením s výrazným světlem modré či červené barvy nebo jejich kombinací, dále jako VRZ, mohou být vybavena vozidla ozbrojených složek, záchranných složek a San Andreas State Government.
B) VRZ je možné použít pouze v následujících případech:
1b) Výjezd státních ozbrojených složek a záchranných složek k řešení povinností spojených s výkonem služby nebo jiných situací definovaných interními předpisy dané státní složky.
2b) Transportování osob do příslušného zařízení státní složky, budovy státní složky či budovy ve vlastnictví státu San Andreas.
3b) Transportování osob vykonávající úřad ve vládě státu San Andreas.
C) Řidič vozidla s právem přednosti v jízdě musí být osoba starší 18 let, která drží platná řidičská oprávnění v souladě se zákonem.
D) Řidič vozidla s právem přednosti v jízdě má povinnost se plně věnovat řízení vozidla.
E) Řidič vozidla s právem přednosti v jízdě má při použití VRZ absolutní přednost v dopravě, stále je však povinen dbát patřičné opatrnosti. Pokud VRZ není aktivní, platí pro vozidlo stejná pravidla jako pro ostatní účastníky silničního provozu.
F) Je zakázáno neoprávněně využívat VRZ nebo jej jakkoliv napodobovat.
G) San Andreas State Government může určit další vozidla nebo osoby, které budou oprávněny k využívání VRZ.
H) Svítí-li VRZ na stojícím vozidle, jsou řidiči ostatních vozidel povinni projíždět okolo tohoto vozidla s maximální opatrností, případně jsou povinni zastavit své vozidlo.
I) Vozidla s oranžovým světelným výstražným zařízením jsou oprávněna k použití tohoto zařízení pouze v případě, kdy je jeho činností ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu.
J) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy mají při čerpání pohonných hmot přednost. Přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.

______________________________________________________________________________________________

§ 21.
Překážka provozu na pozemních komunikacích

A) Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit.
B) Není-li možno překážku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, musí ji její původce označit a ohlásit státní ozbrojené složce.
C) Překážka provozu na pozemních komunikacích musí být označena tak, aby ji jiný účastník provozu na pozemních komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat.
D) Pokud nemůže původce odstranit překážku provozu na pozemních komunikacích sám, rozhodne o odstranění překážky provozu na pozemních komunikacích příslušník státní ozbrojené složky.

______________________________________________________________________________________________

§ 22.
Dopravní nehoda

A) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
B) Účastníky dopravní nehody jsou řidiči, spolujezdci, oběti a svědci nehody.
C) Účastníci dopravní nehody jsou povinni:
1c) Neprodleně zastavit vozidlo a učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavit jiná vozidla.
2c) Oznámit nehodu ozbrojeným a záchranným složkám a spolupracovat s nimi na místě nehody.
3c) Poskytnout první pomoc osobám na místě nehody.
4c) Řidiči jsou povinni zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku.
5c) Prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě.

______________________________________________________________________________________________

§ 23.
Dopravní značení

A) Dopravní značení je platné pouze v případě, že není v rozporu s tímto zákonem.
B) Řidič vozidla je povinen řídit se dopravním značením.

______________________________________________________________________________________________

§ 24.
Řízení provozu světelnými signály

A) Při řízení provozu na křižovatce se užívá zejména světelných signálů tříbarevné soustavy s plnými signály nebo se směrovými signály.
B) Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče.
1b) signál s červeným světlem "Stůj!" povinnost zastavit vozidlo.
2b) signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno" možnost pokračovat v jízdě.
3b) signál se žlutým světlem "Pozor!" povinnost zastavit vozidlo. Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.
C) Při odbočování vpravo je možné projet signál s červeným světlem "Stůj!". Řidič vozidla však musí umožnit jízdu vozidlům, kteří projíždí na signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno".

______________________________________________________________________________________________

§ 25.
Měření rychlosti vozidel

A) Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích jsou LSPD, LSSD a SAHP oprávněné měřit rychlost vozidel.
B) Měření rychlosti vozidel nesmí probíhat z neoznačeného vozidla státní ozbrojené složky.

______________________________________________________________________________________________

§ 26.
Řidičská oprávnění

A) Nabytí
1a) Zaplacení administrativního poplatku a úspěšné složení teoretické zkoušky.
2a) Zaplacení administrativního poplatku a úspěšné složení praktické zkoušky pro danou skupinu.
B) Zájemce o nabytí řidičského oprávnění musí v době skládání zkoušky v autoškole:
1b) Být starší 16 let.
2b) Být zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla.
3b) Být bez platného zákazu řízení motorových vozidel daného typu.
C) Skupiny
1c) A jsou zařazeny motocykly a čtyřkolky.
2c) B jsou zařazeny motorová vozidla pod 7.716 liber.
3c) C jsou zařazeny motorová vozidla nad 7.716 liber, vyjma vozidel pro hromadnou přepravu osob
4c) D jsou zařazeny motorová vozidla nad 7.716 liber pro hromadnou přepravu osob
D) Odebrání řidičského oprávnění se řídí dle z. č. 002-19.
1d) Vždy se odebírá řidičské oprávnění na konkrétní skupinu vozidel.
2d) Řidičské oprávnění se odebírá vždy na dobu neurčitou.
E) Obnovení řidičského oprávnění.
1e) Žádost o obnovení ŘP je možné podat po 5 dnech od odebrání (po 120 hodinách) , pokud žadatel nespáchal v této době žádný dopravní přestupek.
2e) Pokud došlo k odebrání řidičského oprávnění dle § 36 z. č. 002-19, je nutné k žádosti přiložit psychologický posudek, které vyhotoví akreditované pracoviště a nesmí být starší více jak 5 dní.
3e) Žádosti o obnovení ŘP se podává u státní ozbrojené složky.
4e) Žadatel vždy musí zaplatit administrativní poplatek 500$.
5e) Složit příslušné zkoušky v rámci autoškoly.

______________________________________________________________________________________________

§ 27.
Technický stav vozidel na pozemních komunikacích

A) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit vozidlo, které
1a) svým technickým stavem ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2a) má ztmavená okna na úrovni Pure Black nebo vyšší.
3a) má na vozidle umístěn funkční zbraňový systém.
4a) nemá vpředu nebo vzadu umístěnou poznávací značku. Neplatí pro nezpevněné cesty v oblasti Los Santos County a Blaine County a pro fyzické osoby, jenž mají toto vozidlo zaregistrováno u státní ozbrojené složky.
5a) má na vozidle nainstalované zařízení, které mění barvu předních nebo zadních světlometů. Nevztahuje se na xenonové výbojky se základní, bílo-modrou barvou světla.
6a) má nainstalované pancéřování. Neplatí pro vozidla státních ozbrojených složek.
7a) má nainstalovaný zvuk klaksonu státní ozbrojené složky.

______________________________________________________________________________________________

§ 28.
Registrační značka na přání
A) Registrační značka na přání musí být umístěna na každém motorovém vozidle, popřípadě přípojném vozidle stejně jako registrační značka státem přidělená.
B) Registrační značka na přání musí obsahovat
1b) minimálně 4 a maximálně 8 znaků.
C) Registrační značka na přání nesmí obsahovat
1c) speciální znaky.
2c) mezery mezi písmeny a čísly
3c) vulgární a hanlivé výrazy.
4c) názvy a zkratky státních institucí.

______________________________________________________________________________________________

Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 13.1.2020 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 6. Ledna 2020 v 16:10.
John Bryant
Governor of San Andreas


Zákon podepsán dne 6. Ledna v 16:14.
John Bryant
Governor of San Andreas

stigur stigur      13646x      1
Reakce od Vorlicek Upraveno: 1x | Poslední úprava: 06.01.2020 16:15
06.01.2020 16:15

ZMĚNY V ZÁKONĚ:
DATUM - ZMĚNA - ZMĚNU PROVEDL - DŮVOD ZMĚNY - ZMĚNU ODSOUHLASIL

Vorlicek