[LAW] The Maritime Act of 2023

Od welfaros welfaros Upraveno: 3x | Poslední úprava: 03.07.2023 19:43
05.04.2023 20:23

img


The Maritime Act of 2023

Autor: Emma Foster

Podporovatel: James Richford

ZÁKON Č. 001-23

Ustanoveními tohoto zákona se řídí námořní a podmořské oblasti státu San Andreas, bezpečnost plavby ve vnitřních vodách a teritoriálním moři státu San Andreas, režim námořního panství, základní hmotněprávní vztahy týkající se vodních plavidel, smluvní a jiné závazkové vztahy týkající se lodí, postupy týkající se registrace vodních plavidel, omezení odpovědnosti provozovatele lodi, exekuční řízení a ochranná a bezpečnostní opatření na lodích. Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se jeho ustanovení na vodní plavidla nacházející se nebo plující ve vnitřních vodách a teritoriálním moři státu San Andreas.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice
A) Loď je každé vodní plavidlo určené k námořní plavbě, tedy pohybu plavidla po vodě.
B) Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastník lodi, přičemž se předpokládá, že dokud se neprokáže opak, je provozovatel lodi osobou zapsanou jako vlastník lodi.
C) Kapitán je fyzická osoba, která ovládá pohyb plavidla po vodě.
D) Přístav je vodní plocha a s vodou bezprostředně související pozemní plocha se zastavěnými i nezastavěnými přístavními stavbami, vlnolamy, zařízeními, instalacemi a jinými objekty určenými nebo navrženými pro kotvení, vyvazování a ukrývání námořních lodí, nakládání a vykládání věcí, naloďování a vyloďování věcí a cestujících, skladování a jiné manipulace s nákladem, výrobu, zušlechťování a zpracování zboží a další hospodářské činnosti v souvislosti s těmito činnostmi týkajícími se záležitostí obchodu, dopravy nebo technologie.
E) Vnitřní vody jsou veškeré vodní plochy a vodní toky nacházející se ve vnitrozemí státu San Andreas.
F) Teritoriální vody jsou veškeré vodní plochy obklopující stát San Andreas až 12 námořních mil od pobřeží státu San Andreas
G) Přilehlé vody jsou veškeré vodní plochy obklopující stát San Andreas až 24 námořních mil od pobřeží státu San Andreas
H) Výlučná ekonomická zóna je veškerá vodní plocha obklopující stát San Andreas až 200 námořních mil od pobřeží státu San Andreas.
I) State Maritime Administration je státní instituce zajišťující podmínky, pravidla a řízení lodní dopravy ve vodách státu San Andreas.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Základní podmínky účasti na námořní plavbě
A) Provozu na námořní plavbě se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost této dopravy.
B) Ovládat pohyb plavidla po vodě může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení plavidla a v potřebném rozsahu ovládá pohyb plavidla a zná předpisy o námořní plavbě.
C) Ovládat pohyb plavidla může pouze
1c) osoba, která vlastní platné licenční oprávnění k námořní plavbě vydané státem San Andreas.
2c) osoba, která se podrobuje kapitánským zkouškám pro získání licenčního oprávnění k námořní plavbě.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Povinnosti kapitána na námořní plavbě
A) Při účasti na námořní plavbě je každý povinen
1a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní,
2a) řídit se pravidly provozu námořní plavby upravenými tímto zákonem, zákonnými pokyny příslušníka státní ozbrojené složky, zákonnými pokyny osob oprávněných k řízení provozu ve vodách státu San Andreas,
3a) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, značkami, námořním značením a zařízeními pro provozní informace.
B) Kapitán na námořní plavbě nesmí
1b) požít při plavbě alkoholický nápoj nebo návykovou látku,
2b) ovládat pohyb plavidla po vodě po požití alkoholického nápoje nebo návykové látky a to do doby, než bude opět způsobilý k ovládání plavidla,
3b) ovládat plavidlo, jestliže jeho zdravotní stav může ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu lodní dopravy.
C) Doklady potřebné pro plavbu, jsou
1c) předem vyplněný plán plavby zapsaný u State Maritime Administration,
2c) kapitánská licence
3c) seznam všech cestujících osob na plavidle včetně kapitána,
4c) osvědčení o registraci lodě.

______________________________________________________________________________________________

§ 4.
Povinnosti provozovatele lodě
A) Provozovatel lodě nesmí
1a) přikázat ani dovolit, aby bylo v lodní dopravě užito plavidlo, které nesplňuje podmínky dané zákonem.
2a) svěřit ovládání plavidla osobě, která nesplňuje podmínky dané § 2 tohoto zákona.
3a) svěřit ovládání plavidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.
B) Provozovatel plavidla musí zajistit, aby jeho loď nebyla opatřena polepy nebo barevným provedením, které využívají státní složky.
C) Provozovatel plavidla musí zajistit, aby při užití plavidla na námořní plavbě nedocházelo k porušení povinností kapitána.
D) Provozovatel plavidla je povinen zajistit registraci jím pořízeného plavidla u State Maritime Administration.
E) Provozovatel plavidla je povinen zajistit pravidelnou každoměsíční kontrolu plavidla u organizace s certifikací State Maritime Administration. Bez této kontroli pozbývá registrace plavidla platnosti.

______________________________________________________________________________________________

§ 5.
Licence pro lodní dopravu
A) Licence M1 - lodě s omezením na výkon motoru
B) Licence M2 - lodě bez omezení na výkon motoru
C) Licence S - plachetnice
D) Licence Cargo - nákladní lodě

______________________________________________________________________________________________

§ 6.
Podmínky pro udělení licence
A) Úspěšné složení kapitánských zkoušek u příslušné instituce.
B) Být zdravotně a psychicky způsobilý k udělení kapitánské licence.
C) Dosáhnutí minimální požadované věkové hranice.
1c) Pro získání licence M1 je požadovaný dosažený věk 16 let.
2c) Pro získání licence M2 je požadovaný dosažený věk 21 let.
3c) Pro získání licence S je požadovaný dosažený věk 16 let.
4c) Pro získání licence Cargo je požadovaný dosažený věk 21 let.
D) Kapitán musí udržovat platnost licence přezkoušením každých 6 měsíců.

______________________________________________________________________________________________

§ 7.
Licence pozbývá platnosti
A) V případě, že se osoba stane zdravotně či psychicky nezpůsobilou k užití kapitánské licence.
B) V případě, že je osobě licence odebrána dle zákonů San Andreas.
C) V případě, že licenci vyprší doba platnosti.

______________________________________________________________________________________________

§ 8.
Rychlostní limity pro lodní dopravu
A) Maximální povolená rychlost ve vzdálenosti 1000 stop od koupajících se osob je 30 MPH
B) Maximální povolená rychlost v přístavu je 20 MPH
C) Maximální povolená rychlost v kanálovém systému je 25 MPH
D) Maximální povolená rychlost na vnitrozemních vodních plochách je 60 MPH

______________________________________________________________________________________________

§ 9.
Podmínky pro přepravu věcí
A) Výjimaje státní ozbrojené složky a složky národní obrany, nesmí nikdo převážet žádné zbraně, munici nebo výbušniny.
B) Výjímaje státní ozbrojené složky a složky národní obrany, nesmí nikdo převážet žádné nelegální látky.
C) Veškerý náklad plavidla musí být řádně evidován a na výzvu předložen State Maritime Administration nebo příslušníkům státní ozbrojené složky.

______________________________________________________________________________________________

§ 10.
Speciální ustanovení pro státní složky
A) State Maritime Administration a státní složky mohou pro účely výkonu svých zákonných povinností
1a) překročit rychlostní limity stanovené v tomto zákoně,
2a) zastavit a nadále omezit pohyb plavidla na dobu nezbytně nutnou,
3a) nalodit se na kteroukoliv loď,
B) State Maritime Administration a příslušník státní ozbrojené složky může,
1b) suspendovat kapitánskou licenci na dobu neurčitou,
2b) provést kontrolu dokladů potřebných pro plavbu,
C) State Maritime Administration a státní složky pojímají svoji působnost pouze ve vnitřních, přilehlých a teritoriálních vodách státu San Andreas.
D) Rozhodčí orgán pro určování formy a výše sankce za porušení tohoto zákona je State Maritime Administration dle aktuálních předpisů.

______________________________________________________________________________________________

Pokud je tento návrh změny zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 05. 4. 2023 v 20:20.)

Návrh změny zákona podepsán dne 05. 4. 2023 v 20:20.
Emma Foster
Governor of San Andreas

welfaros welfaros      971x      0