[LAW] The Communication and Connectivity Act of 2023

Od stigur stigur Upraveno: 3x | Poslední úprava: 04.07.2023 11:36
04.07.2023 11:19

img


The Communication and Connectivity Act of 2023

Autor zákona: Serena Maniro


ZÁKON Č. 002-23

The Communication and Connectivity Act of 2023 stanovuje regule v oblasti komunikace a informačních technologií.


______________________________________________________________________________________________


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

§ 1
Předmět podnikání


A) Předmětem podnikání v elektronických komunikacích se rozumí
1a) zajišťování veřejných komunikačních sítí,
1b) poskytování služeb elektronických komunikací,
1c) provozování přístrojů.

______________________________________________________________________________________________


§ 2
Oznámení podnikání


A) Subjekt, který hodlá vykonávat komunikační činnost je povinen předem tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu města Los Santos. Oznámení je učiněno dnem jeho doručení Úřadu města Los Santos.
B) Subjekt v oznámení uvede název obchodní firmy, adresu místa podnikání a adresu jeho internetové stránky spojené se zajišťováním sítí nebo poskytováním služeb elektronických komunikací, pokud taková stránka existuje.
C) Nesplňuje-li oznámení podnikání obsahové požadavky, vyzve Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost dotčenou osobu k odstranění vad oznámení ve lhůtě 14 dnů. Nedojde-li k odstranění vad ani po uplynutí této lhůty, nevznikne tomuto subjektu oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích.

______________________________________________________________________________________________§ 3
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zajišťování veřejných komunikačních sítí


A) Subjekt poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen “Poskytovatel služeb”) je povinen poskytovat tuto službu nepřetržitě po všechny dny v roce, nestanoví-li zákon jinak.
B) V případech, kdy je ohroženo nebo přerušeno nepřetržité poskytování služeb, může Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost rozhodnout o opatřeních nezbytných k udržení nebo obnovení tohoto přístupu.
C) Poskytovatel služeb je povinen vést aktuální databázi všech svých účastníků této služby, zároveň je oprávněn pro účely databáze získávat a používat jejich identifikační údaje.
D) Poskytovatel služeb neuplatní vůči koncovému uživateli žádné diskriminační požadavky nebo podmínky, pokud k takovému odlišnému zacházení nejsou dány objektivní důvody.
E) Poskytovatel služeb neodpovídá při poskytování této služby za obsah přenášených zpráv.


______________________________________________________________________________________________


§ 4
Transparentnost a zveřejňování informací


A) V případě, že poskytovatel služeb podmiňuje poskytování služby určitými podmínkami, zveřejní je přehledným a strojově čitelným způsobem v digitální podobě.
B) Poskytovatel služeb je povinen pravidelně aktualizovat tyto podmínky.

______________________________________________________________________________________________


§ 5
Tísňová komunikace


A) Tísňová komunikace zahrnuje
1a) volání,
2a) zasílání zpráv SMS.
B) Tísňovým číslem je jednotné tísňové číslo 911. Tísňové číslo slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.
C) Poskytovatel služeb je povinen poskytovat všem svým uživatelům, včetně zdravotně postižených uživatelů a uživatelů veřejných telefonních automatů, přístup k tísňovým službám prostřednictvím tísňové komunikace na tísňová čísla, který je bezplatný a který nevyžaduje použití jakéhokoliv platebního prostředku.
D) Poskytovatel služeb je povinen poskytovat bezodkladně a bezplatně aktuální osobní údaje všech svých účastníků, případně jiné údaje, které umožňují lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace při komunikaci na tísňová čísla. Tyto osobní údaje je poskytující subjekt povinen aktualizovat průběžně, nejméně však jednou za 14 dnů.
E) Poskytovateli služeb podle odst. C náleží úhrada účelně vynaložených nákladů za zřízení a vedení databáze podle odst. C od subjektů, které provozují centrum tísňové komunikace. Účelně vynaložené náklady se stanoví jako součet nákladů vynaložených na zřízení a vedení databáze. Prováděcí právní předpis stanoví, jaké veškeré provozní náklady se považují za účelně vynaložené náklady, období, za které podnikateli náleží náhrada účelně vynaložených nákladů a způsob jejich úhrady.
F) Jsou-li v souvislosti s tísňovou komunikací automaticky vytvářeny a centru tísňové komunikace odesílány informace obsahující údaje o tom, kde se účastník tísňové komunikace nachází, není k tomu třeba souhlasu osoby, jíž se údaje týkají.
G) Poskytovatel služeb je povinen zajistit informování veřejnosti o existenci a podmínkách používání tísňových čísel, a jejich vlastnostech zajišťujících dostupnost, jakož i o automatickém vytváření a odesílání informací obsahujících lokalizační údaje účastníka tísňové komunikace.
H) V případech, kdy je ohroženo nebo přerušeno nepřetržité poskytování přístupu k tísňovým službám prostřednictvím tísňové komunikace, může vláda republiky San Andreas rozhodnout o opatřeních nezbytných k udržení nebo obnovení tohoto přístupu.
I) Uskutečňuje-li účastník zlomyslná volání nebo jinou zlomyslnou komunikaci na tísňová čísla, je poskytovatel služeb, v jehož síti byla tato komunikace započata oprávněn znemožnit přístup zařízení, ze kterého je tato komunikace uskutečňována.
J) O opětovném umožnění přístupu zařízení k veřejné komunikační síti rozhodne Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost. Při rozhodování přihlédne k závažnosti jednání, zejména ke způsobu, rozsahu a následkům zlomyslného volání.
K) Zlomyslným voláním nebo jinou zlomyslnou komunikací na tísňová čísla se rozumí volání nebo jiná komunikace na tato čísla za jiným účelem, než podle odst. B.

______________________________________________________________________________________________


§ 6
Zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací


A) Poskytovatel služeb je povinen
1a) zajistit technicky a organizačně bezpečnost poskytované služby s ohledem na ochranu osobních údajů fyzických osob, ochranu provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací uživatelů při poskytování této služby,
2a) informovat uživatele o specifickém riziku porušení bezpečnosti sítě ve vztahu k ochraně údajů podle bodu 1a),
3a) vytvořit vnitřní postupy pro vyřizování žádostí o přístup k osobním údajům uživatelů, počtu přijatých žádostí, o právním odůvodnění těchto žádostí a o jejich zodpovězení,
4a) zajistit, aby provozní a lokalizační údaje podléhaly zabezpečení a ochraně před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou anebo odcizením nebo jiným neoprávněným zpracováním nebo využitím.

______________________________________________________________________________________________


§ 7
Záznam zpráv


A) Poskytovatel je povinen na náklady žadatele poskytnout záznam zpráv
1a) orgánům činným v trestním řízení pro účely stanovené zvláštním právním předpisem.
B) Orgány uvedené podle odst. A bodu 1a) prokazují své oprávnění k záznamu zpráv předáním písemné žádosti, která obsahuje číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí státního zastupitelství o souhlasu se záznamem zpráv vedeno, a která musí být podepsána odpovědnou osobou.
C) Poskytovatel služeb je povinen uchovávat po dobu 1 měsíce provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování veřejně dostupných služeb. Poskytovatel služeb, který tyto údaje uchovává, je na požádání povinen je bezodkladně poskytnout
1c) orgánům činným v trestním řízení pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem
2c) orgánům činným v trestním řízení pro účely zahájeného pátrání po hledané nebo pohřešované osobě, zjištění totožnosti neznámé osoby nebo nalezeného těla osoby bez známek života a předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu.
D) Po uplynutí doby podle odst. C je poskytovatel služeb povinen je zlikvidovat, pokud nebyl vydán příkaz k jejich uchování nebo pokud tento zákon nestanoví jinak.
E) Za plnění povinností podle odst. A a C náleží poskytovateli služeb od subjektu, který si úkon vyžádal nebo jej nařídil, úhrada účelně vynaložených nákladů.
F) Poskytovatel služeb a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vyžádaném nebo uskutečněném záznamu zpráv podle odst. A a B a vyžádání a poskytnutí údajů podle odst. C a s tím souvisejících skutečnostech.

______________________________________________________________________________________________


§ 8
Identifikace zlomyslné nebo obtěžující komunikace


A) Poskytovatel služeb je povinen na žádost a na náklady účastníka zajistit službu identifikace čísla, z kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující komunikace.
B) Službou identifikace účastnického čísla podle odst. A se rozumí poskytnutí údajů o osobách podle § 3 odst. C tohoto zákona.

______________________________________________________________________________________________


§ 9
Přístroje


A) Přístrojem se pro účely tohoto zákona rozumí zařízení, které je rádiovým zařízením nebo telekomunikačním zařízením anebo obojím.
B) Rádiovým zařízením se rozumí elektrický nebo elektronický výrobek, který záměrně vysílá nebo přijímá rádiové vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového určování.
C) Telekomunikačním zařízením se rozumí zařízení přímo nebo nepřímo připojené k rozhraní veřejné komunikační sítě, které může vysílat, zpracovávat nebo přijímat informace bez ohledu na použitou technologii.
D) Veřejným telefonním automatem se rozumí zařízení, kterým je veřejně dostupný přístroj, k jehož užití mohou být používány jako platební prostředky zejména mince nebo platební karty.
E) Poskytovatel služeb je povinen umožnit připojení telekomunikačního zařízení, pokud splňuje technické požadavky.
F) Poskytovatel služeb může rozhodnout o vyřazení zařízení, které nesplňuje technické požadavky, z provozu.
G) Poskytovatel služeb může odmítnout připojit nebo vyřadit z provozu i zařízení, který splňuje technické požadavky, pokud toto zařízení způsobuje poškození sítě nebo narušuje její funkčnost.
H) Je-li to technicky proveditelné, je poskytovatel služeb povinen na základě písemné žádosti státních ozbrojených složek a na jejich náklady, pro účely trestního řízení, znemožnit na požadovanou dobu provozování zařízení ve veřejné mobilní telefonní síti.
I) Žádost podle odst. H musí obsahovat číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí státního zastupitelství o souhlasu se znemožněním provozování zařízení vedeno, a musí být podepsána odpovědnou osobou.
J) Nehledě k ustanovení odstavců H a I, je-li to technicky proveditelné, je poskytovatel služeb povinen na písemnou žádost státních ozbrojených složek znemožnit provozování odcizeného zařízení ve veřejné mobilní telefonní síti.
K) Žádost podle odst. J musí být doložena protokolem o oznámení odcizení věci a souhlasem vlastníka odcizeného zařízení.
L) Žádosti podle odstavců I a K mohou být zaslány v elektronické podobě.

______________________________________________________________________________________________


§ 10
Oprávnění k využívání cizích nemovitostí


A) Poskytovatel služeb je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle stavebního zákona zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm
1a) nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,
2a) anténní stožáry včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky.
B) Poskytovateli vzniká na základě pravomocného územního rozhodnutí, či územního souhlasu na pozemcích ve vlastnictví republiky San Andreas právo
1b) zřizovat a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,
2b) vstupovat a vjíždět v nezbytně nutném rozsahu při projektování, zřizování, provozu, opravách, změnách, modernizaci nebo odstraňování vedení veřejné komunikační sítě včetně souvisejících elektronických komunikačních zařízení,
3b) provádět nezbytné úpravy půdy a jejího porostu překážející veřejné komunikační síti.

______________________________________________________________________________________________Pokud je tento návrh zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j XX. XX. 2023 v XX:XX.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne XX. XX. 2023 v XX:XX.
Thomas O´Connor
Speaker of The House of Representatives


Návrh zákona podepsán dne XX. XX. 2023 ve XX:XX.
Emma Foster
Governor of San Andreas


______________________________________________________________________________________________

stigur stigur      627x      1
Reakce od kubis92
23.03.2024 19:41

Komu to cpeš?

kubis92