[LAW] The Banking Act of 2023

Od stigur stigur Upraveno: 11x | Poslední úprava: 04.07.2023 12:05
04.07.2023 11:18

img


The Banking Act of 2023

Autor zákona: Serena Maniro


ZÁKON Č. 003-23

The Banking Act of 2023 stanovuje právní rámec pro bankovní operace a řízení bankovních a nebankovních institucí v San Andreas. Cílem zákona je zajištění bezpečnosti a stability bankovního sektoru.


______________________________________________________________________________________________


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

§ 1
Definice použitých termínů

A) Banka: Jakýkoliv subjekt, který vlastní licenci Banking License (B-01) a je oprávněn vykonávat bankovní operace v souladu s tímto zákonem.
B) Nebankovní instituce: Jiný subjekt, který vlastní licenci Banking License (B-01) a je oprávněn vykonávat vybrané bankovní operace v souladu s tímto zákonem.
C) Bankovní operace: Jakékoli operace spojené s vedením účtu, poskytování půjček, úschovou peněz, platbami a dalšími operacemi, které jsou definovány v souladu s tímto zákonem.
D) Klient: Jakákoli osoba, která má účet v bance nebo využívá bankovních služeb poskytovaných bankou.

______________________________________________________________________________________________


§ 2
Založení banky

A) Banky mohou být založeny pouze na základě souhlasu Guvernéra státu San Andreas.
B) Banka musí být založena jako právnická osoba s vlastním jměním.
C) Žádost o založení banky musí obsahovat úplné informace o bankovních aktivitách, managementu a vlastnické struktuře.
D) Každá banka musí být členem bankovního systému a mít zřízený účet u Centrální banky státu San Andreas.

______________________________________________________________________________________________
§ 3
Podmínky pro provozování bank

A) Banky jsou povinny mít vlastní kapitál a finanční prostředky, které jsou dostačující pro jejich činnost.
B) Banky jsou povinny mít dostatečné kapacity a prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany svých aktiv a údajů.
C) Banky jsou povinny provozovat bankovní činnost v souladu se zákony a předpisy platnými ve státě San Andreas.
D) Banky musí poskytovat kvalitní služby a musí svou činnost řídit tak, aby minimalizovaly rizika spojená s bankovní činností.
E) Banky jsou povinny dodržovat povinnosti stanovené tímto zákonem, jako například zajištění přiměřeného kapitálu, pravidelného podávání zpráv a dodržování pravidel AML a ochraně osobních údajů.______________________________________________________________________________________________


§ 4
Typy bankovních účtů

A) Banky mají povinnost nabízet a vést bankovní účty pro fyzické osoby a právnické osoby a další subjekty, které splňují podmínky pro zřízení bankovního účtu.
B) Bankovní účty se dělí na běžné a spořící. Běžný účet slouží pro vedení peněžních transakcí a platby a spořicí účet slouží k úsporám.
C) Banky mají povinnost jasně a srozumitelně informovat klienty o podmínkách, které se vztahují k jednotlivým typům bankovních účtů.


______________________________________________________________________________________________


§ 5
Podmínky pro zřízení a vedení bankovních účtů

A) Banky mají povinnost pro zřízení bankovního účtu ověřit totožnost klienta a zkontrolovat jeho bonitu a solventnost.
B) Banky nesmějí diskriminovat klienty na základě jejich pohlaví, rasy, národnosti, náboženství, sexuální orientace, věku nebo zdravotního stavu.
C) Banky mají povinnost zajistit dostatečné zabezpečení účtu a informací klienta, včetně zabezpečení proti neoprávněnému přístupu a zneužití.


______________________________________________________________________________________________

§ 6
Platební karty a jejich využití

A) Banky mají povinnost nabízet a vydávat platební karty, které umožňují klientům provádět bezhotovostní platby.
B) Banky mají povinnost jasně informovat klienty o podmínkách použití platební karty, poplatcích spojených s jejím vydáním a používáním a o způsobech, jak zabezpečit platební kartu proti ztrátě a zneužití.
C) Banky mají povinnost chránit klienty před neoprávněným použitím platební karty a poskytnout jim možnost zablokovat nebo zrušit platební kartu v případě ztráty nebo krádeže.

______________________________________________________________________________________________


§ 7
Způsoby bankovních transakcí

A) Banky musí umožnit klientům provádět standardní bankovní transakce, jako jsou vklady, výběry, převody a platby.
B) Banky mohou také nabízet další doplňkové služby, jako jsou investiční účty, účty pro podnikání, kreditní karty nebo bezpečnostní schránky.
C) Podmínky pro poskytnutí této doplňkové služby stanoví banka ve smlouvě s klientem.

______________________________________________________________________________________________


§ 8
Podmínky pro provedení bankovní transakce

A) Provedení bankovní transakce musí být zabezpečeno vhodnými bezpečnostními opatřeními, aby byla zajištěna ochrana klientů a bankovních prostředků.
B) Banky jsou povinny dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bankovních transakcí, včetně pravidel AML a ochrany osobních údajů.

______________________________________________________________________________________________


§ 9
Bankovní poplatky

A) Banky mohou účtovat poplatky za poskytované služby, kromě poplatků za zřízení a vedení běžného účtu, související výběry a vklady hotovosti, platby platební kartou a bezhotovostní převody v rámci tohoto běžného účtu.
B) Poplatky musí být stanoveny transparentně a klient musí být informován o všech poplatcích a nákladech spojených s bankovními službami.
C) Poplatky by neměly být nadměrné a musí odpovídat nákladům, které banka skutečně vynaložila na poskytování služeb.

______________________________________________________________________________________________§ 10
Půjčky

A) Banky a nebankovní instituce jsou oprávněny poskytovat půjčky svým klientům za účelem financování různých projektů a aktivit.
B) Podmínky pro poskytnutí půjčky stanoví banka či nebankovní instituce ve smlouvě s klientem.
C) Banka či nebankovní instituce může vyžadovat zajištění splácení půjčky v podobě zástavy majetku, ručení fyzickou nebo právnickou osobou, nebo jiné formy zajištění.

______________________________________________________________________________________________


§ 11
Podmínky pro poskytování půjček

A) Banka je povinna ověřit platební schopnost klienta, aby zajistila, že klient bude schopen půjčku splatit včas a bez problémů.
B) Banka má právo odmítnout žádost o půjčku, pokud klient nesplňuje stanovené podmínky, např. nízká bonita, vysoké zadlužení, nedostatečné zajištění apod.
C) Podmínky pro poskytování půjček musí být v souladu s platnými právními předpisy a bankovními standardy.

______________________________________________________________________________________________


§ 12
Odpovědnost banky

A) Banky nesou plnou odpovědnost za škody způsobené svým nedbalým chováním nebo porušením bankovních zákonů.
B) Banky musí mít dostatečné zabezpečení a ochranu pro své klienty a jejich prostředky.

______________________________________________________________________________________________


§ 13
Ochrana osobních údajů

A) Banky jsou povinny poskytovat klientům informace o svých produktech a službách tak, aby mohli učinit informované rozhodnutí.
B) Banky jsou povinny nastavit bezpečnostní opatření, která budou klienty chránit před podvodnými činnostmi třetích osob a krádežemi, například před phishingovými útoky nebo krádežemi identit.
C) Banky jsou povinny neodkladně řešit stížnosti a nároky klientů.

______________________________________________________________________________________________

§ 14
Ochrana klientů

A) Banky a nebankovní instituce jsou povinny zajistit ochranu osobních údajů svých klientů a jsou povinny dodržovat všechny příslušné zákony a nařízení týkající se ochrany osobních údajů.
B) Banky a nebankovní instituce nejsou oprávněny shromažďovat nebo používat osobní údaje svých klientů k jakýmkoli nelegálním nebo neetickým účelům.
C) Klienti musí být informováni o tom, jakým způsobem banky a nebankovní instituce sbírají, ukládají a používají jejich osobní údaje a mají právo na přístup a opravu těchto údajů.

______________________________________________________________________________________________


§ 15
AML

A) Banky jsou povinny vytvořit interní systémy a postupy pro identifikaci, hodnocení a řízení rizik spojených s praním špinavých peněz.
B) Banky jsou povinny provádět důkladné ověření totožnosti svých klientů a monitorovat jejich transakce tak, aby nedošlo ke zneužívání poskytovaných služeb k praní špinavých peněz.
C) Banky jsou povinny oznámit podezření na praní špinavých peněz komisařství SEC nebo Státnímu zastupitelství státu San Andreas a spolupracovat s nimi při vyšetřování.

______________________________________________________________________________________________


§ 16
Bankovní tajemství

A) Banky jsou povinny chránit bankovní tajemství svých klientů a nejsou oprávněny poskytovat informace o bankovních účtech a transakcích třetím osobám bez souhlasu klienta.
B) Banky jsou povinny spolupracovat se Státním zastupitelstvím státu San Andreas, pokud existuje důvodné podezření, že jsou bankovní účty zneužívány k praní špinavých peněz nebo financování terorismu a poskytnout jim informace, které mohou pomoci s vyšetřováním.
C) Banky jsou povinny poskytnout informace dle odst.16.2 na základě písemné žádosti a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

______________________________________________________________________________________________


§ 17
Dozor nad bankovním systémem

A) Dozor nad bankovním systémem má na starosti Vrchní soud státu San Andreas.
B) Vrchní soud státu San Andreas má pravomoc stanovovat pravidla a předpisy týkající se provozu bankovního systému v souladu s tímto zákonem.
C) Vrchní soud státu San Andreas bude mít také pravomoc vyžadovat od bank pravidelnou zprávu o stavu jejich činnosti a finanční situaci.

______________________________________________________________________________________________


§ 18
Sankce za porušení bankovního zákona

A) Banky a nebankovní instituce porušující tento zákon mohou být vyloučeny z bankovního systému státu San Andreas.


______________________________________________________________________________________________


Pokud je tento návrh zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j XX. XX. 2023 v XX:XX.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne XX. XX. 2023 v XX:XX.
Thomas O´Connor
Speaker of The House of Representatives


Návrh zákona podepsán dne XX. XX. 2023.
Emma Foster
Governor of San Andreas


______________________________________________________________________________________________

stigur stigur      725x      0